Haukipudas

Oma lii­ke on luon­nol­li­nen siir­ty­mä — Uusi kam­paa­mo- ja kau­neu­den­hoi­to­y­ri­tys avat­tiin Hau­ki­pu­taal­le

Vii­me vii­kol­la Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa vie­tet­tiin uuden yri­tyk­sen ava­jai­sia, kun kam­paa­mo Salon Blush ava­si oven­sa asiak­kail­le. Yrit­tä­jä Jen­na Ris­sa­nen on jo.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kesäy­rit­tä­jät-kam­pan­ja tukee tukee nuo­ria yrit­tä­jiä — hau­ki­pu­taa­lai­nen Jani­na Tihi­nen ja kii­min­ki­läi­nen Riku Vat­tu­la työl­lis­tä­vät itsen­sä

Lukioi­käi­nen Jani­na Tihi­nen on keik­kail­lut satun­nai­ses­ti jo muu­ta­man vuo­den, mut­ta nyt kesäy­rit­tä­jien myö­tä keik­ka­ka­len­te­ri täyt­tyy vauh­dil­la. Lau­lua ja kita­ran­soit­toa har­ras­ta­va.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kui­vuus jat­kuu Poh­jois-Poh­jan­maan vesis­töis­sä

Hel­tei­nen sää ja vähäi­set sateet ovat pie­nen­tä­neet veden­kor­keuk­sia ja vir­taa­mia enti­ses­tään. Alku­ke­sän kui­vuu­den jäl­keen kesä­kuun sade­mää­rät jäi­vät alle kes­ki­mää­räi­sen, jol­loin vesi­va­ras­tot eivät ehti­neet juu­ri täyt­tyä. Eten­kin pien­ten joki­ve­sis­tö­jen, kuten Tem­mes-, Tyr­nä­vän- ja San­gin­joen vir­taa­mat ovat ajan­koh­taan näh­den poik­keuk­sel­li­sen pie­niä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kuva­tai­teen päi­vän pie­net tai­tei­li­jat

Tänä vuon­na tois­ta ker­taa vie­tet­tä­vä Kuva­tai­teen päi­vä kerä­si Hau­ki­pu­taan alue­kir­jas­toon usei­ta pie­niä tai­tei­li­joi­ta. Las­ten Miten kuva jat­kuu? –pii­rus­tus­pa­jaan oltiin tuo­tu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Syk­syn met­säs­tys­kau­den hir­vi­lu­vat myön­net­tiin – Iin seu­dul­la tar­vet­ta kan­nan vähen­nyk­sel­le

Iin seu­dun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen alu­eel­le myön­net­tiin 30 pro­sent­tia vii­me­vuo­tis­ta enem­män hir­vi­lu­pia. Kii­­min­­gin-Yli­­kii­­min­­gin riis­tan­hoi­toa­lu­eel­la 40 pro­sent­tia vii­me vuot­ta vähem­män. Suo­men riis­ta­kes­kus myön­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKor­ti­ton huu­me­kus­ki Hau­ki­pu­taal­la

Oulun polii­sin par­tio pysäyt­ti tiis­tai­na hie­man klo 20:n jäl­keen Hau­ki­pu­taal­la Joke­lan­tiel­lä hen­ki­lö­au­ton, jon­ka kul­jet­ta­jan epäil­lään polii­sin tapah­tu­ma­pai­kal­la teke­mien tut­ki­mus­ten perus­teel­la…


Mart­ti­lai­set puhal­ta­vat yhteen hii­leen – Mar­tin­nie­mi kokoon­tui kesä­juh­las­sa

Vuo­den mart­ti­lai­sek­si valit­tiin Mar­tin­nie­men kou­lun opet­ta­ja Mar­­ja-Lii­­sa Här­mä. Juh­la­pu­heen pitä­nyt Poh­­jois-Poh­­jan­­maan maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen muu­tos­joh­ta­ja muis­tut­ti kylien tär­keäs­tä roo­lis­ta maa­kun­nis­sa. Mar­tin­nie­men nykyi­set.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus