Kuja­Jus­sit ja Töt­te­rö jyrä­si­vät Yli-Ii Cupis­sa 2020

Kilpasarjan 2020 Mestarijoukkue Tötterö: Eturivissä vas. Sami Nissilä, Eetu Tuomaala (kapteeni), Jouni Pesälä, Matias Turpeinen (maalivahti), Jaakko Tuohimaa. Takarivissä: Elias Luokkanen, Joona Vänttilä (varakapteeni), Mika Ronkainen, Karlos Luokkanen, Sakke Luokkanen ja Niklas Luokkanen.

Lau­an­tai­na saa­tiin kuin saa­tiin­kin pelat­tua perin­tei­nen ulko­jää­tur­naus Yli-Iin Kou­lul­la jo 8. ker­ran peräk­käin. Kent­tä­mes­ta­ri Juha Päk­ki­län yön pik­ku­tun­neil­le saak­ka veny­nyt ennak­ko­työ tuot­ti tulos­ta ja pit­kän läm­pi­män jak­son jäl­keen keli kiris­tyi sopi­vas­ti pak­ka­sel­le juu­ri ennen tur­naus­ta. Ext­ra­la­taus­ta har­ras­te­sar­jan otte­lui­hin loi pelaa­jien ylä­puo­lel­la vin­hal­la vauh­dil­la pör­räil­lyt Kyös­ti Kart­tusen ohjas­ta­ma sähi­käi­nen, dro­ne, joka otti video­ku­vaa lin­tu­pers­pek­tii­vis­tä.

Pai­kal­la vie­rai­li myös Oja­lan har­ras­te­tal­lin vir­keä Kes­si-poni, joka tar­jo­si ilmais­ta rat­su­kyy­tiä lap­sil­le. Kios­ki­toi­min­taa pyö­rit­ti mal­lik­kaas­ti Yli-Iin kou­lun 9. luok­ka, jon­ka ansios­ta eväs­puo­li oli vii­mei­sen pääl­le kun­nos­sa. Sen kum­mem­pia ava­jai­sia ei tämän vuo­den tur­na­jai­sis­sa näh­ty, sil­lä mah­dol­li­sen mys­tee­rie­siin­ty­jän sahan soit­to­ka­pu­la kat­ke­si juu­ri ennen h-het­keä, eikä legen­daa­ris­ta Uit­to­pääl­lik­köä saa­tu­kaan pai­kal­le avaus­pal­loa pudot­ta­maan. Kil­pa­sar­jas­sa puo­les­taan ilmas­ton­muu­tok­sen tuu­li puhal­si sun­nun­tai­na sen ver­ran rai­lak­kaas­ti, että kil­pa­sar­jan pelit siir­tyi­vät sur­kean sää­ti­lan­teen vuok­si ensim­mäis­tä ker­taa tur­naus­his­to­rias­sa Uta­jär­ven Jää­hal­liin.

Har­ras­te­sar­ja: Aamu­loh­ko ”Ukko­her­rat” tar­joi­li suo­ras­taan poik­keuk­sel­lis­ta hupia ylei­söl­le, kun loh­ko­voit­ta­jan koh­ta­lo rat­ke­si vas­ta arpa­kuu­tion avus­tuk­sel­la. Tasa­pis­teis­sä oli­vat len­to­ke­lis­sä vii­let­tä­neet Kuja­jus­sit ja Poij­jat, joi­den kaik­ki mah­dol­li­set tilas­to­pyl­pe­röt oli­vat ident­ti­siä. Kes­ki­näi­nen otte­lu­kin päät­tyi tasa­lu­ke­miin ja kala­ba­liik­kia aiheut­ti otte­lun lop­pu­puo­lel­le vihel­let­ty rank­ka­ri, jos­ta Otto Räi­hä tai­ki­noi sini­sen pul­lan vuo­ren-var­mas­ti uuniin! For­tu­na hel­lit­te­li täl­lä ker­taa Kujik­sil­le suo­ran välie­rä­pai­kan ja niin­pä Poij­jat lai­tet­tiin puo­li­vä­lie­rään.

Kol­man­te­na jat­koon jysäyt­ti hur­jaan kii­toon äity­nyt Team Pah­ka­la, jon­ka riveis­sä säke­nöi muu­ta­ma tai­ta­va­kä­ti­nen Muhok­sen vah­vis­tus! Lau­lu­kuo­roon siir­tyi­vät lopul­ta tiuk­ko­jen tais­to­jen tauot­tua tulo­kas­jouk­kue Iin Ener­gia ja ilmei­ses­ti käsi­jar­run pääl­le unoh­ta­nut taka­vuo­sien mes­ta­ri PaHi. Näyt­tä­viä Come­bac­ke­ja­kin näh­tiin, kun Pah­ka­lan tii­mis­sä val­koi­sil­la luis­ti­mil­laan kur­vai­li useam­man vuo­den tauon jäl­keen hymy­poi­ka Eetu Ala­kärp­pä! Vähin­tään­kin yhtä ison kohah­duk­sen ylei­sö­me­res­sä aiheut­ti PaHin puo­lus­tuk­ses­sa hää­ri­neen Juho Ruo­na­kan­kaan paluu kauk­kis­ken­til­le! Maa­li­näl­käi­sin pelaa­ja oli 17-vuo­tias Otto Räi­hä, joka pys­syt­ti alku­loh­kos­sa yhteen­sä 6 osu­maa.

Ilta­päi­vä­loh­kos­sa Uit­to­mie­het muis­tut­ti ajoit­tain nimen­sä mukai­ses­ti enti­sai­ko­jen uit­to­työ­tä, kun mie­het siir­te­li­vät lumi­su­maa, jot­ta pal­lo hui­lai­si jääl­lä parem­min. Peli­tau­ko­jen välis­sä Kent­tä­mes­ta­ri Päk­ki­lä sai kur­vail­la Valt­ral­laan pako­put­ki punai­se­na ja lin­go­ta lun­ta met­ri­kau­pal­la yli lai­to­jen. Kau­ka­los­sa näh­tiin hur­ja­vi­rei­nen Ranuan poruk­ka ZSKA, joka lin­ko­si kaik­ki tiel­tään voit­taen loh­kon­sa puh­taal­la pelil­lä. Loh­kon toi­sek­si kaa­sut­ti parem­man maa­lie­ron tur­vin Jöys­sit ja kol­man­te­na jat­koon som­pai­li tai­ta­va­kä­ti­set Pirt­ti­tör­män pojat. Vii­me vuo­den nelo­nen RKP tai­pui ilman vas­tus­ta­jil­le hypän­nyt­tä täh­ti­pe­laa­jaan­sa Poh­jo­laa aika sel­vil­lä luke­mil­la ulos jat­ko­pe­leis­tä. Tur­nauk­sen ensim­mäi­sen hat­tu­tem­pun ja kak­si maa­lia kau­pan pääl­le latoi tut­tu vir­ne kas­voil­laan Jöys­sien Vel­lu Junt­ti, ja näin saa­tiin Hoc­key Basen punai­set spon­so­ri­lip­pik­set jakoon ylei­sön kes­ken! Täs­sä­kin loh­kos­sa näh­tiin tarun­hoh­toi­sia Come­bac­ke­ja, kun Räi­hän vel­jek­sis­tä Juk­ka, Pent­ti ja Vel­lu pala­si­vat muu­ta­man vuo­den tauon jäl­keen tosi­toi­miin, eikä ilmas­sa näky­nyt min­kään­lai­sia epä­var­muu­den merk­ke­jä!

Ensim­mäi­ses­sä puo­li­vä­lie­räs­sä Jöys­sit onnis­tui­vat tain­nut­ta­maan len­to­ke­lis­sä vii­let­tä­neen Team Pah­ka­lan, vaik­ka Pah­ka­la kar­ka­si­kin heti avaus­mi­nuu­teil­la 1–0 joh­toon Kave­rin Masan heit­täes­sä Hyryn yksin läpi. Lop­pu­tu­los 3–1 Jöys­seil­le ja mah­ta­van tur­nauk­sen pelan­nut Pah­ka­la koti­mat­kal­le. Toi­ses­sa puo­li­vä­lie­räs­sä koh­ta­si­vat Poij­jat ja Pirt­ti­tör­mä. Kamp­pai­lu oli erit­täin tiuk­ka ja tasai­nen, jos­ta voit­ta­jak­si sel­vi­si Pirt­ti­tör­mä luke­min 1–0. Osu­man vii­meis­te­li tai­dok­kaas­ti Jan­ne ”Jagr” Siu­rua, pien­tä kis­kis­siä, ran­teet luk­koon ja pal­lo vasem­paan etu­ylä­seen!

Ensim­mäi­ses­sä välie­räs­sä vas­tak­kain oli­vat siis Kuja­Jus­sit ja Jöys­sit. Tämä­kin otte­lu oli hur­jan tasai­nen vään­tö ja avo­paik­ko­ja riit­ti molem­mis­sa pää­dyis­sä! Lopul­ta ainoas­taan minuut­ti ennen lop­pua Hono­rin vii­tat har­teil­leen aset­te­li flow-tilas­sa huris­tel­lut pari­val­jak­ko Räi­hän Otto & Veik­ka, jois­ta tut­tuun tyy­liin Veik­ka lai­na­si ja Otto kajaut­ti sini­sen jäl­keen sel­lai­sen kanuu­nan takay­lä­pönt­töön, että kumah­dus tai­si kuu­lua Hau­ki­pu­taal­le saak­ka! Kujik­set finaa­liin, Jöys­sit prons­si­mat­siin. Toi­ses­sa välie­räs­sä men­tiin vie­lä­kin pidem­mäl­le tasai­suu­des­sa, kun ZSKA ja Pirt­ti­tör­mä vään­si­vät ja kään­si­vät, mut­ta kum­pi­kaan jouk­kue ei saa­nut pal­loa maa­liin var­si­nai­sel­la pelia­jal­la, eikä edes jat­koe­räs­sä, vaan maa­li­vah­deil­ta näh­tiin usko­mat­to­mia pelas­tuk­sia! Edes­sä oli hui­maa­va rank­ka­ri­ki­sa, jon­ka voit­ta­jak­si kii­la­si ZSKA, Panu Soi­kon tuli­nen ran­ne­lau­kaus pai­nui vasem-paan ala­nurk­kaan, yli lois­ta­vas­ti tor­ju­neen Oka Mää­tän pat­jan!

Prons­si­mat­si otel­tiin Jöys­sien ja Pirt­ti­tör­män välil­lä. Yksi tur­nauk­sen komeim­mis­ta osu­mis­ta todis­tet­tiin DRO­NE-lives­sä ajas­sa 5:00, kun Pirt­ti­tör­män pop­poon Pena Räi­hä aset­tui pal­lon taak­se. Suo­ra­vii­vai­ses­ti koh­ti maa­lia ja armo­ton pom­mi vasem­paan kul­maan yli maa­li­vah­din pat­jan! Ajas­sa 11:15 Jöys­sit kui­ten­kin kur­vai­li­vat tasoi­hin, kun Pent­ti­län Matias luu­ti pal­lon tutul­ta ton­til­taan ala­nurk­kaan! Var­si­nai­nen peliai­ka oli maa­li­vah­tien näy­tös­tä molem­mis­sa päis­sä, luke­mat tasan ja edes­sä rank­ka­ri­ki­sat! Muu­ta­ma epä­on­nis­tu­nut yri­tys, kun­nes Jan­ne Siu­rua pis­ti sel­lais­ta muu­via peliin, että Junt­ti ei enää pal­lon tiel­le veny­nyt mil­lään ilveel­lä! Lop­pu­tu­los 2–1 Pirt­ti­tör­mäl­le ja hie­nos­ti prons­sia täl­le uus­van­hal­le jouk­ku­eel­le, jos­sa muu­ta­ma pelaa­ja pit­käs­tä aikaa takai­sin peli­ken­täl­lä!

Finaa­lis­sa täyt­tyi kaik­ki ele­men­tit hui­keal­le ulkoil­ma­ta­pah­tu­mal­le! Jää oli hyväs­sä kun­nos­sa, dro­ne pöri­si tai­vaal­la ja selos­tus­osas­tol­le saa­tiin Ruot­sis­ta asti häly­tet­ty sana­sep­pä Mäke­län Timp­pa! Otte­lu käyn­tiin ja Kuja­Jus­sit pai­ne­li­vat ken­täl­le jär­kyt­tä­väl­lä innol­la Pää­val­men­ta­jan­sa Tike ”Jalo­sen” tär­keät neu­vot mie­les­sään! Vain minuut­ti pelat­tu ja yli-innok­kaas­ti mai­lan­sa kans­sa hei­lu­nut Otto Räi­hä penalt­ti­pok­siin! Kap­tee­ni Tuo­mi­kos­ken lan­see­raa­ma Paar­ma-tak­tiik­ka puri kui­ten­kin kipeäs­ti, kun ZSKA ei saa­nut yli­voi­mal­la oikein mitään aikaan. Kuja­Jus­sit kar­ka­si­vat­kin ajas­sa 3:00 joh­toon Eerik­ki Tuo­mi­kos­ken rai­voi­sal­la piis-kai­sul­la, syöt­tä­jä­nä San­te­ri Räi­hä! Vain pari minuut­tia täs­tä ja lisää jää­kyl­mää suih­kua hui­mal­la soo­lo­maa­lil­la ruis­kut­ti jär­kyt­tä­vän maa­li­vi­reen löy­tä­nyt Otto Räi­hä! Rys­ty­puo­len put­taus ja pal­lo maa­liin kat­toon ohi Män­ty­ran­nan, 2–0 Kuja­Jus­seil­le! Vain kak­si minuut­tia ja verk­ko pöl­läh­ti jäl­leen ZSKAN pää­dys­sä! Niko Kart­tu­nen kai­voi pal­lon kul­mas­ta Veik­ka Räi­häl­le, joka kier­si pari puo­lus­ta­jaa, höy­näyt­ti maa­li­vah­din ja täräyt­ti ran­na­ril­la vasem­paan ylä­pöl­sään, 3–0!

Vih­doin­kin otte­lu rau­hoit­tui Kuja­Jus­sien väri­syt­tä­mi­sen jäl­keen ja ZSKA pää­si parem­min peliin mukaan, mut­ta suu­rim­mat aseet oli rii­sut­tu ja ZSKA ei tun­tu­nut saa­van pal­loa mil­lään ilveel­lä Kuja­Jus­sien verk­koon. Otte­lun toi­ses­sa eräs­sä Kuja­jus­sit sai­vat lisää jää­hy­jä. Paras paik­ka YV:llä oli Kaik­ko­sen Juhol­la, jon­ka kään­tö­lä­mä­ri kilah­ti Kujis­maa­lin ylä­riu­kuun! Jää­hyn jäl­keen men­tiin pit­kä pius­ta­le ilman maa­le­ja, kun­nes tun­tei­ta herät­te­li rähi­nän poi­ka­nen, kun Kuja­Jus­sien maa­li­vah­ti Räi­hän yli kolat­tiin! Molem­min puo­lin heris­tel­tiin luu­vi­tos­ta ja Kuja­Jus­sien kat­so­mo­val­men­ta­ja Veik­ko ”Ukko” Räi­hän käsi näyt­ti sujah­ta­van jo het­kek­si suo­pun­ki­tas­kul­le! Jää­hy­penk­ki kut­sui kum­man­kin jouk­ku­een yhtä pelaa­jaa. Ajas­sa 23:30 Kuja­Jus­sit murs­ka­si­vat lopul­li­ses­ti ZSKA:n mes­ta­ruus­haa­veet, kun selos­ta­ja Mäke­län kuvai­le­ma ”banaa­ni­lau­kaus” lir­vah­ti Otto Räi­hän Tacklan saat­te­le­ma­na komeas­sa kaa­res­sa ver­kon peru­koil­le, 4–0, syöt­tä­jä­nä yllät­täen Veik­ka Räi­hä! Tämän jäl­keen ZSKA kes­kit­tyi vain murs­kaa­maan maa­li­vah­ti Räi­hän unel­mat nol­la­pe­lis­tä. Ajas­sa 26:30 tavoi­te täyt­tyi ja Jami Uusi­nar­kauk­sen tark­ka lau­kaus uppo­si Kujis-maa­liin, syöt­tä­jä­nä Panu Soik­ko! Otte­lun päät­tyes­sä alkoi vil­lit Kuja­Jus­sien voi­ton­juh­lat, jos­sa kul­ta­ju­na kier­si kent­tää slo­vak­ki­tyy­liin. Ensim­mäi­sen mes­ta­ruu­den voit­ta­mi­nen Kuusa­mon Kuja­lan suvun perin­tei­tä kun­nioit­ta­val­le jouk­ku­eel­le näkyi ja kuu­lui kilo­met­rien pää­hän! Mes­ta­reil­le oli pal­kin­to­na läm­pöi­nen sau­na Kie­ri­kin­ho­vis­sa sekä kil­pa­sar­ja­paik­ka vuo­del­le 2021. Hie­no tur­naus myös ZSKA:lla ja kova­ta­soi­sen Har­ras­ta­sar­jan hopea­si­jas­ta voi olla ylpeä.

Har­ras­te­sar­jan 2020 Mes­ta­ri­jouk­kue Kuja­Jus­sit: Etu­ri­vis­sä vas. San­te­ri Räi­hä, Otto Räi­hä, Eeme­li Räi­hä (vara­kap­tee­ni), Seve­ri Räi­hä, Ant­ti Tuo­mi­kos­ki (kap­tee­ni), Aap­po Räi­hä (maa­li­vah­ti), Juho Räi­hä, Kuut­ti Räi­hä (junio­ri) ja Maks Kart­tu­nen (junio­ri). Taka­ri­vis­sä vas. Mik­ko Tuo­mi­kos­ki (vara­kap­tee­ni), Veik­ka Räi­hä, Eerik­ki tuo­mi­kos­ki ja Niko Kart­tu­nen.

Har­ras­te­sar­jan 2020 paras puo­lus­ta­ja oli Kuja­Jus­sien Seve­ri Räi­hä, joka ei pak­ki­pa­rin­sa Mik­ko Tuo­mi­kos­ken kans­sa ollut ken­täl­lä ker­taa­kaan vas­tus­ta­jan teh­des­sä maa­lin. Par­haak­si maa­li­vah­dik­si valit­tiin Mar­kus Män­ty­ran­ta, ZSKA. Paras syöt­te­li­jä 5 syöt­tö­pis­teel­lä oli Kuja­Jus­sien Veik­ka Räi­hä ja tur­nauk­sen maa­li­tyk­ki 9 kihauk­sel­la Kuja­Jus­sien Otto Räi­hä. Hie­ron­ta­pal­ve­lu Jaken lah­ja­kor­tin voit­ti Heik­ki Yli­siu­rua. Tar­kem­paa tilas­to­tie­toa ja videoi­ta löy­tyy Face­boo­kis­sa Yli-Ii Cup 2020 tapah­tu­mas­ta.

Kil­pa­sar­jan aamu­loh­ko käyn­nis­tyi aamu­tui­maan iiläis­jouk­kuei­den kes­ken, kun raju­ja kokoon­pa­no­muu­tok­sia muu­ta­ma tun­ti ennen tur­naus­ta teh­nyt edel­lis­vuo­den mes­ta­ri Ikp ei jael­lut hart­su­ja, vaan otti rutii­ni­voi­ton uni­sis­ta Kar­va­ka­muis­ta. Loh­ko­voit­ta­jak­si kai­ra­si lop­pu­jen lopuk­si parem­man maa­lie­ron tur­vin Ikp ja tasa­pis­tei­siin yltä­nyt, upe­aa jouk­kue­pe­liä pelan­nut Yli-Ii Kings jou­tui tai­pu­maan puo­li­vä­lie­rä­ot­te­luun. Kar­va­ka­mut herä­si­vät lopul­ta peliin mukaan voit­ta­mal­la Oilers­sin sel­väs­ti 4–1 ja ete­ni­vät kol­man­te­na jat­koon! Oilers­sin karu koh­ta­lo oli tais­tel­la Jum­bo­fi­naa­lis­sa kil­pa­sar­ja­pai­kas­taan. Ilta­päi­vä­loh­ko ”Tuli­pii­put” oli suo­ras­taan yli­voi­mais­ta Töt­te­rön poru­kan ja ennen kaik­kea Luok­ka­sen vel­jes­kak­si­kon tuli­tus­ta! Vii­me vuon­na Ikpn riveis­sä vii­let­tä­neet Luok­ka­set pli­mut­te­li­vat täl­lä ker­taa Töt­te­rön riveis­sä ja kil­pa­sar­jas­sa tai­si tul­la jon­kin sor­tin ennä­tys, kun Kar­los Luok­ka­nen hyrs­kyt­te­li 5 maa­lia peräk­käin alle 10 minuu­tis­sa! Yli­voi­mai­nen loh­ko­voit­to Töt­te­röl­le ja 3 nol­la­pe­liä peräk­käin. Loh­kos­sa toi­sek­si sel­viy­tyi värik­käi­den vai­hei­den jäl­keen juu­ri Töt­te­röl­le murs­ka­tap­pion koke­nut Hc Osa­lo. Kol­man­te­na jat­koon tais­te­li itsen­sä Reyk­ja­vik ja Työ­ukot sel­keäl­lä erol­la Jum­bo­fi­naa­liin! Oilers­si ja Työ­ukot tar­joi­li­vat todel­la viih­dyt­tä­vää pal­loi­lua kat­so­jil­le. Tril­le-ri ete­ni lop­puun saak­ka tasai­sis­sa mer­keis­sä. Ensin iski Työ­ukot 1–0 osu­man Hil­tu­lan Juha­pe­kan maa­lil­la, jon­ka jäl­keen Oilers­si ryn­nis­ti 1–1 tasoi­hin Hau­lok­sen maa­lil­la! Otte­lu ete­ni vää­jää­mät­tä koh­ti rank­ka­ri­ki­saa, kun­nes kol­me minuut­tia ennen lop­pua Työ­ukot kai­voi­vat työ­ruk­ka­set esiin ja Hil­tu­lan Jas­ka rai­va­si itsel­leen tilaa ja suraut­ti pal­lon voi­mal­la ylö­pörs­siin, 2–1! Oilers­sin val­tai­sa kiri ei tuot­ta­nut tulos­ta, joten ei muu­ta kuin Hoc­key Basen spon­so­roi­mat Hawa­ji-lip­pik­set pää­hän ja saap­paat jalas­sa koh­ti Har­ras­te­sar­jaa 2021. Työ­ukot säi­lyt­ti­vät nipin napin paik­kan­sa Kil­pa­sar­jas­sa.

Ensim­mäi­ses­sä puo­li­vä­lie­räs­sä Hc Osa­lo tun­tui pai­ne­le­van täy­sin omaa meno­aan, sil­lä luke­mat oli­vat 7 mi-nuut­tia ennen lop­pua perä­ti 5–1, tehok­kaim­pi­na hää­ri­vät Topi ja Eerik Luok­ka­nen sekä Jaa­ni Kivio­ja. Kar­va­ka­mut sai kui­ten­kin tut­tuun tyy­liin­sä kar­vat hei­lu­maan lop­pua koh­den ja kirit­ti hui­keas­ti muu­ta­mas­sa minuu-tis­sa eron enää maa­lin pää­hän, 5–4! Tehok­kaim­pa­na Kivio­jan Vil­jam hät­ri­kil­la! Mut­ta ei aut­ta­nut, sil­lä näil­lä luke­mil­la Hc Osa­lo jat­koon ja Kar­va­ka­mut lau­lu­kuo­roon. Toi­ses­sa puo­li­vä­lie­räs­sä taka­vuo­sien mes­ta­ri Yli-Ii Kings päät­ti pimen­tää vas­tus­ta­ja Reyk­ja­vik­kiin hypän­neen enti­sen maa­li­tyk­kin­sä Jun­tin Vel­lun totaa­li­ses­ti. Täs­sä onnis­tut­tiin­kin, mut­ta se ei pal­jon loh­dut­ta­nut, sil­lä Olli­la täräyt­ti Ämmän­pään namu­pas­sis­ta 1–0 tau-luun alku­mi­nuu­teil­la. Tovin kulut­tua Kla­si­lan käsit­tä­mät­tö­män kova kanuu­na­lau­kaus tasoit­ti otte­lun 1–1, syöt­tä­jä­nä nes­to­ri Mäke­lä. Otte­lun lop­pu­puo­lel­la iski Vap­pu­la, Hek­ka­lan syö­tös­tä klipklapklop, maa­li­vah­ti Räi­hä kat­se­li voi­mat­to­ma­na ja Reyk­ja­vik 2–1 joh­toon. Vajaa 2 minuut­tia ennen lop­pua tuli vie­lä lopul­li­nen niit­ti King­sien jat­ko­haa­veil­le, kun Vap­pu­la iski tois­ta­mi­seen King­sien hapa­roin­nin päät­teek­si pal­lon rysään, 3–1!

Vii­me vuo­den fina­lis­ti­pa­rin Ikpn ja Hc Osa­lon välie­rä­ot­te­lu entei­li tasais­ta vään­töä ja sitä­hän se sit­ten oli­kin! Ajas­sa 3:15 Vei­jo­la kajaut­ti komeal­la osu­mal­la 1–0 Ikpl­le, syöt­tä­jä­nä Kel­ta­mä­ki! 1–1 tasoi­tus surah­ti Kivio­jan Jaa­nin lavas­ta ajas­sa 10:30, syöt­tä­jä­nä Alek­si Tah­ko­la! Tämän jäl­keen maa­li­vah­dit Lah­te­la ja Kärp­pä otti­vat roo­lia mah­ta­vil­la tor­jun­noil­laan, mut­ta Ikp:n Kel­ta­mä­ki pää­si lopul­ta kar­ku­mat­kal­le ja sijoit­ti pal­lon tar­kas­ti maa­liin ajas­sa 22:52. Tämä riit­ti ja Ikp finaa­liin puo­lus­ta­maan mes­ta­ruut­taan! Hc Osa­lo tai­pui prons-sipe­liin. Toi­ses­sa välie­räs­sä Töt­te­rö ja Reyk­ja­vik otti­vat revans­sin. Alku­mi­nuu­teil­la Töt­te­rön Kar­los Luok­ka­nen sijoit­ti pal­lon pöm­pe­liin veli­poi­ka Eliak­sen syö­tös­tä, 1–0! Näyt­ti jo, että Töt­te­rö pai­ne­lee taas omil­le teil­leen, mut­ta Jun­tin Vel­lu oli eri miel­tä ja tasoit­ti otte­lun hie­nol­la yksi­lö­suo­ri­tuk­sel­laan läpia­jon päät­tek­si Tur­pei­sen pui­kois­ta sisään, 1–1 peli­kel­lo näyt­ti aikaa12:22. Tämän jäl­keen molem­mis­sa päis­sä usko­mat­to­mia tilan­tei­ta ja näyt­tä­viä tor­jun­to­ja maa­li­vah­deil­ta, kun­nes ajas­sa 22:03 kuka­pas muu­kaan oli unoh­tu­nut maa­lin edus­tal­le kuin Luok­ka­sen Kar­los, lois­ta­van esi­työn maa­liin teki Vänt­ti­län Joo­na, 2–1! Enää ei Reyk­ja­vik nous­sut ja ajas­sa 24:58 Kas­su tar­joi­li Tuo­hi­maan Jas­kal­le tyh­jää verk­koa, 3–1!

Robin ja Elmo Räi­hä nau­tis­ke­li­vat mak­ka­rat tur­nauk­sen tii­mel­lyk­ses­sä.

Prons­si­pe­li oli kah­den pet­ty­neen ja väsy­neen jouk­ku­een koh­taa­mi­nen. Pelin alku oli­kin mel­kois­ta surf­fai­lua. Kum­pi­kaan jouk­kue ei puo­lus­ta­nut oikeas­taan ollen­kaan ja 10 minuu­tin koh­dal­la Reyk­ja­vik oli karan­nut jo 3–1 joh­toon komei­den osu­mien saat­ta­ma­na. Show roo­lia otti aluk­si Illi­kai­nen ja tämän jäl­keen Kivio­jan Jaa­ni. Tur­nauk­sen hie­noim­man tor­jun­nan esit­ti Kivio­jan läpia­jon päät­tek­si Illi­kai­nen, joka heit­täy­tyi Hasek­mai­ses­ti selän­kaut­ta ympä­ri ja pelas­ti räpy­läl­lään täy­sin var­mal­ta näyt­tä­neen maa­lin! Kivio­ja sisuun­tui täs­tä sen ver­ran, että teki het­ken kulut­tua kak­si todel­la näyt­tä­vää osu­maa kuin Pana­rin kon­sa­naan! Yllät­täen tilan­ne 3–3 ja nyt jouk­ku­eet herä­si­vät vih­doin­kin toden teol­la tais­te­le­maan! Enem­män prons­sia hamusi Reyk­ja­vik Hek­ka­lan läväyt­täes­sä makoi­san One-timer osu­man Jaa­ran Top­sun syö­tös­tä, lop­pu­lu­ke­mat 4–3 Reyk­ja­vi­kil­le!

Illan koho­koh­ta­na kah­den hur­ja­vi­rei­sen jouk­ku­een koh­taa­mi­nen Finaa­lis­sa suo­ras­sa Face­bok live­lä­he­tyk­ses­sä! Töt­te­rö läh­ti ehdot­to­ma­na suo­sik­ki­na finaa­liin, mut­ta Ikp:n esi­tys oli ollut läpi päi­vän sen ver­ran mal­li­kel­pois­ta, että odo­tet­ta­vis­sa oli tiuk­ka tais­te­lu. Eri­tyi­sen mie­len­kiin­tois­ta oli, että vii­me vuon­na mes­ta­ruu­den Ikp:lle rat­ko­neet Luok­ka­sen vel­jek­set oli­kin täl­lä ker­taa ostet­tu Töt­te­rön rivei­hin! Finaa­li läh­ti käyn­tiin tun­nus­te­le­vas­ti ja molem­mat jouk­ku­eet puo­lus­ti­vat erit­täin huo­lel­li­ses­ti! Ajas­sa 4:18 Ikp sai pie­nen yli­voi­ma­hyök­käyk­sen poi­ka­sen, kun 1-diva­ri­mies Back­man kus­ka­si pal­lon hyök­käy­sa­lu­eel­le, siir­si vie­reen 1-diva­ri­mies Vei­jo­lal­le, joka läsäyt­ti pal­lon ensim­mäis­tä ker­taa Tur­pei­sen taak­se, 1–0 Ikp:lle! Peli aal­toi­li maa­lin jäl­keen pää­dys­tä toi­seen ja tilan­tei­ta riit­ti. Lois­ta­via blok­kauk­sia ja var­mo­ja tor­jun­to­ja molem­mil­ta maa­li­vah­deil­ta. Aivan ensim­mäi­sen erän lop­puun tulit­ti Ikp puku­kop­pi­maa­lin ajas­sa 14:38, pie­ni ja pis­kui­nen Poh­jo­la spurt­ta­si kar­kuun, tar­joi­li namia Vei­jo­lal­le, joka iski jo toi­sen osu­man­sa, 2–0!

Töt­te­rö tuli toi­seen erään hur­jal­la höy­ryl­lä. Vain 54 sekun­tia ja pal­lo kai­vet­tiin ensim­mäis­tä ker­taa Ikp:n maa­lis­ta! Pörs­sin pöräyt­ti täl­lä ker­taa Luok­ka­sen vel­jek­sis­tä Elias ja syöt­tä­jä­nä tii­viis­sä mies­var­tioin­nis­sa koko pelin tähän saak­ka ollut Kar­los, 1–2. Täs­tä vain pari minuut­tia ja Sak­ke Luok­ka­nen heit­ti vii­val­la näyt-tävät var­ta­lo­har­hau­tuk­set, kier­si pari Ikp mies­tä kuin sla­lom-hiih­tä­jä ja pis­ti kovan sekä tar­kan syö­tön va-sem­paan lai­taan vapaak­si jää­neel­le Elias Luok­ka­sel­le, joka ei näis­tä ereh­dy, täy­sin yllät­täen tilan­ne tasan 2–2! Ikp:n koke­neet diva­ri­mie­het eivät kui­ten­kaan her­mos­tu­neet, vaan herä­si­vät taas pelaa­maan. Kamp­pai­lu jat­kui kii­vaa­na ja mie­let­tö­män tasai­se­na lop­puun saak­ka. Hyviä paik­ko­ja sate­li molem­mis­sa päis­sä, mut­ta molem­pien jouk­kuei­den snaip­pe­rei­den niin Ikp:n Kel­ta­mäen kuin Töt­te­rön Kar­los Luok­ka­sen ruu­ti oli mär­kää. Jat­koai­ka alkoi jo hää­möt­tää, kun­nes Joo­na Vänt­ti­lä punai­ses­sa potas­saan syök­säh­ti omas­ta pääs­tä liik­keel­le, has­sut­ti pari mies­tä nak­ki­kios­kil­le ja vapaut­ti jäl­leen ker­ran Elias Luok­ka­sen maa­lin­te­koon, jon­ka hat­tu­temp­pu sine­töi Töt­te­röl­le 3–2 joh­don vii­mei­sel­lä minuu­til­la! Ikp sai kuin sai­kin raken­nel­tua vie­lä yhden tar­vit­ta­van maa­li­pai­kan, mut­ta Tee­mu Siu­ruan tuli­nen veto kil­pis­tyi Tur­pei­sen mas­kiin ja sum­me­ri soit­ti Töt­te­rön mes­ta­ruut­ta! Hui­ma jän­ni­tys­näy­tel­mä päät­tyi ja Töt­te­rö otti perä­ti kol­man­nen Mes­ta­ruus-kiin­ni­tyk­sen­sä Yli-Ii Cupin his­to­rias­sa. Mes­ta­ri on kui­ten­kin tähän men­nes­sä vaih­tu­nut joka vuo­si, kuten kävi täl­lä­kin ker­ral­la!

Kil­pa­sar­jan 2020 paras puo­lus­ta­ja: Toni Back­man, Ikp. Kil­pa­sar­jan paras maa­li­vah­ti: Jaak­ko Lah­te­la, Ikp. Kil­pa­sar­jan paras syöt­te­li­jä: Töt­te­rön Elias Luok­ka­nen 7 namu­pas­sil­la. Kil­pa­sar­jan Maa­li­tyk­ki: Töt­te­rön Kar­los Luok­ka­nen 12 kihauk­sel­la. Tar­kem­mat tilas­tot Face­boo­kis­sa Yli-Ii Cup 2020 tapah­tu­mas­sa.

Tur­nauk­sen tule­vai­suus herät­tää kysy­myk­siä. Jo useam­pa­na vuon­na peräk­käin hur­jas­ti hei­tel­lyt sää­ti­lan­ne on ajau­tu­nut sii­hen pis­tee­seen, että jär­jes­tä­jä jou­tuu tosis­saan poh­ti­maan, siir­tyy­kö legen­daa­ri­nen ja perin­tei­käs tur­naus vää­jää­mät­tä sisä­ti­loi­hin? Useam­man jouk­ku­een toi­vo­mus oli­si otol­li­set jää­hal­lio­lo­suh­teet, mut­ta se tie­täi­si mah­ta­van kylä­ta­pah­tu­ma­pe­rin­teen päät­ty­mis­tä. Rea­lis­ti­ses­ti täy­tyy myön­tää, että pele­jä oli­si jou­dut­tu peru­maan aiem­pi­na­kin vuo­si­na ilman huip­pu­tai­ta­van Kent­tä­mes­ta­rin Juha Päk­ki­län tai­ko­ja! Paras refe­rens­si oli vuo­den 2019 veny­mi­nen, jol­loin har­ras­te­sar­jas­sa pelat­tiin koko päi­vä plus­sa­ke­lis­sä.

Inna Räi­hä pää­si Kes­si-ponin sel­kään.

Kii­tos: Toi­mit­si­jat, Kent­tä­mes­ta­rit, Tuo­ma­rit, Uta­jär­ven hal­li­vas­taa­va, Jouk­ku­eet, Tal­koo­lai­set, Yli-Iin kou­lu. Toi­mit­si­jan aitios­ta Varmakoti/Juha Lah­ti­nen, peli­pal­kin­nois­ta Var­ma­vä­ri, Suo­men Kal­lio­läm­pö, Hoc­key Base ja Räi­hän puu­tar­ha.