Vir­pi­nie­men kehit­tä­mi­nen tar­vit­see enem­män toi­mia

Virpiniemessä on paljon hienoja maastoreittejä ja polkuverkostoa, mutta alueen maanomistus ei mahdollista uusien reittien merkitsemistä. Maastoreittejä pyritään kuitenkin parantamaan suunnittelemalla Oulun keskustan ja Virpiniemen välille uutta pyörätie- ja maastopyöräily-yhteyttä. Kuva: Elisa Haaraniemi.Maastoreittejä parannetaan Oulun keskustan ja Virpiniemen välisellä uudella pyörätie- ja maastopyöräily-yhteydellä. Kuva: Elisa Haaraniemi.

Vir­pi­nie­meä kuva­taan monis­sa yhteyk­sis­sä Oulun hel­me­nä. Alue tar­jo­aa lois­ta­vat mah­dol­li­suu­det eri­lai­siin lii­kun­ta­pal­ve­lui­hin ja vapaa-ajan­viet­toon yksi­lö- ja per­he­lii­kun­nas­sa ympä­ri vuo­den. Vir­pi­nie­men Syke tar­jo­aa liik­ku­jil­le väli­pa­la- ja ruo­kai­lu­mah­dol­li­suuk­sia.  Vir­pi­nie­men aktii­vis­ta käyt­töä ja kehit­tä­mis­tä on mie­tit­ty kah­dek­sas­sa­tois­ta Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon asu­kas- ja kyläyh­dis­tyk­sis­sä sekä urhei­luseu­rois­sa. Toi­mi­jat teki­vät yhdes­sä kun­ta­lais­aloi­teen Vir­pi­nie­men kehit­tä­mi­ses­tä Oulun kau­pun­gil­le hei­nä­kuus­sa ja vas­taus sii­hen saa­tiin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus