Hei­ton edus­tus­nais­ten tai­val päät­tyi Suo­men Cupis­sa neljännesvälieriin

Haukiputaan Heiton salibandyn edustusjoukkue tavoittelee kaudelta nousua ylempiin sarjoihin.Haukiputaan Heiton salibandyn edustusjoukkue tavoittelee kaudelta nousua ylempiin sarjoihin.

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­jouk­kue koh­ta­si F‑liiga B jouk­kue O2-Jyväs­ky­län Suo­men Cupin nel­jän­nes­vä­lie­räs­sä vii­me lau­an­tai­na Kempeleessä.

Heit­to jou­tui läh­te­mään otte­luun 11 kent­tä­pe­laa­jal­la, mut­ta se ei jouk­kuet­ta lan­nis­ta­nut. Otte­luun läh­det­tiin hyvil­lä mie­lin ja tavoit­te­le­maan tosis­saan jatkopaikkaa.

Jouk­kue tie­si par­haim­mil­laan pys­ty­vän­sä anta­maan kovan vas­tuk­sen myös vajaal­la kokoonpanolla.

Ensim­mäi­nen erä meni­kin erit­täin tasai­ses­ti ja Hei­ton osal­ta jopa hyvin vahvasti.

Erän lop­pu­puo­lel­la Jyväs­ky­lä jou­tui rik­ko­maan ja Hei­ton Marian­ne Poh­jo­nen teki yli­voi­mal­la otte­lun ensim­mäi­sen maa­lin ajas­sa 15:53, syöt­tä­jä­nä Jemi­na Hai­ko­nen. Tilan­ne ensim­mäi­sen erän jäl­keen oli tasan 1–1.

Toi­sen erän alkuun Heit­to sai jää­kyl­mää vet­tä nis­kaan­sa, kun O2-Jyväs­ky­lä iski Hei­ton vir­heis­tä 8 sekun­nis­sa kak­si maa­lia ajas­sa 23:23 ja 23:31. Tilan­ne oli­kin yks­kaks Jyväs­ky­läl­le 1–3. Muu­ta­man minuu­tin Heit­to keräi­li itse­ään, kun­nes San­na Ris­te­lin kant­ti puhui ajas­sa 26:32 ja Heit­to kaven­si nume­roi­hin 2–3. Syöt­tä­jä­nä Hei­ton kap­tee­ni Anne-Maria Tol­pan­nie­mi. Kau­an iloa ei kes­tä­nyt, kun O2-Jyväs­ky­lä kiri taas Hei­ton vir­hees­tä yhden maa­lin lisää edelle.

Toi­sen erän lopus­sa luke­mat oli­vat Jyväs­ky­läl­le lopul­ta 2–5.

Tilan­ne näyt­ti tuka­lal­ta ja Jyväs­ky­lä oli kol­man­nes­sa eräs­sä välil­lä jo 2–7 joh­dos­sa, mut­ta Heit­to ei suin­kaan luo­vut­ta­nut. San­na Ris­te­lin ja Marian­ne Poh­jo­sen maa­leil­la Heit­to kaven­si vie­lä 4–7 tilan­tee­seen (syöt­tä­ji­nä Jemi­na Hai­ko­nen ja Tuu­li Kos­ki­nen) , kun­nes Jyväs­ky­lä täräyt­ti hie­man ennen sum­me­ria 4–8 loppulukemat.

Luvuis­ta huo­li­mat­ta otte­lu ei kui­ten­kaan ollut niin sel­vä O2-Jyväs­ky­läl­le kuin mitä lop­pu­lu­ke­mat antoi­vat ymmär­tää. Tor­jun­nat 28–26 ker­to­vat omaa tari­naan­sa sii­tä, että peli kul­ki aika tasai­ses­ti pääs­tä pää­hän kum­paan­kin suuntaan.

Paik­ko­ja oli­si Hei­tol­la itsel­lään­kin ollut enem­män­kin, kun Jyväs­ky­lä jou­tui rik­ko­maan ja sai 4 jää­hyä – vii­meis­te­ly ei vaan onnis­tu­nut. Heit­to sor­tui lopul­ta omiin vir­hei­siin­sä, jois­ta jokai­ses­ta O2-Jyväs­ky­lä rokotti.

Koko­nai­suu­des­saan Heit­to pela­si Suo­men Cupis­sa kui­ten­kin erit­täin pir­teäs­ti ja vahvasti.

HaHe voit­ti pelaa­mis­taan kuu­des­ta pelis­tä nel­jä: Blue Foxin (1.div) luke­min 5–6, FBC Remixin (1.div) luke­min 2–9 , ja Pirk­ka­lan Pir­kat (F‑liiga B) kah­des­ti sama­na päi­vä­nä luvuin 3–4 ja 1–3. Pirk­ko­jen pelien välis­sä SS Novaa (1.div) vas­taan peli päät­tyi var­si­nai­sel­la pelia­jal­la sekä jat­koa­jan­kin jäl­keen luke­miin 2–2. Voit­to­lau­kaus­ki­sas­sa SS Nova vei kui­ten­kin voi­ton luvuin 2–3. Ja vii­mei­sen pelin HaHe siis hävi­si O2-Jyväs­ky­läl­le (F‑liiga B) luke­min 4–8.

Jokai­nen vas­taan­tul­lut jouk­kue oli 1–2 sar­ja­ta­soa ylem­pää, joten jouk­ku­een suo­ri­tuk­ses­ta on syy­tä olla todel­la ylpeä. Pal­jos­ta ei oli­si jat­ko­paik­ka­kaan lopul­ta ollut kiinni.

Vaik­ka Suo­men Cupin pelit ovat nyt Hei­ton osal­ta ohit­se, niin kausi jat­kuu 2. divi­sioo­nan run­ko­sar­jan pelien muo­dos­sa. Heit­to voit­ti syys­kuun lopus­sa ensim­mäi­set sar­ja­pe­lin­sä Santa´s Uni­te­dia (5–3) ja SSRA IV (1–10) vastaan.

Seu­raa­vat pelit Hei­ton osal­ta pela­taan lau­an­tai­na 17.10. Tor­nios­sa Putaan­hal­lis­sa klo. 10.00 SBT Tor­nio­ta ja klo 13.00 SBC Leviä vas­taan. Jouk­kue tavoit­te­lee kau­del­ta nousua ylem­piin sarjoihin.