Haukipudas

Rei­kä­pal­lol­le rei­lus­ti kyy­tiä

Hau­ki­pu­taal­la pelat­tiin mas­sii­vi­nen kou­lu­lais­ten sali­ban­dy­tur­naus tiis­tai­na.

Enti­sen Hau­ki­pu­taan alu­een ala­kou­lu­jen 3–6 luok­kien oppi­laat pela­si­vat luok­ka­jouk­kuein sali­ban­dyä 105 jouk­ku­een voi­min. Ylä­kou­lun oppi­lai­den tuo­ma­roi­mia pele­jä pelat­tiin seit­se­mäl­lä ken­täl­lä ja nii­tä ker­tyi päi­vän aika­na pari sataa. Muka­na oli noin tuhat oppi­las­ta ja kaik­ki oli­vat innok­kaas­ti muka­na.

Lue lisää

Muu­tos on mah­dol­li­suus, ei pelk­kä vai­keus

Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­taa kak­si vuot­ta joh­ta­nut Juha Sipo­la on poh­ti­nut 50-vuo­tis­päi­vän­sä kyn­nyk­sel­lä muu­tos­ta ja sen vai­keut­ta. – Nykyi­nen elä­män­mal­lim­me vaa­tii uudis­ta­mis­ta kai­kil­la osa-alueil­la ja on koko ihmis­kun­nan tule­vai­suu­den kan­nal­ta vält­tä­mä­tön­tä. Mitä myö­hem­min muu­tok­siin läh­de­tään, sitä haas­teel­li­sem­mik­si ne koi­tu­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tie äänes­tä­jien sydä­miin käy vat­san kaut­ta

Kau­pan pihal­le pys­ty­te­tys­tä vaa­li­ka­tok­ses­ta kan­tau­tuu hou­kut­te­le­va  tuok­su. Vasem­mis­to­lii­ton kan­san­edus­ta­jaeh­do­kas, mar­tin­nie­me­läi­nen Suvi Rön­ty­nen on pai­kal­lis­ten tuki­jouk­ko­jen­sa kera tar­joi­le­mas­sa kärk­kä­rei­tä vaa­li­tee­mo­jen­sa kera kau­pan edustalla.Röntynen on huo­man­nut, että mak­ka­ra on hyvä veto­nau­la kuten myös her­ne­keit­to, jota myös tar­joil­laan hänen puo­lu­een­sa vaa­li­tem­pauk­sis­sa. – Tämä on myös tie­toi­nen valin­ta ja eko­te­ko tar­jo­ta syö­tä­vää mie­luum­min kuin tava­raa. Olen varan­nut yhteen vaa­li­ti­lai­suu­teen myös pai­kal­li­sen lei­po­mom­me Putaan Pul­lan ”Mei­dän Lei­pää”.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tala­vi­rie­has­sa otet­tiin kan­taa saha­muis­to­merk­kiin

Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys oli pan­nut taas paras­taan jär­jes­täes­sään perin­tei­sen Tala­vi­rie­han Ukko­lan­ran­nas­sa. Tar­jol­la oli tal­vi­sen sun­nun­tain viet­tä­jil­le mäen­las­kua, Mar­lin­ki-kisa eli kah­vi­pan­nun liu‘uttamista  rataa pit­kin jääl­le kai­rat­tuun rei­kään, her­ne­keit­toa, mak­ka­raa, kah­via, onnen­pyö­rä ja arpa­jai­set.– Muka­vaa on ollut, väkeä­kin näyt­tää ole­van pai­kal­la enem­män kuin osa­sim­me arva­ta. Kai­kin puo­lin posi­tii­vi­nen tapah­tu­ma, arpa­jai­sis­ta­kin voi­tim­me, tote­si­vat Mik­ko Kai­po­nen ja Son­ja Ervas­ti. Per­heen Jas­per-pojan mie­les­tä kai­kis­ta muka­vin­ta oli mäen­las­ku.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­tan 80-vuo­tias Joki­ky­län pai­kal­lis­osas­to juh­li his­to­ri­aan­sa

Kes­kus­tan Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län pai­kal­lis­osas­to juh­li 80-vuo­tis­ta his­to­ri­aan­sa lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taan lukiol­la pide­tys­sä semi­naa­ris­sa. Vuon­na 1939 perus­tet­tua pai­kal­lis­osas­toa muis­tel­tiin semi­naa­ris­sa juh­la­vis­sa tun­nel­mis­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 12

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki

Ma: liha­keit­to, juus­to, suo­la­kurk­ku, pur­jo-peru­na­so­se­keit­to. Ti: pork­ka­na­nap­pi, peru­na­so­se, jää­vuo­ri-kurk­ku-papri­ka­sa­laat­ti. Ke: lohi­kiusaus, puna­juu­ri, pork­ka­na­raas­te-per­sil­ja, kas­vis­laa­tik­ko. To: broi­le­ri­keit­to, leik­ke­le, tuo­re­pa­la, kas­vis­ruo­ka, mar­ja­rah­ka. Pe: jau­he­li­ha­la­sag­net­te, viher­poh­ja-ana­nas-kurk­ku, kas­vis­la­sag­net­te.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hopea­som­pa on kau­den hui­pen­nus

Vii­kon­lop­pu­na kisat­tiin Lah­des­sa mäki­hy­pyn ja yhdis­te­tyn Hopea­som­pa -kisat. Hau­ki­pu­taal­ta oli muka­na kol­me hyp­pää­jää: Eeme­li Kurt­ti­la, Peter Räi­sä­nen ja ensim­mäis­tä ker­taa Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen väreis­sä kil­pail­lut Joo­se Vänt­ti­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHaHen nai­set voit­ti­vat sar­jan­sa

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nai­set voit­ti­vat Poh­­jois-Suo­­men 2. divi­sioo­nan run­ko­sar­jan 33 pis­teel­lä. HaHen pelaa­jis­ta Suvi-Maa­­ria Päk­ki­lä voit­ti  sekä run­ko­sar­jan pis­­te- että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus