Hiih­don rie­mua Tor­pan­mäel­lä

Peppi Pitkätossu ladulla. Pepin asuun pukeutunut Inari Kontio, 4 voitti Paras asu -kilpailun.

Kol­man­nen ker­ran jär­jes­te­tyn Las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­don suo­sio on van­kas­sa nousus­sa. Las­ten hiih­toon osal­lis­tui tänä vuon­na ennä­tyk­sel­li­set liki sata las­ta, jois­ta nuo­rin hiih­tä­jä­nal­ku oli 2-vuo­tias. Koko per­heen tal­vi­ta­pah­tu­ma kerä­si lau­an­tai­na hyvin väkeä Tor­pan­mäel­le viet­tä­mään muka­vaa tal­vi­päi­vää.

Huo­nos­ta lumi­ti­lan­tees­ta joh­tuen sun­nun­tain Hau­ki­pu­das­hiih­to — Hyvän tuu­len latu­ret­ki jou­dut­tiin peru­maan. 40. vuo­tis­juh­la­hiih­to voi­daan toi­von mukaan jär­jes­tää ensi vuon­na, ellei­vät tal­vet aivan lumet­to­mik­si muu­tu.

Las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­don ladut oli teh­ty luis­te­lu­ken­tän ympä­ris­töön Tor­pan­mäel­le ja ne oli­vat kel­po kun­nos­sa. Vink­ka oli aika hyy­tä­vä, mut­ta tapah­tu­ma saa­tiin vie­tyä pää­tök­seen ennen ilta­päi­väl­lä alka­nut­ta pyryä ja vie­lä nava­kam­paa tuul­ta.

– Tosi kivaa, iloit­si­vat kep­pa­ri­ki­saan osal­lis­tu­neet Sai­da ja Rami, jot­ka osal­lis­tui­vat myös hiih­to­ki­saan.

Kivaa! Sai­da, 6 ja Rami, 4 Alwa­li osal­lis­tui­vat hiih­toon ja kep­pa­ri­ki­saan.

– Läh­dem­me ladul­le per­hee­nä jouk­kue­hiih­toon, ker­toi äiti Sarian­na Kivi­mä­ki.

– Tämä onkin ensim­mäi­nen ker­ta, kun pääs­tään kun­nol­la hiih­tä­mään. Eilen yri­tet­tiin hiih­tää koti­pi­hal­la, mut­ta oli jäis­tä, ker­toi Sarian­na.

Las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­to ja aikuis­ten latu­ret­ki ovat perin­tei­ses­ti pai­kal­lis­ten urhei­luseu­ro­jen, toi­mi­joi­den ja yri­tys­ten sekä kau­pun­gin lii­kun­ta­vi­ras­ton yhtei­nen pon­nis­tus. Tänä vuon­na jär­jes­te­ly­toi­mi­kun­nan vas­taa­va­na oli Kari Brei­lin Hau­ki­pu­taan Vei­kois­ta.

Jär­jes­te­lyt onnis­tui­vat jäl­leen hie­nos­ti. Kaik­ki hiih­tä­jät pal­kit­tiin mita­lil­la ja mehul­la. Hei­ton Jar­mo Savi­laak­so oli voi­te­lu­pis­tees­sä val­mii­na huol­ta­maan tar­vit­taes­sa suk­sia. Veik­ko­jen Mar­jo Sjögren hoi­ti kuu­lu­tuk­set tot­tu­nein ottein ja piti ylei­sön ajan tasal­la. Rei­tin var­rel­la oli vapaa­eh­toi­sia ohjaa­mas­sa hiih­tä­jiä oike­aan suun­taan. Kant­tii­nis­ta saat­toi ostaa syö­tä­vää ja juo­ta­vaa, oli arvon­taa, onnen­pyö­rää ja esit­te­lys­sä säh­kö-fat­bi­ke ja lego­ja. Jär­jes­te­lyis­sä oli­vat muka­na myös MLL:n Hau­ki­pu­taan osas­to kep­pa­ri­ki­sal­la ja POP-pank­ki mas­kot­tei­neen. Kep­pa­ri­ki­sas­sa oli jaos­sa pokaa­le­ja, ne oli­vat kier­rä­tys­ta­va­raa, ker­toi MLL:n Tit­ta Kivi­mä­ki.

Paras puku -kisa jär­jes­tet­tiin jäl­leen tut­tuun tapaan. Par­haan puvun pal­kin­non voit­ti rei­pas 4-vuo­tias Ina­ri Kon­tio, joka sätei­li Pep­pi Pit­kä­tos­su­na.

Ladul­le läh­ti myös pari­val­jak­ko Kou­kou-Huru eli Taa­vet­ti-isän­tä vai­mon­sa Tii­na-noi­dan kans­sa.

– Me kek­sim­me tari­nan, että Tii­na-noi­ta (Jen­ni Kouk­ka­ri) lait­taa välil­lä kaik­ki hyrs­kyn myrs­kyn, tai­koo ja tah­too välil­lä mot­kot­taa­kin Taa­vet­ti-isän­näl­le, ker­toi isän­nän asuun pukeu­tu­nut Tar­ja Huru.

Lego­näyt­te­ly herät­ti pal­jon kiin­nos­tus­ta. 66-vuo­tias Juk­ka Kivis­tö on kerän­nyt lego­ja 60 vuot­ta. Keräi­ly­pe­rin­net­tä jat­kaa myös Kivis­tön 32-vuo­tias poi­ka.

– Ensim­mäi­sen lego­ni oli Esso-huol­toa­se­ma, jon­ka äiti­ni osti Kau­ha­joen Pän­tä­neen kir­ja­kau­pas­ta. Lego­huol­toa­se­ma on tun­near­vol­taan kai­kis­ta rak­kain. Vuo­si­kym­men­ten var­rel­la lego­ja on ker­ty­nyt mel­koi­nen mää­rä, ja osas­ta pitää luo­pua­kin, ker­toi Juk­ka Kivis­tö.

5-vuo­tias Manu Puu­ru­nen on juu­ri läh­te­nyt mat­kaan, vuo­roa odot­taa veli, 4-vuo­tias Alvar Puu­ru­nen. Vie­rel­lä äiti Mar­juk­ka.