Artikkelit joiden kirjoittaja on Eeva Repo

HaHen tur­naus ilman yleisöä

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dy­nais­ten ensim­mäi­nen koti­tur­naus 27.11. jou­dut­tiin muut­tu­nei­den koro­na­sään­nös­ten ja haas­ta­van peli­pai­kan vuok­si pelaa­maan ilman ylei­söä Nal­lis­por­tis­sa. Läh­tö­koh­dat tur­nauk­seen oli­vat muu­ten kui­ten­kin hyvät, sil­lä useis­ta louk­kaan­tu­mi­sis­ta kär­si­nyt Hau­ki­pu­taan Heit­to sai pit­käs­tä aikaa pelaa­ja ros­te­riin­sa mel­kein kaik­ki pelaajat.

Lue lisää

Hei­ton edus­tus­nai­set tipah­ti­vat Suo­men Cupin jat­kos­ta – tavoi­te kui­ten­kin saavutettiin

Ensim­mäi­ses­sä pelis­sä Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nai­set koh­ta­si vii­me vii­kon lop­pu­na täy­sin uuden tut­ta­vuu­den SBS Wir­mo Aka­te­mian. Vas­tus­ta­jan jouk­kue oli erit­täin tai­ta­va, nuo­ri ja liik­ku­va jouk­kue. Peli oli HaHe:lle han­ka­la, mut­ta HaHe teki kui­ten­kin sen min­kä tar­vit­si, ja vei pelin lopul­ta koke­muk­sen tur­vin luvuin 2–1.Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn nais­ten edus­tus­jouk­kue 2. divi­sioo­nan lohkokärkeen

HaHe:n sali­ban­dyn edus­tus­nai­sil­la 2. divi­sioo­nan Poh­jois-Suo­men loh­kon pelit alkoi­vat lau­an­tai­na 25.1. Kem­pe­lees­sä kova­ta­soi­sel­la ja laa­duk­kaal­la pelil­lä loh­kon kak­ko­se­na ollut­ta Sas­ta­mo­loa (Kemi) vas­taan. Peli oli jär­ke­vää ja kai­kil­ta osa-alueil­ta kat­sel­tu­na todel­la hyvin pelat­tu koko­nai­suus. Lop­pu­lu­ke­mat tiu­kas­sa vään­nös­sä HaHe:lle luke­min 3–4. Rat­kai­su­maa­lin teki HaHe:n Lin­da Rau­tio.


Jän­nit­tä­vä sali­ban­dy­kausi nais­ten 2. divisioonassa

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nai­set yltyi­vät hur­jaan maa­li-iloit­te­luun vii­kon­lop­pu­na Kem­pe­lees­sä. Kem­pe­le­hal­lin kat­so­mos­sa HaHea kan­nus­ta­mas­sa ja ylei­söä vil­liin­nyt­tä­mäs­sä oli myös Hel­sin­gis­tä saak­ka pai­kan pääl­le saa­pu­nut näyt­te­li­jä Juk­ka Rasi­la.