Haukipudas

Reser­vi­läis­liit­to kas­vaa

Suo­men suu­rim­man maan­puo­lus­tus­jär­jes­tön jäsen­kas­vu jat­kuu edel­leen. Vii­me vuo­den lopul­la Reser­vi­läis­lii­ton jäsen­mää­rä nousi 38 162 jäse­neen. Jäsen­kas­vu on jat­ku­nut käy­tän­nös­sä yhtä­jak­soi­ses­ti 1990-luvun lopul­ta, mikä on erit­täin poik­kea­vaa suo­ma­lai­ses­sa jär­jes­tö­ken­täs­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rikok­sia tapah­tui aiem­paa enem­män

Tilas­to­kes­kuk­sen ennak­ko­tie­to­jen mukaan polii­sin, tul­lin ja raja­var­tio­lai­tok­sen tie­toon tuli vuo­den 2019 aika­na kaik­ki­aan 447 400 rikos­la­ki­ri­kos­ta, mikä on 3 900 tapaus­ta (1 pro­sent­ti) enem­män kuin vuon­na 2018.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­poh­jan arvon­to­ja

Vuo­den 2019 Van­han kuvan ker­to­maa -arvon­nas­sa voit­ti 100 euron lah­ja­kor­tin Eero Anti­kai­nen Iis­tä. Pal­kin­to toi­mi­te­taan voit­ta­jal­le. Ran­ta­poh­ja arpoo vuo­sit­tain lah­ja­kor­tin van­ho­ja kuvia leh­teen jul­kais­ta­vak­si toi­mit­ta­nei­den hen­ki­löi­den kes­ken.

Lue lisää

Maa­kun­nan met­sä­ta­lou­den Keme­ra-tukea mak­set­tiin aiem­paa enem­män

Suo­men met­sä­kes­kus mak­soi vuon­na 2019 Poh­jois-Poh­jan­maan met­sä­no­mis­ta­jil­le 9,38 mil­joo­naa euroa puun­tuo­tan­toon suun­nat­tua kes­tä­vän met­sä­ta­lou­den rahoi­tus­tu­kea, ker­too Suo­men met­sä­kes­kus. Tukea mak­set­tiin 0,32 mil­joo­naa euroa edel­lis­vuot­ta enem­män. Val­tion talous­ar­vios­sa Keme­ra-tukea oli osoi­tet­tu koko maa­han yhteen­sä 55,9 mil­joo­naa euroa. Puun­tuo­tan­non tukea jäi käyt­tä­mät­tä 6,5 mil­joo­naa euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Joke­lan­tien ris­teys puhut­taa

Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa­ja­man itä­puo­lel­ta Joke­lan­tiel­tä lii­ke­kes­kuk­seen joh­ta­va liit­ty­mä ja lii­ken­nöin­ti piha-alu­eel­la puhut­taa aika ajoin.  Nyt poh­di­taan, oli­si­ko aiheel­lis­ta muut­taa lii­ke­kes­kuk­seen joh­ta­va yksi­suun­tai­nen liit­ty­mä ja katuo­suus takai­sin kak­si­suun­tai­sek­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan alueil­la perus­kor­jauk­sia

Kirk­ko­tien alu­een katu­ja, ympä­ris­töä ja toria­luet­ta kos­ke­vat perus­kor­jaus­suun­ni­tel­mat ovat val­mis­tu­neet. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta hyväk­syi suun­ni­tel­mat tiis­tai­na ja päät­ti lait­taa ne ylei­ses­ti näh­tä­vil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pelas­tus­teh­tä­vien mää­rä kas­voi Oulu-Koil­lis­maal­la

Oulu-Koil­lis­maan pelas­tus­lai­tok­sen pelas­tus­toi­min­nan teh­tä­vä­mää­rä kas­voi vii­me vuon­na noin yli 5 pro­sent­tia vuo­des­ta 2018 ja noin 13 pro­sent­tia kol­men edel­li­sen vuo­den kes­kiar­vos­ta. Vuo­des­ta 2018 alka­nut teh­tä­vä­mää­rien kas­vu jat­kuu edel­leen.


Elä­ke­liit­to täyt­tää 50 vuot­ta

Suo­men suu­rin elä­ke­läis­jär­jes­tö Elä­ke­liit­to täyt­tää 50 vuot­ta. Lii­ton perus­ta­mis­ko­kous pidet­tiin hel­mi­kuus­sa 1970. Elä­ke­liit­to syn­tyi halus­ta toi­mia elä­ke­läis­ten talou­del­li­sen ase­man kohen­ta­mi­sek­si sekä ikäih­mis­ten itse­tun­non ja ihmi­sar­von vah­vis­ta­mi­sek­si. Yhä edel­leen liit­to puo­lus­taa elä­ke­läis­ten oikeuk­sia ja raken­taa ikäys­tä­väl­lis­tä Suo­mea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yhteis­työ­kump­pa­nia Hau­ki­pu­taan kivi­kou­lun alu­eel­le ei löy­ty­nyt

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut jär­jes­ti avoi­men ton­tin­luo­vu­tus­kil­pai­lun Hau­ki­pu­taan kivi­kou­lun alu­een toteut­ta­jan valit­se­mi­sek­si. Kiin­nos­tus­ta yhteis­työ­hön ei ole, sil­lä mää­rä­ai­kaan vii­me per­jan­tai­hin men­nes­sä ei jätet­ty yhtään hake­mus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mar­tin­nie­mi Egen­land-mat­kaop­paas­sa

Pölök­ky­päit­ten polo­ku Mar­tin­nie­men Kur­tin­hau­dal­la valit­tiin mat­ka­koh­teek­si Egen­land-ohjel­maan. Polul­ta kuvat­tu jak­so, jos­sa ker­ro­taan laa­jem­min­kin kylän his­to­rias­ta, on nyt näh­tä­vis­sä Yle Aree­nas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus