Haukipudas

Kak­si opis­ton ryh­mää Pöl­lyy­tyk­seen

Oulu-opis­ton kak­si teat­te­ri­ryh­mää Teat­te­ri Ulos­tu­lo ja Uusi teat­te­ri Hau­ki­pu­taal­ta on valit­tu Poho­jo­nen pöl­lyy­tys har­ras­ta­ja­teat­te­ri­kat­sel­muk­seen Yli­vies­kaan. Esi­tys on Lei­pä­jo­no­bal­la­di, jon­ka ryh­mät teki­vät yhteis­pro­duk­tio­na kevääl­lä 2019.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lei­ril­lä tou­hu­taan rau­hoit­tu­mis­ta unoh­ta­mat­ta

Hau­ki­pu­taan Halo­sen­nie­mes­sä sijait­se­van Lei­ri­kes­kus Koi­vu­haan sau­na­tu­van keit­tiös­sä sekä sali­ti­lois­sa käy innos­tu­nut kuhi­na, kun Paras­ta lap­sil­le ry:n jär­jes­tä­mä Näe hyvä mus­sa -lei­ri on täy­des­sä käyn­nis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koko Hau­ki­pu­das lau­laa

Uute­na Hau­ki­pu­das-päi­vien tapah­tu­ma­na Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mö (HTN) jär­jes­tää lau­an­tai­na 9.11. yhteis­lau­lu­ti­lai­suu­den Hau­ki­pu­das laulaa.Illan aika­na työ­väen näyt­tä­mön lau­la­jat ja orkes­te­ri lau­lat­ta­vat muis­to­jen iskel­miä ja kan­san­lau­lu­ja Hei­ton talol­la kel­lo 18 alkaen.


Jen­ni Kiven­te­räl­tä väi­tös­tut­ki­mus

Jen­ni Kiven­te­rä, 30 väit­te­lee Oulun yli­opis­tol­la huo­men­na per­jan­tai­na 1.11. Aihee­na on ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pi kai­vos­jät­tei­den varas­toin­ti­me­ne­tel­mä. Vas­ta­väit­tä­jä­nä on pro­fes­so­ri Castro Gomes Por­tu­ga­lis­ta. Jen­ni Kiven­te­rä on kotoi­sin Hau­ki­pu­taal­ta, nai­mi­sis­sa ja kol­men lap­sen äiti. Yli­op­pi­laak­si hän on kir­joit­ta­nut Hau­ki­pu­taan lukios­ta 2008.


Hau­ki­pu­das-päi­vät tule­vat taas

Jo liki 40 vuot­ta sit­ten Hau­ki­pu­taan kult­tuu­ri­vä­ki oival­si, että pimeim­pään syk­syyn pitää saa­da piris­tyk­sek­si kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia, kun tähän aikaan ei juu­ri­kaan muu­ta tapah­du. Hau­ki­pu­das-päi­vien ajan­koh­dak­si vakiin­tui mar­ras­kuun toi­nen vii­kon­lop­pu. Alku­jaan Hau­ki­pu­das-päi­vät kes­ti­vät vii­kon, mut­ta nykyi­sin tors­tais­ta sun­nun­tai­hin. Hau­ki­pu­das-päi­vät jär­jes­te­tään nyt 7.–10.11. jo 39. ker­ran.


Vau­vo­ja

Satu Hirs­so-Lei­no­nen ja Han­nu Lei­no­nen Kel­los­ta sai­vat 12.10. tyt­tö­vau­van, jon­ka mitat oli­vat 4 776 gram­maa ja 53,5 sent­tiä. Uudes­ta per­heen­jä­se­nes­tä ovat innois­saan myös sisa­ruk­set Moo­na, Nee­la ja Miko.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tun­nel­ma katos­sa Ran­ta­poh­jan juh­lis­sa

Ran­ta­poh­ja kut­sui luki­jan­sa ja yhteis­työ­kump­pa­nin­sa vii­me vii­kon­lop­pu­na juh­li­maan 50-vuo­tias­ta pai­kal­lis­leh­teä. Per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na Teat­te­ri­kuo­pal­la vie­te­tyis­sä juh­lis­sa pääs­tiin naut­ti­maan kuo­ro­musii­kis­ta ja kak­ku­kah­veis­ta.