Iis­sä roko­tus­vuo­ros­sa yli 55-vuotiaat

Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä ovat nyt roko­tus­vuo­ros­sa kaik­ki tänä vuon­na 55 vuot­ta täyt­tä­vät, kuu­lu­vat he ris­ki­ryh­mään tai eivät. Lisäk­si roko­te­taan 16–54-vuotiaita ris­ki­ryh­mä­läi­siä. Roko­tus­paik­ka on Iin terveyskeskus.

Roko­tus­vuo­ros­sa ole­vat kun­ta­lai­set voi­vat vara­ta roko­tea­jan itse netis­tä tai puhe­li­mit­se. Net­tia­jan­va­raus on osoit­tees­sa oulunkaari.com. Siel­lä tulee tar­kis­taa, onko roko­tus­vuo­ros­sa iän puo­les­ta tai kuu­luu­ko ris­ki­ryh­mään. Sen jäl­keen pää­see var­si­nai­sel­le varaus­si­vus­tol­le, johon kir­jau­du­taan pank­ki­tun­nuk­sil­la tai var­men­ne­kor­til­la. Jos ei ole var­ma, kuu­luu­ko ris­ki­ryh­mään, ei kan­na­ta vara­ta aikaa netis­tä vaan soit­taa. Roko­tus­pu­he­lin­nu­me­ro on Iis­sä 08 5875 5011. Nume­ro pal­ve­lee maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 8–11 ja per­jan­tai­na kel­lo 8–9

Kun­ta­lais­ten tulee itse huo­leh­tia, että he saa­vat rokot­teen. Hen­ki­lö­kun­ta soit­taa ja tar­jo­aa aikaa vain sii­nä tapauk­ses­sa, että jol­le­kin roko­te­päi­väl­le näyt­täi­si muu­ten jää­vän vapai­ta aikoja.

Alle 65-vuo­tiai­den roko­te on Comir­na­ty tai Moder­na. Yli 65-vuo­tiai­den roko­te on AstraZe­neca. Ajan­va­raus­vai­hees­sa on mah­dol­li­suus vara­ta aika muu­hun rokot­tee­seen. Roko­tet­ta ei voi vali­ta enää rokotuspaikalla.

Suo­mes­sa on teh­ty pää­tös, että AstraZe­necan koro­na­vi­rus­ro­ko­tet­ta eli Vaxzev­ri­aa anne­taan varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen mukai­ses­ti tois­tai­sek­si vain 65 vuot­ta täyt­tä­neil­le ja sitä van­hem­mil­le. THL:n mukaan AstraZe­neca-roko­tet­ta voi­daan antaa tur­val­li­ses­ti yli 65-vuo­tiail­le. Yli 65-vuo­ti­aat voi­vat kui­ten­kin halu­tes­saan vara­ta ajan AstraZe­necan sijaan muu­hun rokotteeseen.

– Toi­vom­me, että kai­kil­le mei­dän­kin AstraZe­neca-rokot­teil­le löy­tyy otta­jat, jot­ta rokot­tei­ta ei jou­du­ta heit­tä­mään huk­kaan. Itse kävin otta­mas­sa AstraZe­neca-rokot­teen hyvil­lä mie­lin, kun vuo­ro­ni oli, Oulun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­lu­joh­ta­ja, joh­ta­va lää­kä­ri Lii­sa Cajan-Suo­kas ker­too.

AstraZe­necan koro­na­ro­ko­tuk­sen jäl­keen on rapor­toi­tu erit­täin har­vi­nais­ta veren hyy­ty­mis­häi­riö­tä, johon liit­tyy veri­suo­ni­tu­kok­sia yhdes­sä alen­tu­nei­den trom­bo­syyt­ti- eli veri­hiu­ta­le­mää­rien kans­sa. Syy-yhteyt­tä AstraZe­necan rokot­teen ja hyy­ty­mis­häi­riön välil­lä pide­tään mah­dol­li­se­na. Kysei­nen veren hyy­ty­mis­häi­riö on ilmen­nyt yleen­sä alle 60-vuo­tiail­la nai­sil­la kah­den vii­kon kulues­sa rokot­teen saa­mi­sen jäl­keen. Hyy­ty­mis­häi­riöl­le näyt­tää altis­ta­van nais­su­ku­puo­li ja nuo­ri ikä. Täs­sä vai­hees­sa ei ole tun­nis­tet­tu mitään mui­ta altis­ta­via riskitekijöitä.

Häi­riö on erit­täin har­vi­nai­nen. Hyy­ty­mis­häi­riön ilmaan­tu­vuus vaih­te­lee mait­tain. Euroo­pas­sa sen on arvioi­tu ole­van kes­ki­mää­rin noin 1/100 000 rokotettua.

– On har­mil­lis­ta, että ihmi­set joten­kin pel­kää­vät AstraZe­neca-roko­tet­ta jul­ki­suu­des­sa esiin nos­tet­tu­jen muu­ta­mien sai­ras­ta­paus­ten vuok­si. Kun toi­saal­ta on las­ket­tu, että esi­mer­kik­si autol­la mat­kus­ta­mi­nen ja monien yleis­ten lääk­kei­den sivu­vai­ku­tuk­set ovat suu­rem­pi ris­ki kuin tuon rokot­teen otta­mi­nen, Cajan-Suo­kas harmittelee.