Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen jär­jes­tä­jil­lä peu­kut pys­tys­sä

Hau­ki­pu­das­hiih­to — Hyvän tuu­len latu­ret­ki hiih­de­tään hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä, mikä­li lumi­ti­lan­ne sal­lii. Jär­jes­tä­jil­lä ja hiih­tä­jil­lä on peu­kut pys­tys­sä, että säi­den­hal­ti­ja oli­si suo­tui­sa. Hau­ki­pu­das­hiih­to on jär­jes­tyk­ses­sään jo 40:s. Ensim­mäi­sen ker­ran sau­vot­tiin jo vuon­na 1980.

– Kak­si ker­taa hiih­to on tänä aika­na jää­nyt väliin, ker­ran veden nous­tes­sa jään pääl­le Kii­min­ki­joel­la ja ker­ran lumen­puut­teen vuok­si, muis­te­lee jär­jes­te­lyis­tä vas­taa­vaa toi­mi­kun­taa nyt vetä­vä Kari Brei­lin Hau­ki­pu­taan Vei­kois­ta.

Tämän vuo­den Hau­ki­pu­das­hiih­to on sun­nun­tai­na 16.2. ja sitä ennen lau­an­tai­na 15.2. jär­jes­te­tään las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­to oheis­ta­pah­tu­mi­neen nyt kol­man­nen ker­ran.

Hau­ki­pu­das­hiih­to on perin­tei­seen tapaan pai­kal­lis­ten urhei­luseu­ro­jen, kau­pun­gin lii­kun­ta­vi­ras­ton ja monien yri­tys­ten ja yhteis­työ­kump­pa­nei­den yhtei­nen voi­main­pon­nis­tus. Tal­koo­vä­keä tar­vi­taan sun­nun­tail­le noin 60 ja lau­an­tail­le hie­man vähem­män. Tulos­pal­ve­lus­ta ja tulos­ten reaa­liai­kai­ses­ta seu­ran­nas­ta vas­taa jäl­leen Maa­il­mas­ta Oy/Juk­ka Tien­haa­ra.

Hau­ki­pu­das­hiih­don latu­rei­tit nou­dat­te­le­vat tut­tu­ja osuuk­sia. Läh­tö on kel­lo 12 Tor­pan­mäel­tä, eivät­kä ladut mene enää Kii­min­ki­joel­la, joten jää­ti­lan­ne ei vai­ku­ta hiih­toi­hin. Hiih­don maa­li on Jatu­lin alu­eel­la.

Läh­tö­lau­kauk­sen Hau­ki­pu­das­hiih­dois­sa sun­nun­tai­na ampuu tänä vuon­na Putaan Pul­la.

– Haluam­me osoit­taa näin huo­mio­ta ja kii­tok­set pai­kal­li­sel­le yri­tyk­sel­le, joka on aina myö­tä­mie­li­ses­ti tuke­nut urhei­luseu­ro­jen toi­min­taa, ker­toi­vat Kari Brei­lin ja Juk­ka Tien­haa­ra.

Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen tämän vii­kon suun­nit­te­lu­pa­la­ve­ris­sa oli muka­na Putaan Pul­lan yrit­tä­jä ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Ant­ti Tyy­ki­luo­to. Hiih­to­jen läh­tö­lau­kauk­sen tulee ampu­maan hänen sisa­ren­sa, yrit­tä­jä ja myyn­nis­tä ja mark­ki­noin­nis­ta vas­taa­va Hel­mi Tyy­ki­luo­to.

Las­ten­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään lau­an­tai­na Tor­pan­mäel­lä, mis­sä jär­jes­te­tään per­he­hiih­to. Mah­dol­li­suus on osal­lis­tua myös paras puku -kisaan. Tor­pan­mäel­lä on puf­fet­ti ja sin­ne voi tul­la myy­mään myös tuot­tei­ta. Tapah­tu­ma alkaa kel­lo 12. Hau­ki­pu­das­hiih­dois­ta ja las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­dos­ta löy­tyy tie­to­ja ilmoit­tau­tu­mi­ses­ta, pal­kin­nois­ta ja tuki­jois­ta www.haukipudashiihto.fi.

Jär­jes­tä­jät odot­ta­vat sun­nun­tain Hau­ki­pu­das­hiih­toon 200 osal­lis­tu­jaa. Las­ten ja per­hei­den tapah­tu­mas­sa lau­an­tai­na on aiem­min ollut noin 70 kävi­jää, ja vähin­tään­kin samaa odo­te­taan täl­lä­kin ker­taa.

Seu­raa­van ker­ran tapah­tu­man jär­jes­tä­jät kokoon­tu­vat 4.2., jol­loin näh­dään ennus­teis­ta tar­kem­min miten sää- ja lumi­ti­lan­ne kehit­tyy.