Haukipudas

Hau­ki­pu­taal­la tun­keu­dut­tiin raken­nus­työ­maal­le — polii­si otti kiin­ni kak­si nos­tu­riin kii­ven­nyt­tä mies­tä

Oulun polii­si sai tors­tai­na iltayh­dek­sän jäl­keen ilmoi­tuk­sen, jon­ka mukaan Hau­ki­pu­taan Kaup­pa­ka­dul­la sijait­se­val­le raken­nus­työ­maal­le on tun­keu­tu­nut nuo­ri­soa. Ilmoi­tuk­sen mukaan tun­keu­tu­jat oli­vat kii­ven­neet työ­maa-alu­een nos­tu­riin.

Lue lisää

Oulun Lyseon lukioon ja OSY­Kin lukioon kor­kein kes­kiar­vo­ra­ja oulu­lais­lu­kiois­ta

Lukio­kou­lu­tuk­sen ja amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen yhteis­haun opis­ke­li­ja­va­lin­nat on jul­kais­tu tänään tors­tai­na 13. kesä­kuu­ta. Oulun lukiois­ta kor­kein kes­kiar­vo­ra­ja 8,67 on Oulun Lyseon lukioon ja Oulun Suo­ma­lai­sen Yhteis­kou­lun lukioon. Hau­ki­pu­taan lukion suo­sion hur­ja nousu näkyy myös kes­kiar­vo­ra­jan iso­na nousu­na.

Lue lisää

Lät­tä­ha­tut aje­le­vat Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä

Nos­tal­gi­aa, ilois­ta miel­tä ja 160 mat­kus­ta­jaa ker­ral­laan — nämä kaik­ki mah­tu­vat kyy­tiin, kun lau­an­tai­na van­hat lät­tä­hat­tu­ju­nat lii­ken­nöi­vät Oulus­ta Hau­ki­pu­taan kaut­ta Iihin osa­na Oulun Päi­vien ohjel­maa. Lät­tä­hat­tu­ju­nien aja­mi­ses­ta vas­taa Poh­jois-Suo­men rau­ta­tie­har­ras­ta­jat eli PoR­ha.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lei­ri­kes­kuk­sel­le myön­net­tiin mää­rä­ra­ha – Raken­ta­mi­nen alkaa mar­ras­kuus­sa

Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män yhtei­nen kirk­ko­val­tuus­to myön­si Hau­ki­pu­taan Iso­nie­meen raken­net­ta­val­le meren­­ran­­ta-lei­­ri­­kes­­kuk­­sel­­le kus­tan­nusar­vion mukai­sen mää­rä­ra­han eli 3,035 mil­joo­naa euroa. Meren­ran­ta lei­ri­kes­kus on suun­ni­tel­tu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Poruk­ka kool­la: Rie­mu­yli­op­pi­lai­den juh­la Hau­ki­pu­taan lukiol­la

Enem­män tai vähem­män maa­il­man mels­keis­sä , muut­to­kuor­mis­sa ja vap­pu­juh­lis­sa rus­ket­tu­nei­ta tai muu­toin vain ajan pati­noi­mia yli­op­pi­las­lak­ke­ja vilah­te­li Hau­ki­pu­taan lukion aulas­sa 1.6.2019 lak­kiais­päi­vän aamu­na. 50 vuot­ta sit­ten val­mis­tu­neet – vii­mei­set Hau­ki­pu­taan yhteis­kou­lus­ta – yli­op­pi­laat oli kut­sut­tu lukiol­le aamu­kah­vil­le yhdes­sä 20 vuot­ta sit­ten val­mis­tu­nei­den kans­sa. Kut­sus­ta olim­me hyvin kii­tol­li­sia, lie­kö muu­toin oli­sim­me luok­ka­ko­kous­ta saa­neet jär­jes­tet­tyä. Mai­nit­ta­koon, että vuo­den 1970 yli­op­pi­laat oli­vat­kin sit­ten jo lukios­ta val­mis­tu­nei­ta.


Kor­jaus

Iin museon kep­pa­ri­tal­lin kisois­ta ker­to­vas­sa jutus­sa esiin­ty­vän tytön nimi on Lumia Kla­si­la. Hänen hep­pan­sa nimi on Lia­na.


Sävel­har­tau­det soi­vat jäl­leen Hau­ki­pu­taal­la

Hau­ki­pu­taal­la jo lähes 30 vuo­den ajan jär­jes­te­tyt kesäi­set sävel­har­taus­het­ket saa­vat tänä kesä­nä jat­koa. Sävel­har­taus­sar­jan tee­mak­si on vakiin­tu­nut ”Soi kun­niak­si Luo­jan!”. Kesän sävel­har­taus­sar­ja on lau­lu­musiik­ki­pai­not­tei­nen.