Haukipudas

Rant­sik­ka: Län­si­tuu­len ala­kou­lul­la on Välk­kis-lai­naa­mo

Välk­kis-lai­naa­mo on perus­tet­tu tänä syk­sy­nä. Lai­naa­mo on perus­tet­tu sik­si että oli­si väli­nei­tä väli­tun­neil­le. Kou­lun oppi­las­kun­ta hank­ki väli­nei­tä vii­me kevää­nä. Luo­kan­opet­ta­ja Sinik­ka Lit­tow on ollut muka­na lai­naa­mon perus­ta­mi­ses­sa. Välk­kik­ses­tä saa lai­na­ta väli­neen omal­la lai­naus­kor­til­la.

Lue lisää

Hau­ki­pu­taal­la met­säs­te­tään Pyö­rä­san­ka­rei­ta

Pyö­räi­ly elä­män­ta­vak­si -hank­keen Pyö­rä- ja Kam­pus­san­ka­rit kier­tä­vät syk­syn 2019 aika­na ylä- ja yhte­näis­kou­luis­sa sekä toi­sel­la asteel­la nos­tat­ta­mas­sa pyö­räi­ly­huu­maa. Pyö­rä­san­ka­rit kur­vaa tiis­tai­na 15.10. Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len kou­lul­le ja kes­ki­viik­ko­na 16.10. Meri­kos­ken kou­lul­le Ouluun innoit­ta­maan oppi­lai­ta ja opet­ta­jia otta­maan pyö­räi­ly osak­si kou­luar­kea.

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro 85 vuot­ta: Juh­la­kon­ser­tis­sa kau­neim­mat lau­lut

Kel­lon nuo­ri­so­seu­ran talol­ta kan­tau­tuu tut­tu­ja säve­liä. Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro on kokoon­tu­nut har­joit­te­le­maan 85-vuo­tis­juh­la­kon­sert­tin­sa ohjel­maa. Luvas­sa on läpi­leik­kaus kuo­ron tai­pa­leel­ta ja otos par­haim­mis­ta ja kau­neim­mis­ta kap­pa­leis­ta Made­to­jan salil­la Oulus­sa 26.10.

Lue lisää

Van­han kuvan ker­to­maa: TOPPILA 1

Top­pi­la Oy eli Osa­keyh­tiö Top­pi­la val­mis­ti Oulus­sa sul­fiit­ti­sel­lua ja puu­hio­ket­ta. Sen toi­min­ta alkoi 18. hei­nä­kuu­ta 1931 ja oli toi­min­nas­sa vuo­teen 1985. Sen omis­ti englan­ti­lai­nen Dixo­nin per­heyh­tiö Peter Dixon & Ltd. Vuo­des­ta 1974 vuo­teen 1985 teh­das toi­mi nimel­lä Kajaa­ni Oy, Top­pi­lan teh­das.

Lue lisää

Sii­ka­pu­taan mai­se­moin­ti­työ käyn­nis­sä

Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man kun­nos­tuk­seen liit­ty­vä mai­se­moin­ti­työ aloi­tet­tiin maa­nan­tai­na. Mai­se­moi­ta­va pät­kä käsit­tää uoman, joka kul­kee Huvi­po­lun vie­rus­taa ja jat­kuu Hau­ki­pu­taan­tiel­le asti koh­taan, jos­sa Hau­ki­pu­taan­tien itä­puo­lel­la on Keis­kan­lam­pi. Mai­se­moin­ti­puh­dis­tus saa­daan pää­tök­seen jo täl­lä vii­kol­la.


Autoi­li­ja, yllä­tä tal­vi

“Tal­vi yllät­ti autoi­li­jat”, on tut­tu jut­tu, kun sataa ensi­lu­men, tulee ensim­mäi­nen kun­non pak­ka­syö ja liu­kas keli. Autoi­li­ja voi yllät­tää tal­ven varau­tu­mal­la hyvis­sä ajoin, vin­ka­taan Hau­ki­pu­taan Varao­sa­kes­kuk­ses­ta.Läm­min syys­kuu

Ilma­tie­teen lai­tok­sen tilas­to­jen mukaan syys­kuun kes­ki­läm­pö­ti­la vaih­te­li lou­nais­ran­ni­kon yli 13 astees­ta Poh­jois-Lapin noin 6 astee­seen. Kysees­sä oli jo yhdes­tois­ta peräk­käi­nen tavan­omais­ta läm­pi­mäm­pi syys­kuu. Vii­mek­si syys­kuu oli kes­ki­mää­räs­tä kyl­mem­pi vuon­na 2008, kun ver­tai­lu­jak­so­na käy­te­tään vuo­sia 1981–2010.Uut­ta pal­ve­lua kokeil­laan Hau­ki­pu­taan akuut­ti­vas­taa­no­tol­la

Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen akuut­ti­vas­taa­no­tol­la aloi­tet­tiin tiis­tai­na 1.10. uusi pal­ve­lu­ko­kei­lu. Akuut­ti­vas­taa­no­tol­le tule­va asia­kas saa hoi­ta­jal­ta tablet-tie­to­ko­neen, jol­la hän täyt­tää esi­tie­to­lo­mak­kei­ta ja suo­rit­taa oma­toi­mi­mit­tauk­sia hoi­ta­jan anta­mien ohjei­den mukai­ses­ti. Kokei­lu on vapaa­eh­toi­nen.