Pikai­ses­ti vihil­le

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta jär­jes­tää vih­ki­het­ken lau­an­tai­na 22. hel­mi­kuu­ta kel­lo 13–15. Parit voi­vat tul­la kirk­koon vihit­tä­väk­si eikä ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta tar­vi­ta. Toi­mi­tuk­seen tar­vi­taan kui­ten­kin esteet­tö­myys­to­dis­tuk­set, nii­den saa­mi­seen menee noin viik­ko, ja todis­tuk­set tulee olla muka­na.

Kirk­ko­her­ra Jaak­ko Tuis­kun mukaan aiem­min vas­taa­vaa vih­ki­het­keä ei ole Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­tet­ty.

Käy­tän­nös­sä parit tule­vat vih­ki­het­keen suo­raan kirk­koon, jos­sa papin kans­sa käy­dään toi­mi­tus lyhyes­ti läpi. Sen jäl­keen kukin pari pää­see vuo­rol­laan alt­ta­ril­le. Parit vihi­tään saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa jär­jes­te­tään yhtei­nen vih­ki­het­ki 22.2.

– Vie­raat voi­vat tul­la kirk­ko­sa­liin odot­ta­maan ja kun tulee oman parin vuo­ro, vie­raat kut­su­taan eteen, ker­too Tuis­ku käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä.

– Kaa­va on kai­kil­le sama, sii­hen on mah­dol­lis­ta ottaa pie­niä lisiä, esi­mer­kik­si sor­mus­lu­pauk­set. Ja toki musiik­kiin voi myös vai­kut­taa joil­ta­kin osin.

Yleen­sä toi­mi­tus kes­tää noin 20 minuut­tia. Vih­ki­mi­sen jäl­keen seu­ra­kun­ta tar­jo­aa kak­ku­kah­vit seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa.

Jaak­ko Tuis­ku arvioi, että rea­lis­tis­ta on odot­taa, että vähin­tään vii­si paria vihit­täi­siin tuo­na hel­mi­kuun lau­an­tai­na. Toi­mi­tuk­siin varau­du­taan kah­den papin ja kah­den kant­to­rin vah­vuu­del­la.

Suo­si­tuin vih­ki­kuu­kausi Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­sa on hei­nä­kuu ja seu­raa­vak­si suo­si­tuin elo­kuu. Tule­va­na kesä­nä muu­ta­mia tii­vii­tä lau­an­tai­ta vih­ki­mis­ten osal­ta on jo tie­dos­sa, mut­ta vie­lä löy­tyy hyvin vapai­ta aiko­ja, kuten esi­mer­kik­si hei­nä­kuun vii­mei­sel­le lau­an­tail­le, vink­kaa Tuis­ku.