Haukipudas

Kesä­kausi käyn­tiin ennä­ty­sai­kai­sin – Vir­pi­nie­mi Golf Oy:n uute­na toi­mi­tus­joh­ta­ja­na on aloit­ta­nut Pasi Vou­ti­lai­nen

Vir­pi­nie­men vihe­riöil­le pääs­tiin pelaa­maan tänä vuon­na ennä­ty­sai­kai­sin, 9. tou­ko­kuu­ta. Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään kan­sal­lis­ta golf­viik­koa, jon­ka puit­teis­sa Vir­pi­nie­mi Golf jär­jes­tää monen­lais­ta tapah­tu­maa niin Vir­pi­nie­mes­sä kuin muu­al­la­kin päin Oulua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Aurin­koi­nen Mar­tin­nie­mi kerä­si kävi­jöi­tä

Mar­tin­nie­men Ukko­lan­ran­ta täyt­tyi lau­an­tai­na iloi­sis­ta juh­li­jois­ta, kun Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi -pik­nik jär­jes­tet­tiin jo yhden­nen­tois­ta ker­ran. Aurin­koi­nen sää hou­kut­te­li uska­liaim­mat pulah­ta­maan meres­sä, ja näl­käi­sil­le tar­jol­la oli perin­tei­seen tyy­liin savu­mai­vaa ja mak­ka­raa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulu myy syk­syl­lä tont­te­ja myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta

Oulun kau­pun­ki lait­taa ensi syk­sy­nä hakuun kaik­ki­aan 86 oma­ko­ti­tont­tia, jois­ta Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­mas­sa sijait­see 11, Kel­lon Leton­ran­nas­sa nel­jä, Kel­lon Kivi­nie­mes­sä yksi, Kii­min­gin Hako­mäes­sä kol­me ja Kii­min­gin Kais­ta-Ahos­sa yksi. Kor­ven­ky­läs­tä Jää­lin Väli­ky­län kupees­ta tulee myyn­tiin 13 uut­ta tont­tia ja Itä-Pate­las­ta yksi.

Lue lisää

Avoi­met kylät -tapah­tu­ma Ase­ma­ky­läl­lä

Ase­ma­ky­läl­lä vie­tet­tiin lau­an­tai­na 8.6. Avoi­met Kylät -tapah­tu­maa Ase­ma­ky­län­rai­til­la ja Loma­ko­ti Onne­las­sa. Tee­ma­na oli jo kak­si vuot­ta sit­ten ensi ker­taa toteu­tet­tu kylä­läis­ten koh­taa­mi­nen kylän­rai­til­la toi­siin­sa, kylä­his­to­ri­aan ja kult­tuu­ri­his­to­rial­lis­ten raken­nuk­siin sekä kylä­mil­jöö­seen tutus­tu­mi­sen paris­sa.. Muka­na oli myös pal­jon enti­siä kylä­läi­siä, jot­ka läm­möl­lä muis­te­li­vat aiko­ja enti­siä.


Koko kou­lu lukee!

Län­si­tuu­len kou­lun tee­ma­na on tänä luku­vuon­na ollut Luke­va kou­lu. Tavoit­tee­na on innos­taa oppi­lai­ta kir­jo­jen pariin. Huh­ti­kuun ensim­mäi­sel­lä vii­kol­la jär­jes­tet­tiin kevään…Jan­ne Piip­po­nen nousi vuo­den vii­veel­lä para­voi­ma­nos­ton Euroo­pan mes­ta­rik­si

Rans­ka­lai­sen voi­ma­nos­ta­jan, Rafik Ara­ba­tin doping­näy­te, jon­ka hän antoi tasan vuo­si sit­ten para­voi­ma­nos­ton avoi­mis­sa EM-kil­pai­luis­sa Berck-Sur-Meris­sä, on osoit­tau­tu­nut posi­tii­vi­sek­si. Ara­bat menet­tää näin ollen kul­ta­mi­ta­lin, jon­ka hän saa­vut­ti EM-kil­pai­lu­jen alle 88-kilois­ten sar­jan penk­ki­pun­ner­ruk­ses­sa. Ara­ba­tin doping­kä­ryn myö­tä Euroo­pan mes­ta­rik­si nousee hau­ki­pu­taa­lai­nen Jan­ne Piip­po­nen, joka nos­ti kil­pai­lus­sa 176 kiloa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pyö­rä­tuo­le­ja lah­joi­tuk­se­na

Viri­ke­toi­min­na­noh­jaa­ja  Maria Olko­nie­mi jär­jes­ti keräyk­sen pyö­rä­tuo­lien hank­ki­mi­sek­si Hau­ki­pu­taan ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­luis­sa vii­me mar­ras­kuus­sa. Lah­joi­tuk­se­na saa­tiin kak­si pyö­rä­tuo­lia. Nii­den avul­la useam­pi ikäih­mi­nen pää­see pitem­mäl­le ulkoi­lu­len­kil­le vapaa­eh­toi­sen avus­ta­jan kans­sa ja naut­ti­maan eri vuo­de­nai­ko­jen tun­nel­mis­ta.


Autoa­lan opis­ke­li­jat perus­ti­vat kesä­huol­ta­mon

Tuo­mas Pura­nen ja Mik­ko Sauk­ko­rii­pi huol­ta­vat auto­ja opis­ke­lu­paik­kan­sa tilois­sa. Kii­ret­tä on pitä­nyt. Kesä­huol­ta­mo Tuo–Mi ava­si oven­sa tou­ko­kuun lopus­sa ja töi­tä on riit­tä­nyt niin pal­jon kuin ehtii teh­dä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus