Kes­kus­tan kun­nal­lis­jär­jes­tö esit­tää Veh­ka­pe­rää kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si

Kes­kus­tan kun­nal­lis­jär­jes­tö esit­tää yksi­mie­li­ses­ti hau­ki­pu­taa­lais­ta Mir­ja Veh­ka­pe­rää Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si. Valin­ta teh­dään maa­nan­tain kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­ses­sa.

Kes­kus­tan kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, 43-vuo­tias Veh­ka­pe­rä on teh­nyt mit­ta­van, vuon­na 1996 alka­neen uran polii­tik­ko­na. Hän oli Euroo­pan par­la­men­tin jäsen vuo­des­ta 2018 vuo­teen 2019 ja kan­san­edus­ta­ja hän oli vuo­des­ta 2007 vuo­teen 2019. Veh­ka­pe­rä aloit­ti aiem­min täs­sä kuus­sa työs­ken­te­lyn Euroo­pan aluei­den komi­teas­sa.

- Teh­tä­vä kiin­nos­taa ja elä­män­ti­lan­tee­ni antai­si sii­hen myös mah­dol­li­suu­den. Poli­tiik­ka on into­hi­mo­ni ja toi­von voi­va­ni hyö­dyn­tää osaa­mis­ta­ni ja kon­tak­te­ja­ni sekä yhteis­työ­ver­kos­to­ja­ni, mikä­li minut vali­taan puheen­joh­ta­jak­si, Veh­ka­pe­rä kom­men­toi aiem­min Ran­ta­poh­jal­le.