Haukipudas

Ajan­koh­tai­set tee­mat Teat­te­ri­kuo­pan kevääs­sä

Oulu-opis­ton teat­te­ri­ryh­mät tart­tu­vat ajan­koh­tai­siin tee­moi­hin kevään esi­tyk­sis­sä Teat­te­ri­kuo­pal­la (Revon­tie 45 Haukipudas).Viikonloppuna Teat­te­ri­kuo­pal­la näh­tiin jo kem­pe­le­läi­sen Nuu-teat­te­rin 10-vuo­tis­juh­lae­si­tys, joka perus­tuu Arto Paa­si­lin­nan menes­tys­ro­maa­niin Ulvo­va mylläri.Runoteatteri Roson Sea­land ja impro­vi­saa­tio­teat­te­ri Välä­kyn yhtei­sil­lat ovat Teat­te­ri­kuo­pal­la 26.1.–3.2.

Lue lisää

Kis­sa nos­tet­tiin pöy­däl­le Mar­tin­nie­mes­sä

Mar­tin­nie­mes­sä­kin pures­kel­laan sil­le lyö­tyä ”huo­no-osai­sen asui­na­lu­een” lei­maa, mut­ta näh­dään sen ole­van myös sel­keä vies­ti kau­pun­gil­le ja päät­tä­jil­le sii­tä, että toi­mia juu­ri näil­le alueil­le tar­vi­taan. Mar­tin­nie­meen toi­vo­taan lisää pal­ve­lui­ta, nuo­ri­so­ti­lo­ja ja luis­te­lu­ken­täl­le hoi­to­ta­son nos­toa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nuu-teat­te­ri vie­rai­lee Teat­te­ri­kuo­pal­la

Kem­pe­le­läi­nen Nuu-teat­­te­­ri esit­tää 10-vuo­­tis­­juh­­lae­­si­­tyk­­se­­nään Arto Paa­si­lin­nan menes­tys­ro­maa­niin perus­tu­van Ulvo­van myl­lä­rin. Gun­nar Hut­tu­nen saa­puu pie­neen perä­poh­ja­lai­seen kylään ja kun­nos­taa rap­piol­le jää­neen…


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Ruop­paus­han­ke Ongan­ran­nan ja Vah­to­lan­lah­den väli­seen uomaan

Kii­min­ki­joen suis­tos­sa sijait­se­vaan Ongan­ran­nan ja Vah­to­lan­lah­den väli­seen uomaan Mar­tin­nie­mes­sä on vireil­lä kun­nos­tus­han­ke. Ruop­pauk­sen toteut­ta­mi­sek­si on perus­tet­tu Ongan­ran­ta Vah­to­lan­lah­ti -yhdis­tys (OVRY), jon­ka tar­koi­tuk­se­na on paran­taa laa­jem­min­kin alu­een ympä­ris­töä ja mai­se­maa viih­tyi­syy­den lisää­mi­sek­si. Yhdis­tyk­sen ensim­mäi­nen han­ke on Vah­to­lan­lah­den ja Ongan­ran­nan väli­sen noin 600 met­rin pitui­sen uoman ja Vah­to­lan­lah­den suun ruop­paus ja kun­nos­tus, ker­too OVRY:n puheen­joh­ta­ja Mika Sep­pä­nen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vau­vo­ja

Kel­lo­lai­set Rit­va ja Mar­kus Ron­kai­nen sai­vat 15.12. kym­pin tytön, jon­ka mitat oli­vat 3 844 gram­maa ja 52 sent­tiä. “Sydä­meen jou­lun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hei­ton kan­sal­li­sis­sa hiih­dois­sa ennä­tyk­sel­li­ses­ti hiih­tä­jiä

Hau­ki­pu­taan Hei­ton 70. kan­sal­li­set hiih­dot hiih­det­tiin Vir­pi­nie­mes­sä lau­an­tai­na 12.1.Kisoihin oli ilmoit­tau­tu­nut 250 hiih­tä­jää, mikä on vii­me vuo­si­kym­me­nien osan­ot­toen­nä­tys. Kisois­sa näh­tiin kan­sain­vä­lis­tä huip­pu­vauh­tia kun ladul­la näh­tiin Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen. Nais­ten pää­sar­jan voit­to tuli hänel­le yli­voi­mai­sen tapaan, vaik­ka muka­na oli usei­ta Suo­men kär­ki­pään hiih­tä­jiä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus