Haukipudas

Mar­tin­nie­mi Egen­land-mat­kaop­paas­sa

Pölök­ky­päit­ten polo­ku Mar­tin­nie­men Kur­tin­hau­dal­la valit­tiin mat­ka­koh­teek­si Egen­land-ohjel­maan. Polul­ta kuvat­tu jak­so, jos­sa ker­ro­taan laa­jem­min­kin kylän his­to­rias­ta, on nyt näh­tä­vis­sä Yle Aree­nas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Suo­mi­pai­ta pääl­le ja Ura­lil­le hyp­pää­mään

Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen Eeme­li Kurt­ti­la ja Peter Räi­sä­nen pää­se­vät viet­tä­mään tois­ta jou­lua lyhyen ajan sisään. Tam­mi­kuun toi­nen päi­vä pojat hyp­pä­si­vät len­to­ko­nee­seen ja suun­ta­si­vat kah­den tuhan­nen kilo­met­rin pää­hän Ura­lil­le Per­min mäki­vii­kol­le. Vii­kon aika­na hypä­tään kol­me osa­kil­pai­lua Per­mis­sä, Kudym­ka­ris­sa ja Chai­kovs­kys­sa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hyvin­voin­ti­kes­kus­ta remon­toi­daan

Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kus on hupu­tet­tu. Menos­sa on kat­to­re­mont­ti, jos­sa vesi­kat­to­ra­ken­teet uusi­taan. Työt alkoi­vat mar­ras­kuun lopul­la sää­suo­jan raken­ta­mi­sel­la. Myös sisä­ti­lois­sa teh­dään kun­nos­tus­töi­tä ensi vuo­den aika­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Tän­ne on kiva tul­la hen­gai­le­maan”

Nuor­ten Pop­pi on saa­nut suo­sion ja löy­tä­nyt sijan­sa nuo­ri­son koh­taa­mis­paik­ka­na Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la. Pop­pi avau­tui nuo­ril­le heti elo­kuus­sa, kun kau­pun­ki oli vuo­ka­ran­nut tilat kau­an odo­te­tul­le asu­kas­tu­val­le. Nuo­ri­soil­lat ovat asu­kas­tu­val­la kes­ki­viik­ko- ja lau­an­tai-iltai­sin ja ne toteu­te­taan vapaa­eh­tois­ten vetä­mi­nä.Toi­min­ta­mal­li yleis­ten aluei­den luvat­to­maan käyt­töön puut­tu­mi­seen

Oulus­sa ote­taan käyt­töön  alku­vuo­des­ta 2020 toi­min­ta­mal­li,  jos­sa mää­ri­tel­lään kau­pun­gin suh­tau­tu­mi­nen ja mah­dol­li­set toi­men­pi­teet tapauk­sis­sa, jois­sa yksi­tyi­nen on otta­nut oikeu­det­ta käyt­töön­sä ase­ma­kaa­van mukai­sia ylei­siä aluei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jän­nit­tä­vä sali­ban­dy­kausi nais­ten 2. divi­sioo­nas­sa

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nai­set yltyi­vät hur­jaan maa­li-iloit­te­luun vii­kon­lop­pu­na Kem­pe­lees­sä. Kem­pe­le­hal­lin kat­so­mos­sa HaHea kan­nus­ta­mas­sa ja ylei­söä vil­liin­nyt­tä­mäs­sä oli myös Hel­sin­gis­tä saak­ka pai­kan pääl­le saa­pu­nut näyt­te­li­jä Juk­ka Rasi­la.


Jou­lu­puu­rol­la kävi­jäen­nä­tys

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta jär­jes­ti nyt kol­man­nen ker­ran Kai­ken kan­san puu­ro­päi­vän, joka koko­si ennä­tyk­sel­li­set 840 kävi­jää. Jou­lu­puu­rol­la ja tort­tu­kah­vil­la saat­toi käy­dä mihin aikaan vaan päi­vän aika­na ja mukaan oli kut­sut­tu kaik­ki. Jou­lun tun­nel­maan sii­vit­ti­vät musiik­kie­si­tyk­set taus­tal­la. Puu­ro­päi­vän toteut­ti seu­ra­kun­nan työyh­tei­sö apu­na noin 45 vapaa­eh­tois­ta.