Hei­ton edus­tus­nai­sil­la hyvä salibandyviikonloppu

Tuuli Koskinen, numero 11, ja Jemina Haikonen, numero 15, tekemässä taustatyötä viimeiselle maalille, taustalla viivassa valmiina Anu Heikkinen, numero 7. Kuva: Eeva RepoTuuli Koskinen, numero 11, ja Jemina Haikonen, numero 15, tekemässä taustatyötä viimeiselle maalille, taustalla viivassa valmiina Anu Heikkinen, numero 7. Kuva: Eeva Repo

Koro­na on sot­ke­nut hie­man myös Poh­jois-Suo­men nais­ten sali­ban­dyn 2. divi­sioo­nan otte­luoh­jel­maa, mut­ta Hei­ton edus­tus­nai­set pää­si­vät vii­kon­lop­pu­na pelaa­maan Nal­lis­por­tis­sa kak­si run­ko­sar­jan ottelua.

Ensim­mäi­nen otte­lu lau­an­tai­aa­mu­na oli Rank­ko­ja Ank­ko­ja SSRA II vas­taan. Alku meni Hei­tol­la vähän ehkä heräil­les­sä, mut­ta toi­seen erään jouk­kue sai oikean vaih­teen pääl­le, ja tulos­ta alkoi tul­la. Anu Heik­ki­sen, Annuk­ka Häklin ja San­na Ris­te­lin (2) teke­mil­lä maa­leil­la Heit­to oli toi­sen erän lopus­sa joh­dos­sa luke­min 4–1.

Kol­man­nes­sa eräs­sä San­na Ris­te­li iski kol­man­nen maa­lin­sa ja teki näin ollen hat­tu­tem­pun, ja nos­ti Hei­ton jo 5–1 joh­toon. Lop­pu­lu­ke­mat 7–1 vii­meis­te­li­vät kap­tee­ni Anne-Maria Tol­pan­nie­mi sekä Hei­ton 15-vuo­tias super­lah­jak­kuus Jemi­na Hai­ko­nen.

Toi­nen vas­tus­ta­ja lau­an­tai-ilta­päi­vään oli ihan uusi tut­ta­vuus sar­ja­nousi­ja Kai­nuun Ärjy. Hei­ton koke­nei­suus ver­sus vas­tus­ta­jan koke­mat­to­muus näkyi sel­väs­ti täs­sä otte­lus­sa, ja Heit­to vei otte­lun vajaas­sa 3 eräs­sä luke­min 0 — 12. 

Lot­ta Wiks­tedt iski ensim­mäi­sen hat­tu­temp­pun­sa Hei­ton pai­das­sa (3+0), ja Marian­ne Poh­jo­nen upot­ti ver­kon peräl­le perä­ti 5 maa­lia (5+0). Annuk­ka Häklin pis­te­sal­do otte­lus­ta 4 pis­tet­tä (1+3) ja Anne-Maria Tol­pan­nie­mel­le 3 pis­tet­tä (0+3). Muil­le pelaa­jil­le ker­tyi teho­ja ja onnis­tu­mi­sia hyvin tasai­ses­ti kaut­ta linjan. 

Maa­lin­te­ko ja vii­meis­te­ly on Hei­tol­la jos­sain koh­din ollut hie­man tak­kuis­ta, mut­ta nyt maa­le­ja taot­tiin vii­kon­lo­pun aika­na yhteen­sä 19 kap­pa­let­ta. Maa­li on siis löy­det­ty mis­sä se tar­kal­leen ottaen sijait­see, ja täs­tä jouk­ku­een on hyvä läh­teä seu­raa­vaan run­ko­sar­jan otteluun. 

Seu­raa­va run­ko­sar­jan otte­lu HaHel­la on per­jan­tai­na 6.11. klo. 18.15 Zemp­pi Aree­nal­la Kem­pe­lees­sä. Vas­taan tulee OFBC.

HaHe joh­taa täl­lä het­kel­lä 2. divi­sioo­nan Poh­jois-Suo­men loh­kon run­ko­sar­jaa 11 pisteellä.