Haukipudas

Saha­muis­to­merk­ki­han­ke ete­ne­mäs­sä

Hau­ki­pu­taal­la viri­si idea ja tar­ve saa­da saha­muis­to­merk­ki  San­ta­hol­man sahan pii­pun pur­ka­mi­sen myö­tä vii­me vuon­na. Aiem­min oli puret­tu myös maa­merk­ki­nä ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMat­kal­la mai­se­mat vaih­tu­vat

Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa kes­ki­vii­kon kir­jai­li­ja­na vii­me vii­kol­la oli Anja Hei­no­nen esi­tel­len 2019 ilmes­ty­nyt­tä Mat­­kal­­la-runo­­kir­­jaan­­sa. Nimen­sä mukaan 152 sivui­nen kir­ja ker­too kir­jai­li­jan…


Uusia tuu­lia ja unel­mia toteen

Tai­de­maa­la­ri Suvi Man­no­sen uusi vuo­si on alka­nut ener­gi­ses­ti ja työn­täy­tei­ses­ti. Tulos­sa on usei­ta näyt­te­lyi­tä, tut­tuun tapaan gra­fii­kan kurs­sien ohjaa­mis­ta ja…


Kii­min­gin kylä­kou­lut sekä Keis­kan kou­lu Oulun sääs­tö­lis­tal­la – Yli-Iis­sä sääs­tö­jä syn­tyi­si kes­kit­tä­mäl­lä kaik­ki pal­ve­lut kou­lul­le

Ulko­puo­li­nen arvioit­si­ja on koon­nut 50 mil­joo­nan euron sääs­töt Oulun kau­pun­gin eri toi­mia­loil­ta. Jo val­mis­te­lus­sa ole­vien sopeut­ta­mis­toi­mien rin­nal­le on nos­tet­tu ehdol­le uusia toi­men­pi­tei­tä ja sääs­tö­koh­tei­ta. Sääs­tö­jä etsi­tään 120 eril­li­sen toi­men­pi­teen voi­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Väes­tön­ke­hi­tys yhte­nä ulkoi­sen arvioin­nin sääs­tö­jen perus­ta­na

Ulkoi­sen arvioin­nin perus­tee­na on käy­tet­ty ver­tai­lua mui­hin kun­tiin, tark­kail­tu omaa kehi­tys­tä, kuten pal­ve­lui­den käyt­tä­jä­mää­riä eli eri ikäis­ten oulu­lais­ten mää­riä, haas­ta­tel­tu kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­tä ja nojat­tu kon­sult­tien omaan osaa­mi­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus