Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nai­set nouse­vat 1. divisioonaan

Tuuletuksille riitti HaHen edustusjoukkueella aihetta syksyllä 2020.Tuuletuksille riitti HaHen edustusjoukkueella aihetta syksyllä 2020.

Hau­ki­pu­taan Hei­ton nais­ten sali­ban­dyn edus­tus­jouk­kue nousee 1. divi­sioo­naan kau­del­le 2021–2022. Sar­ja­ta­so on seu­ral­le his­to­rial­li­nen, sil­lä kos­kaan aiem­min Hei­ton nais­sa­li­ban­dy jouk­kue ei ole pelan­nut 1. divi­sioo­nas­sa tai korkeammalla.

– Olen diva­ri­pai­kas­ta äärim­mäi­sen onnel­li­nen, niin jouk­ku­een kuin myös koko Poh­jois-Suo­men puo­les­ta. Kovas­ti ollaan teh­ty töi­tä sen eteen, ja tule­vaan kau­teen läh­de­tään ehdot­to­mas­ti suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la. Jouk­ku­een kasaus tule­val­le kau­del­le on hyväl­lä mal­lil­la, muu­ta­mia pelaa­jia kui­ten­kin vie­lä hae­taan, kom­men­toi jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja Pasi Soro­nen.

Heit­to oli lähel­lä nous­ta 1. divi­sioo­naan jo kau­den 2017–2018 päät­teek­si. Run­ko­sar­jas­sa tuli 2. sija ja ris­tiin­kar­sin­to­jen voit­to, mut­ta lop­pu­kar­sin­nois­sa tapah­tui tiuk­ka tip­pu­mi­nen vain kes­ki­näi­sel­lä maa­lie­rol­la, ja sitä myö­ten nousu­haa­vei­den mureneminen.

Seu­raa­val­la kau­del­la 2018–2019 Heit­to voit­ti 2. divi­sioo­nan Poh­jois-Suo­men loh­kon run­ko­sar­jan. Kau­den lopuk­si mat­ka tys­sä­si kui­ten­kin har­mit­ta­vas­ti taas kes­ki­näi­siin maa­lie­roi­hin – täl­lä ker­taa ristiinkarsinnoissa.

Kau­del­la 2019–2020 ei kui­ten­kaan pelat­tu lai­sin­kaan nais­ten 1. divi­sioo­naa sali­ban­dy­lii­ton sar­ja­uu­dis­tus­ten vuok­si. Kysei­sel­lä kau­del­la Heit­to voit­ti tois­ta­mi­seen 2. divi­sioo­nan Poh­jois-Suo­men loh­kon run­ko­sar­jan. Täl­lä ker­taa nousun esteek­si tuli yllät­täen Poh­jois-Suo­men koko alu­een pois­sul­ke­mi­nen nais­ten 1. divisioonasta.

Ainoa reit­ti ylem­piin sar­joi­hin Poh­jois-Suo­mel­le oli F‑liigakarsinnat. Mut­ta nekin jäi­vät koro­na­ti­lan­teen vuok­si koko­naan pelaa­mat­ta. Kai­kis­ta muis­ta nais­ten 2. divi­sioo­nan loh­kois­ta nousi 1–4 jouk­kuet­ta ilman kar­sin­to­ja uudis­tet­tuun 1. divi­sioo­naan. Heit­to jäi ainoa­na run­ko­sar­jan voit­ta­ja­na 2. divi­sioo­naan. Ja Poh­jois-Suo­mi ainoa­na alu­ee­na ilman 1. divi­sioo­nan paikkoja.

Jouk­kue ei heit­tä­nyt kir­ves­tä kai­voon, vaan kau­del­le 2020–2021 Heit­to päät­ti osal­lis­tua 2. divi­sioo­nan lisäk­si ensim­mäis­tä ker­taa Suo­men Cupiin. Tie vei hie­nos­ti nel­jän­nes­vä­lie­riin saak­ka. Mat­kan var­rel­la kaa­tui niin 1. divi­sioo­nan jouk­kuei­ta kuin myös yksi F‑liiga B joukkue.

2. divi­sioo­nas­sa run­ko­sar­jan pelit jou­dut­tiin koro­na­ti­lan­teen vuok­si kes­keyt­tä­mään jou­lu­kuun alus­sa 2020. Sitä ennen Hau­ki­pu­taan Heit­to oli teh­nyt sali­ban­dy­lii­ton liit­to­ko­kouk­sel­le esi­tyk­sen, että Poh­jois-Suo­mel­le palau­tet­tai­siin mah­dol­li­suus osal­lis­tua nais­ten 1. divi­sioo­naan. Liit­to­ko­kous hyväk­syi yksi­mie­li­ses­ti esi­tyk­sen ja Poh­jois-Suo­mi sai oikeu­te­tus­ti 2 paik­kaa 1. divi­sioo­naan kau­del­le 2021–2022.

Run­ko­sar­jaa ei kui­ten­kaan kos­kaan pääs­ty koro­nan vuok­si jatkamaan.

Heit­to sijoit­tui 2. divi­sioo­nan Poh­jois-Suo­men loh­kon run­ko­sar­jas­sa 8 pela­tul­la pelil­lä ja 15 pis­teel­lä 1. sijal­le. Pele­jä saa­tiin isos­ta alu­ees­ta ja hie­man eri­lai­ses­ta koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tuen pelat­tua kui­ten­kin hyvin eri määrä.

Näin ollen pis­teet per pelat­tu peli las­kel­mal­la Heit­to tuli toi­sek­si luke­mal­la 1,875. Sijoi­tuk­sen perus­teel­la liit­to tar­jo­si jouk­ku­eel­le paik­kaa 1. divi­sioo­naan ja Heit­to otti sen vastaan.