Hau­ki­pu­taan lukiol­la kehi­tel­lyl­lä ilmas­to­las­ku­ril­la mukaan kan­sain­vä­li­seen kisaan

Haukiputaan lukion kakkosluokan ryhmän luoma Lukiolaisen ilmastolaskuri kisaa kansainvälisessä mittelössä. Kuva projektin esittelyvideosta.Haukiputaan lukion kakkosluokan ryhmän luoma Lukiolaisen ilmastolaskuri kisaa kansainvälisessä mittelössä. Kuva projektin esittelyvideosta.

Ryh­mä Hau­ki­pu­taan lukion kak­kos­luok­ka­lai­sia on kehi­tel­lyt Lukio­lais­ten ilmas­to­las­ku­ri ‑sovel­luk­sen. Pro­jek­til­la osal­lis­tut­tiin kan­sal­li­seen StarT-kil­pai­luun, jos­ta pääs­tiin jat­koon edus­ta­maan Suo­mea 9.6. hui­pen­tu­vaan kan­sain­vä­li­seen kisaan.

StarT:in tavoit­tee­na on vah­vis­taa las­ten ja nuor­ten kiin­nos­tus­ta mate­ma­tiik­kaa, luon­non­tie­tei­tä ja tek­no­lo­gi­aa koh­taan ja innos­taa teke­mään monia­lai­sia pro­jek­te­ja luo­vas­ti. Lukio­lai­sen ilmas­to­las­ku­ri ja sen teki­jät pal­kit­tiin myös Tilas­to­kes­kuk­sen 500 euron nuor­ten sar­jan nimik­kos­ti­pen­dil­lä. Perus­tee­na oli, että ryh­mä on eden­nyt pää­mää­rä­tie­toi­ses­ti luo­mal­la ilmas­to­las­ku­rin suun­ni­tel­lus­ta toteu­tuk­seen asti.

Ilmas­to­las­ku­rin avul­la voi mita­ta ja las­kea omaa ilmas­to­jäl­keä ja näh­dä miten päi­vit­täi­sil­lä teoil­la ja valin­noil­la voi vai­kut­taa ilmas­to­toi­miin. Omaa ilmas­to­ja­lan­jäl­keä voi las­kea nel­jäl­lä eri osa-alu­eel­la, jot­ka ovat ruo­ka, infra, lii­ken­ne ja asenne.

Las­ku­ri kysyy esi­mer­kik­si miten tai­tat kou­lu­mat­ka­si, luet­ko digiai­neis­toa, miten kier­rä­tät, han­kit­ko vaat­tei­ta käy­tet­tyi­nä ja syöt­kö kas­vis­ruo­kaa. Muka­na on myös haas­te­teh­tä­viä. Sovel­lus ker­too syö­tet­ty­jen tie­to­jen jäl­keen pis­tein, miten olet onnis­tu­nut ja onko toi­mis­sa vie­lä parannettavaa.

Kan­nus­ta­va­na kuvae­le­ment­ti­nä ilmas­to­las­ku­ris­sa esiin­tyy norp­pa, jon­ka jää­laut­ta kas­vaa posi­tii­vis­ten ilmas­to­te­ko­jen ansios­ta, jol­loin yhä useam­mal­la nor­pal­la on mah­dol­li­suus selviytyä.

Lukio­lais­ten ilmas­to­las­ku­ri-sovel­luk­sen voi lada­ta ilmai­sek­si Paly kaupasta.

Ilmas­to­las­ku­ril­la voi mita­ta omaa ilmastojälkeä.

StarT on kan­sain­vä­li­nen ja yhtei­söl­li­nen toi­min­ta­mal­li, jota jär­jes­tää LUMA-kes­kus Suo­mi ‑ver­kos­to yhteis­työ­ta­hoi­neen. StarT on suun­nat­tu var­hais­kas­va­tuk­ses­ta toi­sel­le asteel­le. StarT tukee ja kan­nus­taa oppi­mi­syh­tei­sö­jä luo­maan monia­lais­ta oppi­mis­ta tuke­via ope­tus­käy­tän­tei­tä. Tänä vuon­na Star­Tiin otti osaa yli tuhat oppi­mi­syh­tei­söä yli 35:stä maasta.

Star­Ti vir­tu­aa­li­nen tie­de- ja tek­no­lo­gia­ta­pah­tu­ma oli huh­ti­kuun lopul­la, jol­loin sel­vi­si­vät jat­koon pää­si­jät. Kan­sain­vä­li­nen kil­pai­lu hui­pen­tuu gaa­laan kesä­kuun alussa.

Lukio­lais­ten ilmas­to­las­ku­ri ‑työ­ryh­mään Hau­ki­pu­taan lukiol­ta kuu­lu­vat Jaak­ko Oja­la, Max Nabb­vik, Inka Jäm­sä, Mii­na Kar­ja­lai­nen ja vas­tuu­opet­ta­ja­na Anna-Hele­na Iso­pah­ka­la.

– Oli hie­noa, että opis­ke­li­jat sai­vat jo SarT-kil­pai­lus­ta pal­kin­non ja pää­se­vät edus­ta­maan Suo­mea. Kil­pai­lu oli­kin yksi suu­rim­mis­ta moti­vaat­to­reis­ta opis­ke­li­joil­le. Uskon, että nämä opis­ke­li­jat tule­vat pär­jää­mään hyvin työ­elä­mäs­sä. Täl­lais­ta päät­tä­väi­syyt­tä, jous­ta­vuut­ta ja yhteis­työ­ky­kyä tul­laan var­mas­ti arvos­ta­maan, uskoo Isopahkala.

Ilmas­to­asiat tule­vat monel­la taval­la esil­le lukios­sa eri oppiaineissa.

– Omis­sa oppiai­neis­sa­ni lähes­tyn aihet­ta las­ken­nan ja tilas­to­jen kaut­ta sekä fysii­kan ja kemian näkökulmasta.

Hau­ki­pu­taan lukios­sa jär­jes­te­tään koko kou­lun tem­pauk­sia ilmas­to­asioi­hin liit­tyen, kuten pyö­räi­ly- ja hävik­ki­viik­koa, ros­kien keruu­ta ja puun istut­ta­mis­ta. Hau­ki­pu­taan lukio on yksi kuu­des­ta Poh­jois-Poh­jan­maan ilmas­to­lu­kios­ta ensi luku­vuon­na, ker­too Isopahkala.

Ilmas­to­las­ku­ri­so­vel­luk­sen työs­tä­mi­ses­sä on ollut muka­na­Hau­ki­pu­taan lukio­lais­ten lisäk­si OAMK:n opis­ke­li­ja­tii­mi opet­ta­ji­neen, TIKO-sil­ta ja Ilmas­ton­muu­tos lukioi­hin! ‑han­ke­tii­mit sekä asian­tun­ti­joi­na hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­ken­nas­sa D‑mat ja gra­fii­kois­sa Mint Company.

Max Nabb­vik ja Jaak­ko Oja­la jat­ka­vat sovel­luk­sen kehit­tä­mis­tä. Las­ku­ri on osa Ilmas­ton­muu­tos lukioi­hin! ja Ilmas­to­lu­kiot ‑hank­keis­sa teh­tä­vää Kou­lun kor­jauso­pas­ta, jota kou­lut voi­vat käyt­tää tuke­naan mat­kal­la koh­ti hiilineutraaliutta.

Luma StarT 2021

• Tavoi­te: Innos­tu­taan ja opi­taan yhdessä.

• Toteu­te­taan monia­lai­sia projekteja.

• Hau­ki­pu­taan lukion 2. luo­kan ryh­mä muka­na Lukio­lais­ten ilmastolaskurilla.

• Pää­si jat­koon kan­sain­vä­li­seen kil­pai­luun, hui­pen­tuu 9.6.

• Ilmas­to­las­ku­rin esit­te­ly­vi­deo YouTubessa.

• Las­ku­rin voi lada­ta ilmai­sek­si Play-kaupasta.

• Aihees­ta Face­boo­kis­sa sivus­tol­la: Ilmas­ton­muu­tos lukioihin!