Haukipudas

Poh­jois-Poh­jan­maal­la run­saas­ti avoi­mia työ­paik­ko­ja

Poh­jois-Poh­jan­maal­la oli syys­kuun lopus­sa 17 200 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa (ml. lomau­te­tut), mikä on 550 (-3,1 %) vähem­män kuin vuo­si sit­ten. Työt­tö­myy­den ale­ne­mi­nen on hidas­tu­nut vii­me vuo­teen ja tämän vuo­den alkuun ver­rat­tu­na. Työ­voi­mal­le on kui­ten­kin edel­leen run­saas­ti kysyn­tää. Avoi­mia työ­paik­ko­ja oli TE-toi­mis­tos­sa tar­jol­la syys­kuun aika­na kaik­ki­aan 8 500, mikä on rei­lu 2 000 enem­män kuin vuo­si sit­ten. Uusia työ­paik­ko­ja ilmoi­tet­tiin avoi­mek­si 900 enem­män (+27 %) kuin vii­me vuo­den syys­kuus­sa.

Lue lisää

Ohjeet muka­na

EU-ruo­ka-avun jake­lu­pis­teis­sä on tänä syk­sy­nä tar­jol­la Mart­to­jen teke­mään resep­ti­vih­koa. Mau­kas­ta EU-ruo­ka­kas­sis­ta -vih­ko sisäl­tää help­po­ja resep­te­jä, jot­ka perus­tu­vat ruo­ka-avun tuot­tei­den käyt­töön. Resep­tien raa­ka-aine­luet­te­lot ovat lyhyi­tä, ja ruo­kien val­mis­ta­mi­seen tar­vi­taan EU-ruo­ka­kas­sin sisäl­tä­mien tuot­tei­den lisäk­si kor­kein­taan muu­ta­maa aines­ta, kuten kanan­mu­nia, kas­vik­sia tai maus­tei­ta.

Lue lisää

Hau­Pan fut­sal-kausi alkaa

Hau­Pan Fut­sa­lin U19 hal­lit­se­va Suo­men mes­ta­ri avaa peli­kau­ten­sa tule­va­na lau­an­tai­na koti­tur­nauk­sel­la. Kau­den pää­ta­voit­tee­na on ajaa nuo­ria pelaa­jia ylem­piin sar­joi­hin niin U19 kuin U 17 Fut­sal Lii­gas­sa. Lisäk­si teh­dään tii­vis­tä yhteis­työ­tä Ter­va­rei­den Ykkö­sen edus­tus­jouk­ku­een kans­sa.

Lue lisää

Aseman8 start­taa jäl­leen

Jo seit­se­mät­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vä juok­su­ta­pah­tu­mien sar­ja Aseman8 alkaa tule­va­na lau­an­tai­na 26.10.  Start­ti on kel­lo 11. Tapah­tu­mia läpi tal­vi­kau­den on kuusi kap­pa­let­ta ker­ran kuu­kau­des­sa. Poik­keuk­sen tekee jou­lu­kuu, jol­loin ei ehdi­tä juos­ta.  


Hir­vi­ko­la­rei­ta vähem­män, muut eläin­tör­mäyk­set lisään­ty­vät

Lii­ken­ne­va­kuu­tuk­ses­ta kor­vat­ta­vien hir­vie­läin­ko­la­rien koko­nais­mää­rä on kas­va­nut vii­me vuo­si­na. Vaka­vam­pia vahin­ko­ja aiheut­ta­vien hir­vi­ko­la­rien mää­rä on las­ke­nut vii­mei­sen 20 vuo­den aika­na, mut­ta samaan aikaan peu­ra­kan­nan räjäh­dys­mäi­nen kas­vu näkyy vakuu­tus­yh­tiön vahin­ko­ti­las­tois­sa. Val­ko­hän­tä­peu­ran met­säs­tys­lu­pien run­saal­la lisää­mi­sel­lä pyri­tään hil­lit­se­mään peu­ra­kan­nan kas­vua, mut­ta tulok­sis­ta ei ole takei­ta.
Vie­lä ehtii kor­ja­ta vero­pro­sen­tin lop­pu­vuo­dek­si

Osal­la pal­kan­saa­jis­ta on vie­lä lii­an alhai­nen vero­pro­sent­ti. Jos vero­kor­tin vero­pro­sent­ti on koko vuo­den tuloi­hin näh­den lii­an pie­ni, lop­pu­vuon­na pal­kas­ta menee vero lisä­pro­sen­tin mukaan. Vero­hal­lin­to kehot­taa­kin pal­kan­saa­jia tar­kis­ta­maan oman vero­pro­sent­tin­sa ja teke­mään tar­vit­taes­sa muu­tos­ve­ro­kor­tin lop­pu­vuo­del­le Oma­Ve­ros­sa.


Toi­mit­ta­jal­ta: Tul­va­ra­joi­tuk­set uhkaa­vat raken­ta­mis­ta

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­te­tyis­sä kylien osay­leis­kaa­vo­ja kos­ke­vis­sa tilai­suuk­sis­sa asuk­kaat ovat olleet ihmeis­sään ELY-kes­kuk­sen tul­va­ris­kien kar­toi­tuk­sen perus­teel­la mää­ri­tel­ty­jen raken­ta­mis­ra­joi­tus­ten edes­sä. Kii­min­gin Ala­ky­län Hon­ka­sen­pe­rän ja Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län Onka­mon­tien asuk­kaat tun­te­vat jou­tu­van­sa vää­rin­koh­del­luik­si.