Toi­mit­ta­jal­ta: Piha ja maa­il­ma kun­toon

Van­hus­ten­vii­kon lop­pu­hui­pen­nuk­sek­si teim­me vii­kon­lop­pu­na poru­kal­la syys­hom­mia äidin luo­na. Kas­vi­huo­neen tyh­jen­nyk­sen, kas­vi­maan put­sauk­sen ja hara­voin­nin lomas­sa tuli tie­ten­kin lai­tet­tua mui­ta­kin maa­il­man asioi­ta jär­jes­tyk­seen. Päi­vän aika­na oli puhet­ta tuli myös Van­hus­ten­vii­kos­ta. Vii­kon tee­ma­na oli tänä vuon­na Onni on van­he­ta. Äiti­ni kysee­na­lais­ti tee­man aivan täy­sin. Hän tote­si, että aina­kaan vai­vo­jen kans­sa van­he­ne­mi­ses­sa ei ole mitään onnel­lis­ta.

Van­hus­työn kes­kus­liit­to halusi tee­man avul­la nos­taa esiin posi­tii­vi­sia asioi­ta van­he­ne­mi­ses­ta. Van­hus­ten­vii­kol­la koros­tet­tiin, että arjes­sa on pal­jon asioi­ta, jot­ka teke­vät ihmi­set ikään­tyes­sä­kin onnel­li­sek­si kivuis­ta ja säryis­tä huo­li­mat­ta. Nii­tä­kin var­mas­ti on, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti niis­tä on monen vai­kea iloi­ta, kun sai­rauk­sien tai vaik­ka­pa yksi­näi­syy­den kans­sa sel­viä­mi­nen vie voi­mat.

Pihaa tal­vi­kun­toon lait­taes­sam­me tote­sim­me, että piha­ka­lus­tei­ta ei tänä syk­sy­nä vie­dä varas­toon. Vii­me kevää­nä ikäih­mis­ten koro­na­ka­ran­tee­nin ajan äidin tapaa­mi­set hoi­det­tiin piha­maal­la. Pöy­tä kan­net­tiin vähi­ten lumi­seen koh­taan ja tuo­le­ja ripo­tel­tiin sin­ne tän­ne niin, että tur­va­vä­lit tuli­vat var­mas­ti huo­mioi­duk­si. Tapaa­mi­siin totut­tiin puke­maan läm­pi­miä vil­la- ja top­pa­ker­rok­sia. Nyt tau­ti levi­ää sii­hen mal­liin, että joku lähi­pii­ris­tä on koko ajan koro­na­vil­kun häly­tyk­sen aiheut­ta­mas­sa karan­tee­nis­sa tai odot­taa tulos­ta koro­na­tes­tis­tä. Vaik­kei kevään tapais­ta ikäih­mis­ten eris­tys­tä tuli­si­kaan, täy­tyy jokai­sen tapaa­mi­sen tur­val­li­suus miet­tiä tar­kas­ti. Olkoot siis uusi nor­maa­li, että piha­ka­lus­teet jää­vät tal­vek­si ulos.