Tul­ta ja tap­pu­raa kiek­ko­jääl­lä

“Hur­jat ja vah­vat, Hau­ki­pu­taan Ahmat! Mat­sis­ta kiit­ti, me ollaan dynamiittii!“Näin kajah­taa nuo­rim­man ahma­jen­gin G-junio­rei­den tsemp­pis­lo­gan. Jouk­ku­ees­ta ei puu­tu innos­tus­ta ja rei­pas­ta mei­nin­kiä.

Nämä Ahmo­jen luis­te­lu­kou­lun kas­va­tit aloit­ti­vat oman kiek­ko­kau­ten­sa syk­syl­lä 2019. Jouk­ku­ees­sa on pari­kym­men­tä 6–10-vuotiasta pelaa­jaa Ii-Hau­ki­pu­das-Kel­lo-Oulu -akse­lil­ta. Lei­jo­na-sar­jaa pelaa­vas­sa jouk­ku­ees­sa on myös nel­jä tyt­töä.

– Muka­na toi­min­nas­sa ja tuke­na on myös todel­la aktii­vi­nen van­hem­pien jouk­ko, mikä junio­ri­toi­min­nas­sa on ensiar­voi­sen tär­ke­ää, kiit­te­lee jouk­ku­een­joh­ta­ja Erk­ka Kau­ko­nen.

Jouk­ku­een val­men­ta­jil­la on asian­tun­te­mus­ta ja vank­ka oma peli­taus­ta, mikä näkyy tree­neis­sä jo nii­den suun­nit­te­lus­ta läh­tien, kehuu Kau­ko­nen.

Vas­tuu­val­men­ta­ja­na toi­mii Han­ne­le Räi­nä, joka on itse pelan­nut kiek­koa Kär­pis­sä. Ahma­hal­li on tut­tu paik­ka hänel­le lap­suu­des­ta asti.

– Monet käy­tän­nön asiat tree­naa­mi­ses­ta olen koke­nut ja oppi­nut itse kan­ta­pään kaut­ta, hän nau­rah­taa, ja toi­voo voi­van­sa hyö­dyn­tää omaa tie­to­tai­to­aan val­men­taes­saan nyt kiek­ko­jun­nu­ja.

Jouk­ku­ees­sa on eri ikäi­siä, tasoi­sia ja tai­toi­sia pelaa­jia, jois­ta jokai­nen ote­taan huo­mioon ja tar­jo­ta mah­dol­li­suus kehit­tyä. Nuo­rim­pien kiek­koi­li­joi­den har­joi­tuk­sis­sa tär­kein­tä on kui­ten­ki­nop­pia pysy­mään pys­tys­sä, oppia luis­te­le­maan etu­pe­rin ja har­joi­tel­la tasa­pai­noa. Luis­te­lu­tek­niik­kaa ja mui­ta tai­to­ja ale­taan hio­maan pik­ku­hil­jaa.

Jouk­ku­een­joh­ta­ja Erk­ka Kau­ko­nen seu­raa­mas­sa har­joi­tuk­sia.

Räi­nä koros­taa, että lap­sil­le tuo­daan esil­le kou­lun­käyn­nin ja läk­sy­jen­teon tär­keyt­tä ja puhu­taan myös ter­veel­li­ses­tä ruo­kai­lus­ta. Näi­tä asioi­ta tuo­tiin esil­le myös ennen kaut­ta jär­jes­te­tyl­lä lei­ril­lä.

Tree­naa­mi­ses­ta ei saa tul­la lii­an rank­kaa. Usein lap­sil­la on myös mui­ta har­ras­tuk­sia, joil­le pitää myös jää­dä aikaa.

– Tär­ke­ää on, että jää­kiek­koi­lu on muka­vaa ja sitä har­ras­te­taan hymys­sä suin ja hyväl­lä mie­lel­lä, lisää Erk­ka Kau­ko­nen.

Val­men­ta­ji­na jouk­ku­ees­sa toi­mi­vat myös Juha Mäke­lä, Juha Yli­nie­mi ja maa­li­vah­ti­val­men­ta­ja­na Timo Kemp­pai­nen, kaik­ki koke­nei­ta ja ahma­sy­dä­mi­siä peli­mie­hiä. Lisäk­si tree­neis­sä on apu­na tar­vit­taes­sa myös las­ten van­hem­pia.

Timo Kemp­pai­nen val­men­taa myös muis­sa jouk­kueis­sa maa­li­vah­te­ja. Nuo­rim­pien G-jouk­ku­ees­sa ollaan tyy­ty­väi­siä, että myös maa­li­vah­ti­val­men­nuk­seen saa­daan heti alus­ta pitäen päte­vää ohjaus­ta.

Jouk­ku­ees­sa on kak­si maa­li­vah­tia, jot­ka ovat itse halun­neet mokek­si, toi­nen heis­tä on tyt­tö. Roo­le­ja ken­täl­lä tie­ten­kin vaih­del­laan välil­lä puo­lin ja toi­sin.

Vii­mek­si Ahmo­jen edus­tus­jouk­ku­ees­sa maa­li­vah­ti­na pelan­nut Kemp­pai­nen tie­tää, että mok­ke­ja ei ole jouk­kueis­sa kos­kaan lii­kaa, mut­ta teh­tä­vään täy­tyy olla itsel­lä tiet­ty palo.

Ahmo­jen G-jun­nu­jouk­kue on jo hit­sau­tu­nut hyvin yhteen. Yhdes­sä on käy­ty kat­so­mas­sa Kärp­pä­nais­ten pele­jä ja ulko­na syö­mäs­sä. Jouk­ku­een kum­mi on kärp­pä­nais­ten lii­ga­jouk­ku­ees­sa pelaa­va hau­ki­pu­taa­lai­nen Kris­tii­na Meri­läi­nen. Pai­kal­li­nen NHL-täh­ti Mar­kus Nuti­vaa­ra vie­rai­li jun­nu­jen lei­ril­lä ja yhteyk­siä pide­tään puo­lin ja toi­sin.

Jouk­ku­ees­ta teh­tiin myös oma kalen­te­ri vuo­del­le 2020. Kuvat hie­noon kalen­te­riin otti Juha Rau­tio. Kalen­te­rin myyn­nil­lä saa­tiin kerät­tyä varo­ja jouk­ku­een toi­min­taan.

Ran­ta­poh­ja Cup, G-jun­nu­jen oma jää­kiek­ko­tur­naus jär­jes­te­tään Ahma­hal­lil­la 18.4. Jouk­kue teki odo­te­tun tur­naus­reis­sun Kalixiin tam­mi­kuus­sa. Kun mie­tit­tiin, mihin tur­nauk­seen osal­lis­tut­tai­siin kevääl­lä, tun­tui, että ne ovat lii­an pit­kien mat­ko­jen pääs­sä.

– Tuli idea, että jär­jes­te­tään tur­naus itse! Kun apu­na on aktii­vi­nen van­hem­pien jouk­ko ja spon­so­rik­si saa­tiin pai­kal­lis­leh­ti Ran­ta­poh­ja, asia oli sel­vä, ker­too Erk­ka Kau­ko­nen innois­saan.

Ran­ta­poh­ja Cupiin osal­lis­tuu kak­si jouk­kuet­ta Raa­hen Teräs­kie­kos­ta, Cobrat Oulai­sis­ta, Limin­gas­ta kak­si jouk­kuet­ta, Kiek­ko-Oulu ja kak­si omaa Ahma­jouk­kuet­ta. Tur­nauk­ses­ta odo­te­taan muka­vaa yhteis­tä kiek­ko­päi­vää, joka kerää myös pal­jon ylei­söä Ahma­hal­lil­le. Myös mui­ta pai­kal­li­sia yri­tyk­siä on tuke­mas­sa tapah­tu­maa tai nii­den pal­ve­lu­ja halu­taan käyt­tää tur­nauk­sen jär­jes­te­lyis­sä.

Mikä jää­kie­kos­sa on kivoin­ta? Ran­ta­poh­ja kysyi muu­ta­mil­ta jouk­ku­een pelaa­jil­ta omas­ta ido­lis­ta ja lem­pi­ruu­as­ta.

Toni Kan­kaan­pää, 6v: Kivoin­ta on tree­nien jäl­keen pelit. Innos­tuin lajis­ta kun isi pela­si Ahmois­sa. Suo­sik­ki­pe­laa­ja on Pat­rik Lai­ne. Lem­pi­ruo­ka pinaat­ti­keit­to.

Sen­ni Räi­nä, 8v.: Pelaa­mi­nen on muka­vin­ta, innos­tuin lajis­ta, kun täti Kris­tii­na Meri­läi­nen pelaa kiek­koa. Hän on myös lem­pi­pe­laa­ja. Lem­pi­ruo­ka on spa­get­ti.

Onni Hok­ka­nen, 7v.: Pelaa­mi­nen on haus­kin­ta ja tyk­kään luis­tel­la. Suo­sik­ki­pe­laa­ja on Sebas­tian Aho. Lem­pi­ruo­ka­na mais­tuu maka­ro­ni.

Alpo Ojan­ta­ka­nen, 6v.: Pelaa­mi­nen on kivoin­ta. Lem­pi­pe­laa­ja on änä­ris­sä pelaa­va Miro Heis­ka­nen. Mie­li­ruo­kia on monia.

Las­si Räi­nä, 7v.: Haus­kin­ta on har­joit­te­lu ja mok­ket­ree­nit. Suo­sik­ki­pe­laa­jia ovat maa­li­vah­dit Pek­ka Rin­ne ja Susan­na Airak­si­nen. Maka­ro­ni mais­tuu.

Ahmat G-jouk­ku­een har­joi­tuk­set on maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin Ahma­hal­lil­la. Jouk­ku­een vas­tuu­val­men­ta­ja Han­ne­le Räi­nä (vas. alhaal­la) anta­mas­sa ohjei­ta mitä seu­raa­vak­si teh­dään.

Juha Yli­nie­mi val­men­ta­mas­sa  jun­nu­ja maa­nan­tai-illan har­joi­tuk­sis­sa. Kau­ka­lon toi­sel­la lai­dal­la har­joit­te­li F-jun­nut.