Haukipudas

Tais­to Tam­me­lal­le voit­to Pää­ta­lo-ins­ti­tuu­tin Möl­lä­ri­mes­ta­ri-oma­kus­tan­ne­kil­pai­lus­sa

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Tais­to Tam­me­la on voit­ta­nut I-pal­kin­non ker­to­mus-, novel­li- ja paki­na­ko­koel­mat -sar­jas­sa Möl­lä­mes­ta­ri-oma­kus­tan­ne­kil­pai­lus­sa. Tam­me­la osal­lis­tui Pää­ta­lo-ins­ti­tuu­tin jär­jes­tä­mään kil­pai­luun teok­sel­laan Suon nel­jä vuo­den­ai­kaa ja mui­ta ker­to­muk­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Itä­me­rel­lä ja Sel­kä­me­rel­lä sei­laa­va Lau­ri Veh­ka­pe­rä on kalas­ta­ja jo seit­se­män­nes­sä pol­ves­sa

10 vuo­ro­kaut­ta yötä päi­vää merel­lä ja toi­set 10 vapaal­la. Se on Kivi­nie­mes­sä asu­van kalas­ta­jan, 30-vuo­ti­aan Lau­ri Veh­ka­pe­rän työ­ryt­mi, johon hän on jo hyvin­kin tot­tu­nut. Eikä kalas­ta­mi­nen tapah­du sou­tu­ve­neel­lä koti­ran­nas­ta, vaan Irlan­nis­ta han­ki­tul­la, lähes 40 met­ri­sel­lä aluk­sel­la Sel­kä­me­ren ja Itä­me­ren hie­man syvem­mil­lä vesil­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uut­ta van­han tilal­le

Kun Rami ja Miia Kor­te­so­ja alkoi­vat etsiä tont­tia uudel­le kodil­leen, ei tar­koi­tuk­se­na ollut pää­tyä Hau­ki­pu­taal­le. Tont­tia haet­tiin laa­jal­la hai­ta­ril­la, ja vaih­toeh­to­na oli mikä vaan kun­ta Limin­gan ja Iin välil­tä. Ainoa ehto oli, että tont­ti ei saa olla uudi­sa­lu­eel­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ook­ko nää kuul­lu: Veneen han­kin­taan

Ran­ta­poh­jas­ta 19.7.1979Sii­hen aikaan, kun pel­lon­va­raus­kor­vaus­ta ei vie­lä mak­set­tu ja poh­jan­maal­la­kin maa­ta vil­jel­tiin ylei­sem­min kuin nyky­ään, oli­vat kesä­vie­raat kesä­ai­kaan ter­ve­tul­lei­ta. Erään talon isän­tä pel­kä­si kovas­ti ukkos­ta ja yhden­kin sala­man näh­ty­ään kes­keyt­ti välit­tö­mäs­ti hei­nä­työt. Hei­nä­han­gon pii­kit näet joh­ti­vat hel­pos­ti säh­köä. Erää­nä päi­vä­nä kesä­vie­ras yhdes­sä isän­nän kans­sa aamus­ta alkaen oli nos­tel­lut hei­nää sei­päil­le. Ilta­päi­väl­lä kesä­vie­ras­ta alkoi väsyt­tää, mut­ta isän­tä vain kiih­dyt­ti vauh­tia. Täl­löin kesä­vie­ras muis­ti isän­nän arkuu­den sala­moi­hin ja päät­ti kokeil­la. Hän sanoi säi­käh­dys­tä tees­ken­nel­len, että sala­ma iski juu­ri isän­nän selän taak­se pel­toon. Täl­löin isän­tä heit­ti välit­tö­mäs­ti han­kon­sa maa­han ja pai­ne­li juok­su­jal­kaa asun­toon. Kesä­vie­ras tie­ten­kin seu­ra­si salaa hymyil­len. Sisäl­lä emän­tä­vä­ki ihmet­te­li hei­nä­mies­ten äkil­lis­tä työn lopet­ta­mis­ta, mut­ta isän­tä selit­ti hätään­ty­nee­nä, että on tulos­sa uko­nil­ma.
Oman alan töis­sä EU:n yti­mes­sä

Kun Hau­ki­pu­taal­ta läh­töi­sin ole­va Raa­kel Vähä­rau­tio, 26, aloit­ti vuo­den 2018 alus­sa parin kuu­kau­den har­joit­te­lun Brys­se­lis­sä, ei hän arvan­nut, että elä­mä aset­tui­si EU:n pää­kau­pun­kiin pitem­mäk­si­kin aikaa. Euroo­pan par­la­men­tin jäse­nen, kes­kus­ta­mep­pi Elsi Katai­sen eri­tyi­sa­vus­ta­ja­na toi­mi­va Vähä­rau­tio ker­too työs­ken­te­le­vän­sä nyt näkö­ala­pai­kal­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan tie­kirk­ko kut­suu niin turis­te­ja kuin pai­kal­li­sia­kin – Tapu­li­kah­vi­la myös avoin­na joka arki­päi­vä

Aurin­koi­nen arki­päi­vä Hau­ki­pu­taan kir­kon luo­na on rau­hal­li­nen, kuten kuu­luu olla­kin, vaik­ka aika ajoin kir­kon ovet käy­vät. Tie­kirk­ko­na toi­mi­va kirk­ko hou­kut­te­lee pai­kal­le niin ohi­kul­ku­mat­kal­laan ole­via ulko­maa­lai­sia turis­te­ja kuin kir­kos­sa moneen ker­taan käy­nei­tä pai­kal­li­sia­kin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus