Hau­ki­pu­taan Joki­ky­läs­sä arki muut­tui kier­to­tien myö­tä — vauh­dit lii­ken­tees­sä jär­kyt­tä­vät

Tällä tiellä kuljetaan myös kouluun, muistutetaan Kiiminkijoentien varrelle tehdyssä ständissä. Kuva: Jorma Leskelä.

Kun nelos­tien vil­kas lii­ken­ne ohjat­tiin sil­lan sor­tu­mi­sen takia kier­to­tiel­le kul­ke­maan Joki­ky­län kaut­ta, arki kyläl­lä muut­tui suu­res­ti noin kol­me viik­koa sit­ten.

Van­hem­pia pelot­taa lait­taa lap­sia kou­lu­tiel­le. Alen­net­tu­ja nopeus­ra­joi­tuk­sia ei aina nou­da­te­ta, vauh­dit ovat kovia. Kii­min­ki­joen­tie on kapea eikä pien­nar­ta ja suo­ja­tie­tä ole. Jalan­kul­ki­joi­den pitää kul­kea ojan­poh­jia myö­ten, jot­ta oli­si tur­val­lis­ta. Lii­ken­teen melu pau­haa yötä päi­vää.

Mil­la Kaik­ko­nen ja Inke­ri Meh­tä­lä ovat ideoi­neet ja teh­neet huo­mio­kyl­tin Kii­mink­joen­tien var­teen muis­tu­tuk­sek­si autoi­li­joil­le, että tiel­lä liik­kuu myös kou­lu­lai­sia. Huo­no lii­ken­ne­tur­val­li­suus on ollut kaut­ta-aiko­jen mur­heenk­ryy­ni­nä alu­eel­la, nyt huo­let ovat monin­ker­tais­tu­neet.

Kier­to­tie käy­tös­sä mar­ras­kuun alku­puo­lel­le saak­ka

Tänään kes­ki­viik­ko­na ilta­päi­väl­lä tul­leen tie­don mukaan tule­vi­na viik­koi­na nelos­tien sil­ta­työ­maan  väliai­kai­sel­le, romah­ta­neel­le sil­lal­le teh­dään tar­vit­ta­vat kor­jauk­set, joi­den jäl­keen sil­ta asen­ne­taan pai­koil­leen.

– Lii­ken­ne palaa käy­tös­sä ole­vil­ta kier­to­tie­rei­teil­tä takai­sin val­ta­tiel­le kor­jaus­töi­den val­mis­tut­tua mar­ras­kuun alku­puo­lel­la, ker­too Väy­lä­vi­ras­ton pro­jek­ti­pääl­lik­kö Juk­ka Päk­ki­lä.

Työt var­si­nai­sel­la uusit­ta­val­la ja leven­net­tä­väl­lä sil­lal­la ovat eden­neet suun­ni­tel­lus­ti.  Uusit­ta­van sil­lan kan­si vale­taan ensi vii­kon alus­sa. Mar­ras­kuun aika­na sil­ta raken­ne­taan eris­tys­töi­tä lukuun otta­mat­ta val­miik­si ja lii­ken­ne ote­taan tal­ven ajak­si väliai­kai­sel­le pääl­lys­teel­le. Loput vii­meis­te­ly­työt teh­dään tule­va­na kesä­nä, Päk­ki­lä  ker­too.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta tors­tai­na 15.10.