Hei­ton B‑tyttöjen sar­ja-avaus täyn­nä tunnetta

Heiton B-tytöt tuulettivat tunteella päivän onnistumisia. Kuva: Henna TuikkaHeiton B-tytöt tuulettivat tunteella päivän onnistumisia. Kuva: Henna Tuikka

HaHe-len­to­pal­lon B‑tytöt pää­si­vät avaa­maan sar­ja­kau­ten­sa. Tun­tei­ta pelaa­jil­la oli Län­si­tuu­len salis­sa päi­vän mit­taan lai­das­ta lai­taan aina super­jän­nit­tä­vän kol­man­nen pelin lop­pu­pal­loil­le saak­ka. Sal­do­na Hei­tol­le 2 voit­toa ja 1 tappio.

Avaus­pe­li Oulun alu­een val­ti­kas­ta Oulun­sa­lon Vasa­maa vas­taan oli täyt­tä Hei­ton yli­voi­maa, 2–0 voit­to erä­pis­tein 25–8, 25–8. Toi­ses­sa pelis­sä vas­tus oli­kin sit­ten tämän ikä­luo­kan Suo­men hui­pul­ta, WoVo-Rova­nie­mi takoi tylyt 10–25, 10–25 luke­mat hie­nol­la pelillä.

Kol­man­nen pelin vas­tus Tor­nion Lentis88 voit­ti avause­rän 18–25, mut­ta toi­seen erään HaHe rau­hoit­tui teke­mään omaa paras­taan ja voit­ti 25–15. Rat­kai­se­va kol­mas erä ete­ni tasai­se­na molem­pien pela­tes­sa hyvää peliä. Jän­ni­tys oli käsin­kos­ke­tel­ta­vaa ja erän vii­mei­set rat­kai­su­pal­lot oli­vat hui­maa tais­te­lua puo­lin ja toi­sin. Lopul­ta HaHen Aada Hon­gan kyl­män vii­leä ässä­syöt­tö vapaut­ti ”Tai­nan enke­lit” voittojuhliin.

– Ensim­mäi­ses­sä pelis­sä tytöt pela­si­vat kuten piti­kin ja hoi­ti­vat mal­lik­kaas­ti voi­ton kotiin. Toi­nen peli WoVoa vas­taan ei läh­te­nyt käyn­tiin ollen­kaan, mut­ta Tor­nio­ta vas­taan pys­tyt­tiin veny­mään tär­ke­ään voit­toon, val­men­ta­ja Tai­na Kaik­ko­nen summasi.

– Jouk­kue pela­si kuri­na­lai­ses­ti ja toteut­ti sovit­tu­ja asioi­ta, onnis­tu­jia tänään oli mon­ta. Täs­tä on hyvä jat­kaa mat­kaa, pelaam­me seu­raa­vak­si upeil­la sijoil­la 9–12, täs­sä 79 jouk­ku­een sar­jas­sa, Kaik­ko­nen kertoo.

Yksi tur­nauk­sen onnis­tu­jia oli HaHen uusin tulo­kas, Nel­la Haa­tai­nen.

– Tur­nauk­seen läh­det­tiin innol­la ja iloi­sin mie­lin. Jouk­ku­een peli para­ni päi­vän mit­taan ja hyvä jouk­kue­hen­ki aut­toi han­ka­lis­sa tilan­teis­sa. Vii­mei­ses­sä pelis­sä löy­det­tiin tais­te­lu­tah­to ja pelat­tiin joka pal­lo lop­puun asti, Nel­la tunnelmoi. 

– Tämä oli minun eka tur­naus täs­sä jouk­ku­ees­sa. Aluk­si oli vähän hake­mis­ta uusien peli­to­ve­rei­den kans­sa, mut­ta sit­ten peli alkoi rul­laa­maan. Omaan peliin olen ihan tyy­ty­väi­nen, mut­ta aina on paran­net­ta­vaa. Seu­raa­vas­sa tur­nauk­ses­sa ollaan taas pii­run ver­ran parem­pia, Nel­la jatkaa. 

Eni­ten pis­tei­tä, perä­ti 36, Hei­tos­ta teki nuo­ri huip­pu­lah­jak­kuus Iina Kaik­ko­nen. B‑tyttöjen pelit jat­ku­vat 31.10. Nurmossa.

Min­na Jaukkuri