Haukipudas

Roh­keam­pien värien aika sisus­tuk­ses­sa

Syk­syn tul­len kat­seet kään­ty­vät kodin kun­toon ja sisus­tuk­seen. Syk­sy on värien aikaa, mut­ta muu­ten­kin sisus­tuk­ses­sa suo­si­tut val­koi­nen ja har­maa ovat teke­mäs­sä sijaa roh­kea­mil­le valin­noil­le, arvioi­vat Väri­sil­mä Hau­ki­pu­taan myy­mä­lä­pääl­lik­kö Mik­ko Nisu­la ja sisus­tus­myy­jä ja sisus­tus­suun­nit­te­li­jak­si opis­ke­le­va Pami­la Sand­hu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Käti­lö löy­si itses­tään yrit­tä­jän

Mia Myl­ly­mä­ki ehti toi­mia vii­ti­sen­tois­ta vuot­ta käti­lö­nä, kun hän itsel­leen­kin yllät­täen pää­tyi opis­ke­le­maan puu­tar­haop­pi­lai­tok­seen. Nyt hän on huo­man­nut, että käti­lön ja kuk­ka­si­to­jan työs­sä on pal­jon yhtä­läi­syyk­siä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mäki­hy­pyn uusi alku Hau­ki­pu­taal­la

Hau­ki­pu­taan ja Tai­val­kos­ken mäki­hy­pyn välil­lä on eri­kois­ta his­to­ri­aa. Nykyi­nen Vir­pi­nie­men K38-mäki on raken­net­tu van­has­ta Tai­val­vaa­ran palo­tor­nis­ta. Mäen suun­nit­te­lus­ta ja raken­ta­mi­ses­ta vas­ta­si mäki­hy­pyn maa­il­man­mes­ta­ri Tapio Räi­sä­nen ja sil­loin hän tus­kin arva­si, että samal­la hän raken­si koti­mäen omal­le pojan pojal­leen Peter Räi­sä­sel­le joka on yksi tämän het­ken lupaa­vis­ta hyp­pää­jis­tä Hau­ki­pu­taal­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Myös Hau­ki­pu­taan säh­kö­osuus­kun­ta muka­na uudes­sa yhtiös­sä

Lah­ti Ener­gia Oy, Oulun Ener­gia Oy, Oulun Seu­dun Säh­kö, Pori Ener­gia Oy ja Van­taan Ener­gia Oy sekä nykyi­sen Oulun Säh­kön­myyn­nin osak­kaat Tor­nion Ener­gia Oy, Hau­ki­pu­taan säh­kö­osuus­kun­ta, Raa­hen Ener­gia Oy, Ran­ta­kai­ran Säh­kö Oy ja Tener­gia Oy ovat alle­kir­joit­ta­neet perus­ta­mis­so­pi­muk­sen säh­kön­myyn­ti- ja asia­kas­pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­to­jen­sa yhdis­tä­mi­ses­tä. Osa­puo­let oli­vat jo aiem­min kesä­kuus­sa teh­neet esi­so­pi­muk­sen uusien yhtiöi­den perus­ta­mi­ses­ta.

Lue lisää


Raken­nus­pel­ti­se­pän työt vaih­tui­vat musiik­kia­lan yri­tyk­seen – “Into­hi­mo musiik­kiin ja lau­lun­te­ke­mi­seen on niin kova, että tätä haluan teh­dä.”

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Mar­kus Luk­ka­ri­lan työ­vä­li­neet ovat vaih­tu­neet pel­ti­sak­sis­ta ja vasa­ras­ta soit­ti­miin ja mik­saus­nap­pu­loi­hin. Kun mies vii­ti­sen­tois­ta­vuot­ta raken­nus­pel­ti­se­pän töi­tä teh­ty­ään louk­ka­si pol­ven­sa, päät­ti hän kou­lut­tau­tua aivan toi­sen­lai­seen ammat­tiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­non keik­ka pysäyt­ti

Kun­non keik­ka -kier­tu­eel­la Jatu­lis­sa saat­toi tes­ta­ta oman tai yri­tyk­sen kun­non ja saa­da tie­toa muis­tis­ta ja aivo­ter­vey­des­tä. Pihal­le oli pysä­köi­ty Eik­ka-hyvin­voin­ti­au­to ja sisä­ti­lois­sa oli info­pis­tei­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joki­ky­län kaa­va­han­ke ete­nee

Joki­ky­län ja Mur­ron aluei­den tule­vaa maan­käyt­töä ohjaa­va osay­leis­kaa­va on eden­nyt ehdo­tus­vai­hee­seen. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta käsit­te­lee osay­leis­kaa­vaeh­do­tus­ta tänään tiis­tai­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus