HaHen tur­naus ilman yleisöä

Heiton kotiturnauksen tehokkain kvartetti vasemmalta oikealle: Linnea Muraja #16, Tuuli Koskinen #11, Annika Liimatta #22 ja Ilona Kotaniemi #99. Kuva: Mats GranöHeiton kotiturnauksen tehokkain kvartetti vasemmalta oikealle: Linnea Muraja #16, Tuuli Koskinen #11, Annika Liimatta #22 ja Ilona Kotaniemi #99. Kuva: Mats Granö

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dy­nais­ten ensim­mäi­nen koti­tur­naus 27.11. jou­dut­tiin muut­tu­nei­den koro­na­sään­nös­ten ja haas­ta­van peli­pai­kan vuok­si pelaa­maan ilman ylei­söä Nal­lis­por­tis­sa. Läh­tö­koh­dat tur­nauk­seen oli­vat muu­ten kui­ten­kin hyvät, sil­lä useis­ta louk­kaan­tu­mi­sis­ta kär­si­nyt Hau­ki­pu­taan Heit­to sai pit­käs­tä aikaa pelaa­ja ros­te­riin­sa mel­kein kaik­ki pelaajat.

Ensim­mäi­ses­sä otte­lus­sa Kemi­läis­tä Team Sas­tis­ta vas­taan pit­kät pois­sao­lot louk­kaan­tu­mis­ten vuok­si kui­ten­kin näkyi­vät Vas­tus­ta­ja pää­si rokot­ta­maan 1–0 yllät­tä­väs­tä vapa­ris­ta jo ajas­sa 4:15. Pelil­li­nen roh­keus puut­tui ja HaHen peli pyö­ri pää­osin kul­mis­sa. Paik­ko­ja­kin tosin oli, mut­ta vii­meis­te­ly ei ihan onnis­tu­nut. Tasoi­tus­maa­lin 1–1 HaHe sai tais­tel­tua vas­ta kol­man­nen erän lop­puun ajas­sa 38:02. Maa­lin iski Lin­nea Mura­ja Emi­lia Peso­sen syö­tös­tä. Lois­ta­vas­ti pelan­neen HaHe:n maa­li­vah­din Taru Jäm­sän avus­tuk­sel­la tämä jäi myös lop­pu­tu­lok­sek­si. Tasa­pe­li ja yksi pis­te ensim­mäi­ses­tä ottelusta.

Päi­vän toi­sen vas­tus­ta­jan SC Kok­ko­lan peliä oli ehdit­ty scou­ta­ta päi­vän aika­na, ja tie­det­tiin miten vas­tus­ta­ja pelaa. Vas­tus­ta­ja oli myös hyvin pie­nel­lä ros­te­ril­la muka­na. Maa­lin­teon HaHe aloit­ti jo ajas­sa 1:55 ja maa­le­ja teh­tiin vas­tus­ta­jan pää­tyyn tasai­seen tah­tiin. Lop­pu­tu­los HaHe:lle 9–1 ja 2 pis­tet­tä täs­tä kotiin. Ilo­na Kota­nie­mi tai­tei­li otte­lus­sa tehot 3+0 ja näin ollen hat­tu­tem­pun arvoi­nen suo­ri­tus. Lin­nea Mura­ja 0+3 tehoil­la toi­sek­si tehok­kain ja Anni­ka Lii­mat­ta kol­mas 2+0 lukemin.

Puo­li­vä­li on koh­ta käsil­lä nais­ten sali­ban­dyn 1. divi­sioo­nan run­ko­sar­jas­sa ja Hau­ki­pu­taan Heit­to on 8 pela­tun otte­lun jäl­keen 13 pis­teel­lä A‑lohkon kär­jes­sä. Jouk­ku­een sisäis­tä pis­te­pörs­siä joh­taa Tuu­li Kos­ki­nen 11 pisteellä. 

Seu­raa­va run­ko­sar­jan tur­naus pela­taan 18.12. Sievissä.