Haukipudas

Kel­lon kou­lun kou­lu-uhkaus syy­te­har­kin­taan

Polii­si on suo­rit­ta­nut esi­tut­kin­nan 11.1. esi­te­tys­sä Kel­lon kou­luun koh­dis­tu­nees­sa kou­lu-uhkauk­ses­sa ja se siir­tyy syy­te­har­kin­taan. Rikok­ses­ta epäil­ty, kou­lun alai­käi­nen oppi­las, on ker­to­nut kuu­lus­te­lus­saan kir­joit­ta­neen­sa uhkauk­set het­ken mie­li­joh­tees­ta ja vit­si­nä. Hänel­lä ei ole ker­to­man­sa mukaan ollut mitään aikei­ta toteut­taa uhkaus­taan. Lisäk­si hän on aja­tel­lut, ettei kukaan ota uhkaus­ta tosis­saan.

Lue lisää

Hau­ki­put­taan lau­luklu­bi kajah­taa käyn­tiin

Juk­ka Taka­lon isän­nöi­mä Hau­ki­put­taan lau­luklu­bi on jat­koa Yksi­näis­ten illat -lau­lun­te­ki­jäklu­beil­le ja Kan­sal­li­nen lau­luklu­beil­le, joi­ta Taka­lo on isän­nöi­nyt ympä­ri maan vuo­des­ta 2006. Koti­ken­täl­le lau­lun­te­ki­jäklu­bi innos­tut­tiin perus­ta­maan kun Ravin­to­la Pirt­ti aloit­ti edes­men­neen Ravin­to­la Nave­tan tilois­sa Hau­ki­pu­taal­la vuo­den vaih­tees­sa.

Lue lisää

Punai­nen Ris­ti kou­lut­ti ystä­viä Hau­ki­pu­taal­la

Jopa joka vii­des suo­ma­lai­nen tun­tee itsen­sä yksi­näi­sek­si, aina­kin toi­si­naan. Yksi­näi­syys voi tun­tua näky­mät­tö­myy­del­tä, tyh­jyy­del­tä tai se voi ilme­tä jopa fyy­si­se­nä kipu­na. Punai­nen Ris­ti vas­taa haas­tee­seen lie­vit­tää yksi­näi­syyt­tä kou­lut­ta­mal­la ja välit­tä­mäl­lä ystä­viä toi­sen ihmi­sen seu­raa kai­paa­vil­le.

Lue lisää

Paran­tu­nut työl­li­syys näkyy var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen kysyn­tä­nä

Iis­sä on parem­pi työl­li­syys­ti­lan­ne kuin vuo­si­kym­me­niin. Se on näky­nyt vii­me syk­sys­tä asti kas­va­nee­na päi­vä­hoi­to- eli var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen kysyn­tä­nä.– Tilan­ne on aika tiuk­ka var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen suh­teen niin kun­nal­li­sel­la kuin yksi­tyi­sel­lä­kin puo­lel­la, ker­too kun­nan var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja Vir­pi Uute­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

“Lau­lut muis­tut­ta­vat mei­tä tär­keim­mis­tä asiois­ta”

Kii­min­gis­tä kotoi­sin ole­va kan­san­tai­tei­li­ja ja kan­san­edus­ta­ja Mik­ko Ala­ta­lo lau­laa ja lau­lat­taa Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa lau­an­tai­na  9.2. Yhteis­vas­tuu­kon­ser­tin lip­pu­tu­lot käy­te­tään las­ten ja nuor­ten opis­ke­lun tuke­mi­seen Hau­ki­pu­taal­la, Suo­mes­sa ja maa­il­man krii­sia­lueil­la.Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Isäl­tä tyt­tä­rel­le

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Sirk­ku Han­he­lan (s. 1961) ja hänen edes­men­neen isän­sä Arvo Jän­tin (s. 1926) tai­de­näyt­te­ly ”Isäl­tä tyt­tä­rel­le” on esil­lä Teat­te­ri­kuo­pal­la Hau­ki­pu­taal­la.– Kun itsel­le­ni tuli tilai­suus oman näyt­te­lyn pys­tyt­tä­mi­seen tän­ne Teat­te­ri­kuo­pal­le, herä­si aja­tus, että lai­tan esil­le myös isä­ni töi­tä. Hän on maa­lan­nut pal­jon mai­se­mia myös tääl­tä Hau­ki­pu­taal­ta 1950-luvul­la, ker­toi ker­toi Sirk­ku Han­he­la näyt­te­lyn ava­jai­sis­sa maanantaina.Näyttelyn pys­tyt­tä­mi­nen oli hänel­le tun­tei­kas koke­mus, sil­lä isä meneh­tyi tam­mi­kuus­sa 1966 vain 39-vuo­ti­aa­na Sir­kun olles­sa 4-vuo­tias.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Meren jää­pei­te epä­ta­sai­nen

Pak­kas­ten myö­tä jää­ti­lan­ne näyt­tää kelk­kai­li­joi­den kan­na­ta hyväl­tä. – Jää­tä on mei­dän alu­eel­la 20–35 sent­tiä, pai­koin jopa 40 sent­tiä. Sil­ti kan­nat­taa olla edel­leen varo­vai­nen, sil­lä lumen alla voi olla rai­lo­ja. Tie­tyin pai­koin rai­lo­ja on joka tal­vi, ker­too var­tioup­see­ri Tuo­mo Paju­la Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­ja myyn­tiin Hau­ki­pu­taal­la

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti lait­taa myyn­tiin kol­me tyh­jil­lään ole­vaa kou­lu­ra­ken­nus­ta tont­tei­neen Hau­ki­pu­taal­la. Myy­tä­vi­nä ovat Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­läs­sä sijait­se­va enti­nen ala­kou­lu eli kivi­kou­lu sekä Par­ku­mäen ja Hie­ta­lan­mäen kou­lut.