Jän­nit­tä­vä sali­ban­dy­kausi nais­ten 2. divisioonassa

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nai­set yltyi­vät hur­jaan maa­li-iloit­te­luun vii­kon­lop­pu­na Kem­pe­lees­sä. Kem­pe­le­hal­lin kat­so­mos­sa HaHea kan­nus­ta­mas­sa ja ylei­söä vil­liin­nyt­tä­mäs­sä oli myös Hel­sin­gis­tä saak­ka pai­kan pääl­le saa­pu­nut näyt­te­li­jä Juk­ka Rasi­la.

Ensim­mäi­ses­sä pelis­sä HaHe kaa­toi SBT-Tor­nion luke­min 8–1. Alus­sa moot­to­rit käyn­nis­tyi­vät hie­man hitaan­lai­ses­ti, mut­ta ensim­mäi­sen erän jäl­keen alkoi tapah­tua. Puo­lus­ta­ja Annuk­ka Häkli takoi otte­lus­sa hur­jat 4 maa­lia ja toi­nen pak­ki Anu Heik­ki­nen kerä­si myös 1+2 tehot. Näh­tiin myös upea ran­gais­tus­lau­kai­su tor­jun­ta HaHe:n maa­li­vah­dil­ta Taru Jäm­säl­tä.

Toi­ses­sa pelis­sä HaHe oli heti alkuun val­mii­na, ja kulu­val­le kau­del­le 2. divi­sioo­naan nous­sut Kuusa­mo­lai­nen PaKa jäi HaHe:n jal­koi­hin jo heti ensi minuu­teil­la. HaHe:n Marian­ne Poh­jo­nen saa­lis­ti pelis­sä 3+1  ja kap­tee­ni Anne-Maria Tol­pan­nie­mi 2+2 teho­pis­teet. Lai­tu­ri Hen­riik­ka Päk­ki­lä kerä­si myös 2+1 tehot. Otte­lu päät­tyi jo 3. erän kol­man­nel­la minuu­til­la luke­miin 12–0 HaHe:lle. Näin ollen HaHe:n toi­sel­ta maa­li­vah­dil­ta Maria Lauk­ka­sel­ta myös hie­no nollapeli.

Vaik­ka kum­mat­kin pelit pää­tyi­vät HaHe:n sel­viin voit­toi­hin, on tilan­ne nais­ten 2. divi­sioo­nan Poh­jois-Suo­men loh­kos­sa kai­ken kaik­ki­aan kut­kut­ta­van jän­nit­tä­vä kär­jen osal­ta. 3 jouk­kuet­ta ovat täl­lä het­kel­lä tasa­pis­teis­sä 7 voi­tol­la ja 1 häviöl­lä: Santa´s Uni­ted, HaHe ja Sas­ta­mo­lo. Run­ko­sar­jan pele­jä on vie­lä 10 jäl­jel­lä ja 2 paras­ta pää­see lopul­ta ete­ne­mään jatkopeleihin.

Seu­raa­vat HaHe:n pelit ovat Tor­nios­sa Putaan­hal­lil­la 12.1. SSRA II ja SBC Leviä vastaan.

äyt­te­li­jä Juk­ka Rasi­la pää­si kan­nus­ta­maan Hau­ki­pu­taan Hei­ton pelaa­jia Kem­pe­lees­sä. Kuvas­sa vasem­mal­ta oikeal­le 1 rivi: Anne-Maria Tol­pan­nie­mi, Jemi­na Hai­ko­nen, Lau­ra Ruo­na­kan­gas, Juk­ka Rasi­la, Taru Jäm­sä. Kes­kim­mäi­nen rivi vasem­mal­ta oikeal­le: Ilo­na Kota­nie­mi, Anu Heik­ki­nen, Lin­da Rau­tio, Kat­ja Soro­nen, Marian­ne Poh­jo­nen, Eve­lii­na Sato­maa ja Maria Lauk­ka­nen. Takim­mai­nen rivi vasem­mal­ta oikeal­le: Jen­na Suu­ta­ri, Anna­mai­ja Tuloi­se­la, Annuk­ka Häkli, Saa­ra Män­nik­kö ja Hen­na Hai­ko­nen. Kuvas­ta puut­tuu jäl­kim­mäi­ses­sä pelis­sä pelan­nut Hen­riik­ka Päkkilä.