Hei­ton edus­tus­nai­set tipah­ti­vat Suo­men Cupin jat­kos­ta – tavoi­te kui­ten­kin saavutettiin

HaHen Sanna Risteli oli ratkaisumaalin 2-1 tekijä HaHe-SBS Wirmo Akatemian 1. pelissä.HaHen Sanna Risteli oli ratkaisumaalin 2-1 tekijä HaHe-SBS Wirmo Akatemian 1. pelissä.

Ensim­mäi­ses­sä pelis­sä Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nai­set koh­ta­si vii­me vii­kon lop­pu­na täy­sin uuden tut­ta­vuu­den SBS Wir­mo Aka­te­mian. Vas­tus­ta­jan jouk­kue oli erit­täin tai­ta­va, nuo­ri ja liik­ku­va jouk­kue. Peli oli HaHe:lle han­ka­la, mut­ta HaHe teki kui­ten­kin sen min­kä tar­vit­si, ja vei pelin lopul­ta koke­muk­sen tur­vin luvuin 2–1.

HaHe:n ensim­mäi­sen maa­lin teki­jä­nä oli Kat­ri Nät­ti­lä, syöt­tä­jä­nä Anna-Maria Ran­tai­so. Rat­kai­su­maa­lin yli­voi­mal­la tai­tei­li San­na Ris­te­li, syöt­tä­jä­nä Anu Heik­ki­nen.

Toi­ses­sa pelis­sä vas­taan tuli F‑liiga B:ssä pelaa­va O2-Jyväs­ky­lä. Edel­li­se­nä vuo­te­na HaHe kär­si kysei­sel­le jouk­ku­eel­le 8–4 tap­pion nel­jän­nes­vä­lie­ris­sä, joten peliin läh­det­tiin revans­si tun­nel­min. Ensim­mäi­nen erä oli kum­mal­ta­kin vie­lä hie­man tun­nus­te­lua mis­sä men­nään. Ajas­sa 12:11 Lin­nea Mura­ja iski Anni­ka Lii­ma­tan syö­tös­tä 1. erän lop­puun HaHe:lle joh­to­lu­ke­man 0–1.

Toi­seen erään läh­det­tiin HaHe:n joh­dos­sa, mut­ta tem­po ja fyy­si­syys kas­voi­vat ja Jyväs­ky­lä yllät­ti heti toi­sen erän ensim­mäi­sel­lä minuu­til­la ja tasoit­ti otte­lun luke­miin 1–1. Ajas­sa 17:48 HaHe siir­tyi jäl­leen 1–2 joh­toon Anna-Maria Ran­tai­son täl­lät­tyä Kat­ri Nät­ti­län syö­tös­tä pal­lon Jyväs­ky­län ver­kon perälle.HaHe pys­tyi hyvin vas­taa­maan kovaan tem­poon ja erit­täin fyy­si­seen peliin, ja jouk­kue onnis­tui­kin ihan jokai­sel­la osa-alu­eel­la. 43 minuut­tia paras­ta sali­ban­dyä mitä HaHe on iki­nä pelan­nut, ja sii­hen saak­ka luke­mat oli­vat­kin vie­lä HaHe:n hyväk­si 1–2.

Kun­nes sit­ten 2 minuut­tia ennen pelin lop­pua sat­tui se, mitä ei oli­si pitä­nyt sat­tua. Jää­hy vaih­to­vir­hees­tä, ja vas­tus­ta­jal­le mah­dol­li­suus tasoi­tuk­seen yli­voi­mal­la – min­kä he käyt­ti­vät. Otte­lu siir­tyi jat­koa­jal­le 2–2 tilan­tees­ta, jos­sa Jyväs­ky­lä teki lopul­ta voit­to­maa­lin 3–2 ajas­sa 48:55. Avai­met voit­toon ja jat­koon oli­vat HaHe:lla, ja vaik­ka kaik­keen annet­tuun peliin pet­ty­mys häviös­tä oli­kin ääret­tö­män suu­ri, niin paras peli jouk­ku­eel­ta iki­nä. Ja myös tiuk­ka ja erit­täin viih­dyt­tä­vä peli.

Kah­den erit­täin kova­tem­poi­sen pelin jäl­keen HaHe jou­tui näin ollen vie­lä kol­man­teen peliin – jat­ko vaa­ti 2 voit­toa. Vii­meis­tä peliä piti odo­tel­la pari tun­tia, ja kun vas­taan tuli nuo­ri ja tai­ta­va SBS Wir­mo Aka­te­mia vir­keäm­mil­lä jaloil­la uudel­leen, niin täl­lä ker­taa koke­mus ei enää aut­ta­nut, vaan vas­tus­ta­ja vei. 

Wir­mol­la oli hyvää liik­ku­vaa peliä, ja pal­lon­hal­lin­ta oli myös heil­lä. Kaik­ki mitä löy­tyi oli annet­tu edel­li­seen peliin, ja näin ollen vas­tus­ta­ja otti pelis­tä voi­ton luke­min 0–3. Kaik­ki kun­nia tai­ta­val­le vastustajalle.

Suo­men Cupin nel­jän­nes­vä­li­re­riin jat­koon meni­vät täs­tä loh­kos­ta siis O2-Jyväs­ky­lä ja SBS Wir­mo Aka­te­mia. HaHe ja Sie­Si tip­pui­vat, Sie­viä vas­taan HaHe ei pääs­syt täs­sä otte­lusar­jas­sa pelaa­maan. HaHe saa­vut­ti Suo­men Cupis­sa kui­ten­kin tavoit­teen­sa – tason mit­tauk­sen mis­sä val­ta­kun­nal­li­sel­la tasol­la mennään.

Pelit osoit­ti­vat myös sen, että jouk­ku­ees­sa osa­taan teh­dä oikei­ta asioi­ta, ja että oike­aan suun­taan ollaan myös­kin menos­sa. Jouk­ku­een pää­ta­voi­te, eli 1. divi­sioo­nan sar­ja­pe­lit alka­vat 2.10. Kajaanissa.