Haukipudas

Hii­ren­louk­ku Teat­te­ri­kuo­pal­la

Nuu-teat­te­ri Kem­pe­lees­tä vie­rai­lee Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la 18.–19.1. Agat­ha Chris­tien maa­il­man­kuu­lul­la Hii­ren­louk­ku-näy­tel­mäl­lä (Mouset­rap, 1952). Tämän dek­ka­ri­ku­nin­gat­ta­ren käsi­kir­joit­ta­man ja 1950-luvun englan­ti­lai­sel­le maa­seu­dul­le sijoit­tu­van mur­ha­mys­tee­riklas­si­kon Nuu-teat­te­ril­le ohjaa Mar­ko Poh­jan­rin­ne. Esi­tys sai ensi-iltan­sa Kem­pe­lees­sä 9.11.2019.

Lue lisää

Kelio­lo­suh­teet maa­kun­ta­vies­tien uhka­na

Poh­jois-Poh­jan­maan hiih­don maa­kun­ta­vies­tit kisa­taan Vir­pi­nie­mes­sä sun­nun­tai­na 19.1. kel­lo 11 alkaen. Tal­ven oikuk­kaat sää­olo­suh­teet aiheut­ta­vat kui­ten­kin epä­var­muut­ta kiso­jen koh­ta­los­ta, sil­lä Nor­jan suun­nas­ta puhal­ta­va Föhn-tuu­li on saa­nut lumet sula­maan ja paik­ka pai­koin jopa ruo­ho vihe­riöi.


Innos­tus vie eteen­päin amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen opet­ta­jan työs­sä

Amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta, kuten koko työ­elä­mää, lei­maa jat­ku­va muu­tos, joka hei­jas­tuu myös ope­tus- ja ohjaus­hen­ki­lös­tön sekä joh­ta­jien ja esi­mies­ten työ­hön. Uudis­tu­vas­sa amma­til­li­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa oppi­lai­tos­ten tulee toi­mia tulok­sel­li­ses­ti, tehok­kaas­ti ja laa­duk­kaas­ti, mut­ta vähe­ne­vin resurs­sein.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAuto­kaup­pa vir­kis­tyi jou­lu­kuus­sa

Jou­lu­kuus­sa 2019 rekis­te­röi­tiin 12 965 uut­ta ajo­neu­voa, jois­ta auto­ja oli 9 639. Ensi­re­kis­te­röin­nit kas­voi­vat 20,7 pro­sent­tia edel­lis­vuo­den vas­taa­vaan kuu­kau­teen ver­rat­tu­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pos­ti jakoi lakon­ai­kai­sia Ran­ta­poh­jia

Ran­ta­poh­jan tilaa­jat ovat ihme­tel­leet täl­lä vii­kol­la pos­ti­laa­tik­koi­hin kan­net­tu­ja mar­ras­kuus­sa ilmes­ty­nei­tä Ran­ta­poh­jia. Kysei­set leh­det ovat Pos­tin lakon aika­na jaka­mat­ta jää­neet leh­det, jot­ka Pos­ti on jaka­nut nyt.


Uusi vuo­kra­ta­lo val­mis­tu­mas­sa

Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa­ja­maan Par­si­ku­jal­le on val­mis­tu­mas­sa uusi neli­ker­rok­si­nen talo, jon­ka asun­to­ja vuo­kraa Oulun kau­pun­gin Sivak­ka. Ker­ros­ta­los­sa on his­si. Asun­to­jen haku on käyn­nis­ty­nyt ja jat­kuu 5.2. saak­ka. Asu­kas­va­lin­nat teh­dään vain hakuai­ka­na jätet­ty­jen hake­mus­ten perus­teel­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus