Haukipudas

Mar­kus Nuti­vaa­ra suun­taa nel­jän­teen NHL-kau­teen

Hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­sen Colum­bus Blue Jac­ket­sin puo­lus­ta­ja Mar­kus ”Mape” ”Nuti” ”Nut­ty” Nuti­vaa­ran kesä on kulu­nut koti­seu­dul­la. Kii­rei­seen kesään on kuu­lu­nut tree­nien lisäk­si mök­kei­lyä sekä kave­rei­den, van­hem­pien ja suku­lais­ten luo­na kyläi­lyä ja pal­jon muu­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lii­kun­ta ja muis­ti -kier­tue jat­kuu

Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tyk­sen ja Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry:n Lii­kun­ta ja muis­ti -hyvin­voin­ti­kier­tue jat­kuu Ran­ta­poh­jan alu­eel­la ensi vii­kol­la. Kier­tue on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon yhtei­nen asu­ka­sil­ta

Oulun kau­pun­ki kut­suu kaik­ki Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon pal­ve­lu­kes­kit­ty­mien alu­eel­la toi­mi­vat eri alo­jen yhdis­tyk­set, lii­kun­ta­seu­rat ja toi­min­ta­ryh­mät kool­le kes­kus­te­le­maan alu­eel­la vuon­na 2020 jär­jes­tet­tä­vis­tä tapah­tu­mis­ta ja mata­lan kyn­nyk­sen toi­min­nas­ta. Alu­een asu­ka­sil­ta jär­jes­te­tään tiis­tai­na 3.9. kel­lo 17 alkaen Län­si­tuu­len kou­lul­la (Län­si­ku­ja 2).


Hau­Pa pala­si voit­to­jen tiel­le

Hau­ki­pu­taan Pal­lon mies­ten edus­tus­jouk­kue oli lau­an­tai­na tyly isän­tä Rova­nie­me­läi­sel­le Roi Uni­te­dil­le. Koti­jouk­kue takoi aurin­koi­ses­sa sääs­sä pela­tus­sa otte­lus­sa tulos­tau­lul­le luvut 6–0. Run­sas­maa­li­nen voit­to tun­tui makeal­ta vii­me viik­koi­sen kär­ki­kamp­pai­lun jäl­keen, kun Hau­Pa hävi­si Kemi City Fc:lle vii­me het­ken maa­lil­la 1–0.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­Pan nai­sil­le voit­to

Hau­Pan nais­ten voi­to­ton put­ki kat­ke­si, kun lau­an­tai­na 24.8 koto­na kaa­tui Ilves/2. Maa­lin­teon kans­sa tus­kail­leet hau­pa­lai­set osui­vat nel­jä ker­taa vas­tus­ta­jan verk­koon ja Hau­Pan maa­li­vah­ti Essi Kin­nu­nen piti oman maa­lin­sa puh­taa­na. Näin ollen voit­to­lu­vuik­si kir­jat­tiin 4–0.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLem­mik­ki­nä lep­poi­sat kar­va­naa­mat – Hau­ki­pu­taa­lai­set Nina ja Erk­ka Simp­pu­la pitä­vät har­ras­tuk­se­naan ylä­maan­kar­jaa

Ilmas­sa on syk­syn tun­tua ja vet­tä­kin on sata­nut edel­li­syö­nä. Keh­nos­ta­kaan sääs­tä ei kui­ten­kaan tämä pak­su­nah­kai­nen ja tal­vi­sin vie­lä puo­let kar­vai­sem­pi ylä­maan­kar­ja piit­taa käys­ken­nel­les­sään lep­poi­sas­ti Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­van Luu­ke­la High­land -tilan aitauk­ses­sa. Isän­tä Erk­ka Simp­pu­la on tuo­nut sar­vi­päil­le aamu­her­kuik­si lei­pä­pa­lo­ja, joi­ta hamu­tes­saan otuk­set intou­tu­vat otta­maan yhteen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nal­lis­neu­vos Heik­ki Sep­pä­lä täyt­tää 80 vuot­ta: “Nyt ihmet­te­len, miten aika riit­ti kaik­keen”

Heik­ki Sep­pä­lä sanoo hyvin muis­ta­van­sa, kun hänen isän­sä täyt­ti 40 vuot­ta.– Ihan itkua piti vään­tää sau­nan taka­na, kun oli niin van­ha isä. Nyt hän itse täyt­tää 80 vuot­ta, eikä hänes­tä ikä tun­nu pahal­ta. Aika vaan on kulu­nut nopeas­ti kii­rei­ses­sä elä­män rytmissä.Näin jäl­keen­päin Sep­pä­lä ihmet­te­lee, miten aika riit­ti kaik­keen teke­mi­seen ja osal­lis­tu­mi­seen. Ilman puo­li­son ja per­heen jous­ta­vaa ja kan­nus­ta­vaa suh­tau­tu­mis­ta kaik­ki tämä ei oli­si ollut mah­dol­lis­ta.