Uusia tuu­lia ja unel­mia toteen

Suvi Mannonen työhuoneellaan Haukiputaan Niemeläntörmällä.

Tai­de­maa­la­ri Suvi Man­no­sen uusi vuo­si on alka­nut ener­gi­ses­ti ja työn­täy­tei­ses­ti. Tulos­sa on usei­ta näyt­te­lyi­tä, tut­tuun tapaan gra­fii­kan kurs­sien ohjaa­mis­ta ja myös yksi pit­kään haa­vee­na olleen unel­man toteu­tu­mi­nen.  Se on tai­de­mat­ka Ita­li­aan yhteis­työs­sä pai­kal­li­sen Mat­ka­ma­ja­kan kans­sa syk­syl­lä.

Man­no­sen työ­huo­neel­la Nie­me­län­tör­mäl­lä Huvi­po­lul­la on vie­lä sees­tei­ses­ti esil­lä tai­de­teok­sia,  rene­sans­sia­jan nais­ku­via ja hei­dän ympä­ril­lään hevos- ja kuk­ka-aihei­ta,  mut­ta pian tilaa on teh­tä­vä uusien töi­den luo­mi­seen. Man­no­nen on kuu­kau­den tai­tei­li­ja ArtO:ssa Oulus­sa, mis­sä näyt­te­ly ava­taan jo hel­mi­kuun lopul­la. Myö­hem­min on näyt­te­ly Oulun Neliö Gal­le­rias­sa, mut­ta sitä ennen  Ber­lii­nis­sä, Tei­jos­sa ja suun­ni­tel­mis­sa näyt­te­ly mah­dol­li­ses­ti myös Ita­lias­sa.

Perin­tei­set Oulu-opis­ton gra­fii­kan kurs­sit ovat jäl­leen  hel­mi­kuus­sa ja syk­syl­lä. Nii­tä hän on ohjan­nut työ­huo­neel­laan jo 16 vuot­ta. Tule­vat kurs­sit ovat vii­kon­lop­pu­kurs­se­ja.

Ita­lia on ollut Suvi Man­no­sel­le liki hänen 20-vuo­ti­sen tai­tei­li­jau­ran­sa ajan ehty­mä­tön ins­pi­raa­tion läh­de, eikä hän oikein osaa selit­tää mik­si – vai onko sitä edes tar­peen selit­tää.

Saa­pas­maa on  kuin suloi­sen seka­va mie­len­ti­la, hal­lit­tu kaa­os, jon­ka his­to­ria, kult­tuu­ri, kie­li, ihmi­set ja ruo­ka­kult­tuu­ri tun­tuu kieh­to­val­ta ja niin omal­ta.  Sin­ne suun­tau­tu­vil­ta mat­koil­taan hän on aina saa­nut val­ta­vas­ti ener­gi­aa ja ins­pi­raa­tio­ta. Hänen tai­de­teok­sis­saan esiin­ty­vät nai­set ker­to­vat elä­mäs­tään men­nei­den aiko­jen takaa.  Tari­noi­den ker­rok­sel­li­suut­ta lisää­vät van­ho­jen, käy­tös­tä pois­tet­tu­jen kir­jo­jen kan­siin syn­ty­neet nais­ku­vat.

Suvi Man­no­sel­la oli jou­lu­kuus­sa avoi­met ovet työ­huo­neel­laan ja nii­tä hän aikoo jär­jes­tää jat­kos­sa­kin. Teok­sia voi tul­la kat­so­maan myös sovit­taes­sa, ja tutus­tu­mi­sia voi teh­dä myös pien­ryh­mis­sä.

Tai­tei­li­ja on iloi­nen, että hänel­lä pit­kään haa­vee­na olleen tai­de­mat­kan luot­saa­mi­nen Ita­li­aan on toteu­tu­mas­sa. Mat­ka­koh­de on Roo­man lähel­lä sijait­se­va Manzia­na 14.–21.9. Iha­nan ins­pi­roi­va Ita­lia -mat­kal­la tutus­tu­taan tai­tee­seen ja itse­kin voi halu­tes­sa luo­da omaa tai­det­ta, sil­lä hotel­lis­sa on käy­tös­sä tai­de­ti­la. Kysees­sä on mata­lan kyn­nyk­sen tai­de­mat­ka, mukaan voi tul­la vaik­ka vain saa­maan vai­kut­tei­ta ja ideoi­ta.

– Lop­pu­ke­sän valo Ita­lias­sa on aivan ainut­laa­tui­nen, kuvai­lee Man­no­nen, joka on ollut Ita­lias­sa myös resi­dens­si­tai­tei­li­ja­na.

Mat­kaoh­jel­mas­sa on myös ret­kiä Roo­maan ja lähi­koh­tei­siin. Oppaa­na on Ita­lias­sa asu­va tai­tei­li­ja Lee­na Knuut­ti­la, joka tun­ne­taan myös mat­kaop­paan työs­tään. Knuut­ti­la maa­laa, tekee veis­tok­sia ja kera­miik­kaa sekä koru­ja. Reis­suun sisäl­tyy myös mah­dol­li­suus koru­jen teke­mi­seen. Mat­ka­jär­jes­te­lyis­tä vas­taa Mat­ka­ma­jak­ka ja ilmoit­tau­tu­mi­nen on juu­ri käyn­nis­sä. Varauk­set tuli­si teh­dä 31.1. men­nes­sä.

Ran­ta­poh­jan haas­tat­te­lus­sa vuon­na 2017 Suvi Man­no­nen tote­si, että tai­tei­li­jan on kuun­nel­ta­va sydän­tään ja toteu­tet­ta­va unel­mia, mit­kä hän alle­kir­joit­taa edel­leen. Entis­tä vakuut­tu­neem­pi hän on sii­tä, että mei­dän oli­si hyvä elää ja naut­tia het­kis­tä, ja unel­mia pitää aina olla!

Man­no­nen suun­nit­te­li aloit­ta­van­sa uudes­taan rat­sas­tus­har­ras­tuk­sen, ja niin tapah­tui­kin. Hän ker­toi käy­neen­sä kat­so­mas­sa mie­len­kiin­nol­la elo­ku­van tai­tei­li­ja Hele­ne Sch­jerf­bec­kis­tä, eikä halun­nut etu­kä­teen lukea arvos­te­lu­ja sii­tä. Ita­lian pit­kä­ai­kai­nen opis­ke­lu Oulu-opis­ton kie­li­kurs­sil­la Hau­ki­pu­taal­la jat­kuu edel­leen, ja tule­van tai­de­mat­kan odo­tuk­ses­sa on myös muka­va lumou­tua.

– Uuden vuo­den alku on hyvä aika suun­ni­tel­la ja aloit­taa uut­ta. Kai­ken van­han, mikä ei enää toi­mi, voi antaa väis­tyä, jot­ta uut­ta voi tul­la tilal­le. Juu­ri nyt on myös ener­gi­nen, uuden kuun syn­ty­mi­sen aika, joka on eri­tyi­ses­ti uusiu­tu­mi­sen kul­ta-aikaa, vink­kaa Man­no­nen.