Haukipudas

Sii­ka­pu­taan mai­se­moin­ti­työ käyn­nis­sä

Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man kun­nos­tuk­seen liit­ty­vä mai­se­moin­ti­työ aloi­tet­tiin maa­nan­tai­na. Mai­se­moi­ta­va pät­kä käsit­tää uoman, joka kul­kee Huvi­po­lun vie­rus­taa ja jat­kuu Hau­ki­pu­taan­tiel­le asti koh­taan, jos­sa Hau­ki­pu­taan­tien itä­puo­lel­la on Keis­kan­lam­pi. Mai­se­moin­ti­puh­dis­tus saa­daan pää­tök­seen jo täl­lä vii­kol­la.

Lue lisää

Autoi­li­ja, yllä­tä tal­vi

“Tal­vi yllät­ti autoi­li­jat”, on tut­tu jut­tu, kun sataa ensi­lu­men, tulee ensim­mäi­nen kun­non pak­ka­syö ja liu­kas keli. Autoi­li­ja voi yllät­tää tal­ven varau­tu­mal­la hyvis­sä ajoin, vin­ka­taan Hau­ki­pu­taan Varao­sa­kes­kuk­ses­ta.

Lue lisää

Läm­min syys­kuu

Ilma­tie­teen lai­tok­sen tilas­to­jen mukaan syys­kuun kes­ki­läm­pö­ti­la vaih­te­li lou­nais­ran­ni­kon yli 13 astees­ta Poh­jois-Lapin noin 6 astee­seen. Kysees­sä oli jo yhdes­tois­ta peräk­käi­nen tavan­omais­ta läm­pi­mäm­pi syys­kuu. Vii­mek­si syys­kuu oli kes­ki­mää­räs­tä kyl­mem­pi vuon­na 2008, kun ver­tai­lu­jak­so­na käy­te­tään vuo­sia 1981–2010.

Lue lisää

Uut­ta pal­ve­lua kokeil­laan Hau­ki­pu­taan akuut­ti­vas­taa­no­tol­la

Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen akuut­ti­vas­taa­no­tol­la aloi­tet­tiin tiis­tai­na 1.10. uusi pal­ve­lu­ko­kei­lu. Akuut­ti­vas­taa­no­tol­le tule­va asia­kas saa hoi­ta­jal­ta tablet-tie­to­ko­neen, jol­la hän täyt­tää esi­tie­to­lo­mak­kei­ta ja suo­rit­taa oma­toi­mi­mit­tauk­sia hoi­ta­jan anta­mien ohjei­den mukai­ses­ti. Kokei­lu on vapaa­eh­toi­nen.

Hau­ki­pu­taa­lais­nei­dos­ta pin-up-perin­töprin­ses­sa

Vil­ma Kin­nu­nen ei tah­do vie­lä­kään uskoa tapah­tu­nut­ta todek­si. Nuo­ri ravin­to­lay­rit­tä­jä osal­lis­tui vii­me lau­an­tai­na 28.9. Pin-Up Fin­land -mal­li­kil­pai­lun finaa­liin. Ilman menes­tys­pai­nei­ta kisaan läh­te­nyt pit­kä­ai­kai­nen pin-up har­ras­ta­ja sai kui­ten­kin häkel­tyä, kun hänet kruu­nat­tiin kisan toi­sek­si perin­töprin­ses­sak­si.