Talous­ar­vion käsit­te­ly käyn­nis­sä

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus kokoon­tui lau­an­tai­na käsit­te­le­mään kau­pun­gin­joh­ta­jan ensi vuo­den talous­ar­vio­esi­tys­tä sekä talous­suun­ni­tel­maa vuo­sil­le 2022–2023. Var­si­nai­sia pää­tök­siä ei vie­lä teh­ty. Käsit­te­ly jat­kui eilen maa­nan­tai­na ja edel­leen 26.10. kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kokouk­sis­sa.

Ennen seu­raa­vaa kokous­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ryh­mien välil­lä käy­dään poliit­ti­sia neu­vot­te­lu­ja, jot­ta tar­vit­ta­vat pää­tök­set saa­daan teh­dyik­si loka­kuun aika­na. Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tys vero­pro­sen­tis­ta on esi­tys­lis­tal­la 26.10.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan Mir­ja Veh­ka­pe­rän mukaan Oulun kau­pun­gin talou­den tilan­ne­ku­va näh­dään ylei­ses­ti haas­teel­li­sek­si. Poliit­ti­sil­la ryh­mil­lä on kui­ten­kin halu teh­dä sekä sääs­tö­pää­tök­siä että luo­da parem­paa poh­jaa tulo­ke­hi­tyk­sel­le.

Lopul­li­ses­ti kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syy talous­ar­vion kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na 7.12.