Asui­na­lu­een brän­däys tuot­taa Jää­lis­sä tulos­ta – Ran­ta­poh­jan alu­een kes­kuk­set ovat halut­tu­ja oma­ko­tia­su­mi­sen alueita

Jääli on ikärakenteeltaan nuori alue, joka houkuttelee erityisesti omakotitaloasujia. Alueen brändityöllä halutaan saada Jäälistä yhä kiinnostavampi alue, muun muassa jotta koulun laskeva oppilasmäärä saadaan käännettyä takaisin nousuun. (Arkistokuva: Teea Tunturi)Jääli on ikärakenteeltaan nuori alue, joka houkuttelee erityisesti omakotitaloasujia. Alueen brändityöllä halutaan saada Jäälistä yhä kiinnostavampi alue, muun muassa jotta koulun laskeva oppilasmäärä saadaan käännettyä takaisin nousuun. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

Jää­li­läi­set jat­koi­vat pit­kään teke­mään­sä työ­tä oman asui­na­lu­een­sa hyväk­si brän­däy­sil­las­saan, jos­sa Suo­men ensim­mäi­nen brän­di­mark­ki­noi­on­nin pro­fes­so­ri Sai­la Sara­nie­mi Oulun yli­opis­ton kaup­pa­kor­kea­kou­lus­ta oli tar­kas­te­le­mas­sa brän­däys­tä asui­na­lu­een kan­nal­ta. Myös asun­to­kau­pan ammat­ti­lai­nen, itse­kin jää­li­läi­nen, Riit­ta Snell­man toi tilai­suu­teen näke­mys­tään Jää­lin vah­vuuk­sis­ta ja heikkouksista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus