Koi­te­li elää ‑tapah­tu­maa ei jär­jes­te­tä ensi kesänä

Koiteli elää kasvoi viime kesänä kaksipäiväiseksi. Väkeä riitti.

Suo­sit­tua Koi­te­li elää ‑tapah­tu­maa ei jär­jes­te­tä tule­va­na kesä­nä, ilmoit­taa Koi­te­li elää ry verk­ko­si­vul­laan ja some-kanavissaan.

“Ilol­la, hai­keu­del­la, suu­rel­la kii­tol­li­suu­del­la ja kat­seet suun­nat­tu­na tule­vai­suu­teen ilmoi­tam­me, ettei fes­ti­vaa­liam­me jär­jes­te­tä ensi vuon­na. Olem­me saa­neet naut­tia tei­dän kaik­kien seu­ras­ta ja luot­ta­muk­ses­ta jo 10 fes­ti­vaa­lin ver­ran ja nyt mei­dän on aika ottaa vähän hap­pea”, Koi­te­li elää ry kertoo.

Yhdis­tys kuvaa kulu­nei­ta vuo­sia upeik­si: “Niin pal­jon koh­taa­mi­sia; ihmi­siä ja yhteis­työ­kump­pa­nei­ta, artis­te­ja ja hei­dän edus­ta­ji­aan, fes­ta­ri­te­ki­jöi­tä, tal­koi­li­joi­ta ja tei­tä fes­ti­vaa­li­vie­rai­ta – olem­me olleet ystä­vien ympä­röi­mi­nä, ei epäilystäkään!”

Koi­te­li elää ‑tapah­tu­ma pys­tyt­tiin jär­jes­tä­mään vii­me kesä­nä kak­si­päi­väi­se­nä koro­na­ti­lan­teen hel­po­tut­tua. Kesäl­lä 2019 tapah­tu­maa ei voi­tu jär­jes­tää juu­ri koro­nan takia. Tapah­tu­man sijaan yhdis­tys kui­ten­kin tar­jo­si videoi­tu­ja esiintymisiä.

Yhdis­tys ker­too, että Koi­te­li elää ry on perus­tet­tu vuon­na 2010 elä­vöit­tä­mään Koi­te­lin alu­een kult­tuu­ri­toi­min­taa. Yhdis­tyk­ses­sä on muka­na Koi­te­lis­ta ja kult­tuu­ris­ta kiin­nos­tu­nei­ta ihmi­siä, jot­ka halua­vat omal­ta osal­taan olla tuke­mas­sa ja muka­na toteut­ta­mas­sa näi­tä muka­via tapah­tu­mia. Yhdis­tys ker­too jat­ka­van­sa toimintaansa.

Ran­ta­poh­ja on ollut yksi Koi­te­li-tapah­tu­man yhteistyökumppaneista.