Hon­ka­sen­pe­rä jää­mäs­sä kylä­alu­een ulko­puo­lel­le

Osayleiskaavan Alakylän, Haipuskylän ja Tirinkylän kyläalueet näkyvät Oulun kaupungin ilmakuvakartassa.Osayleiskaavan Alakylän, Haipuskylän ja Tirinkylän kyläalueet näkyvät Oulun kaupungin ilmakuvakartassa.

Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­vaa on val­mis­tel­tu vuo­des­ta 2015 saak­ka. Ehdo­tus­vai­hees­sa saa­tu palau­te on käsi­tel­ty ja vähäi­siä muu­tok­sia ja tar­kis­tuk­sia teh­ty. Tiis­tai­na 13.10. osay­leis­kaa­vaa käsi­tel­lään yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa, jon­ka jäl­keen se menee vie­lä kun­nan­hal­li­tuk­sen ja -val­tuus­ton hyväk­syt­tä­väk­si.

Eni­ten pro­ses­sin aika­na on hier­tä­nyt Ala­ky­län Hon­ka­sen­pe­rän jää­mi­nen kylä­alu­eek­si mää­ri­tel­lyn alu­een ulko­puo­lel­ta. Asuk­kaat jät­ti­vät asias­ta muis­tu­tuk­sia laa­jal­la rin­ta­mal­la, mut­ta kaa­voit­ta­jien pää­tä ei saa­tu kään­ty­mään. Myös Tirin­ky­län puo­lel­ta Kuk­ku­lan­rai­til­ta sekä Pit­kä­se­län ja Taka­lon­tien var­rel­ta jätet­tiin usei­den eri alle­kir­joit­ta­jien muis­tu­tuk­sia. Myös nämä kos­ki­vat kylä­aluei­den laa­jen­ta­mis­ta. Kaa­vas­sa kysei­set alu­eet jäi­vät kylä­alu­een ulko­puo­lel­le sil­lä perus­teel­la, että ne ovat tul­vauh­kan alai­sia aluei­ta.

Muun muas­sa Hon­ka­sen­pe­rän asuk­kaat koke­vat, että hei­tä koh­del­laan kaa­voi­tuk­ses­sa epä­ta­sa-arvoi­ses­ti, sil­lä suku­jen omil­leen sääs­tä­mät raken­nus­pai­kat jää­vät nyt suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä raken­ta­mat­ta. Asuk­kaat koit­ti­vat rat­kais­ta ongel­maa muun muas­sa ehdot­ta­mal­la, että Hon­ka­sen­pe­räl­le raken­net­tai­siin uusi kul­ku­yh­teys tai sil­ta pelas­tus­tiek­si, mut­ta asia ei tiet­tä­väs­ti ole eden­nyt.

Uusi osay­leis­kaa­va mah­dol­lis­taa kylän mal­til­li­sen kas­vun. Se tuo muka­naan kaa­va-alu­ee­seen kuu­lu­vien kylien alu­eel­le mah­dol­li­suu­den raken­taa jopa 200 uut­ta asuin­pien­ta­loa. Kaa­va­luon­nok­ses­sa noin sata uut­ta raken­nus­paik­kaa, jois­ta kul­le­kin voi raken­taa kak­si asuin­ra­ken­nus­ta. Lisäk­si raken­nus­paik­ko­ja osoi­te­taan muun muas­sa loma-asun­to­jen, ympä­ris­tö­häi­riö­tä tuot­ta­mat­to­man teol­li­suus- ja varas­toa­lu­een sekä maa­ti­lan talous­kes­kuk­sen mer­kin­nöil­lä.

Kylä­alu­eel­la tule­va kaa­va on raken­nus­paik­ka­koh­tai­nen ja se oikeut­taa suo­ran raken­nus­lu­van. Muil­la alueil­la kaa­va puo­les­taan on yleis­piir­tei­nen ja raken­nus­lu­paan tar­vi­taan sijain­nis­ta riip­puen joko suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­su tai poik­keus­lu­pa­me­net­te­ly.