Haukipudas

Ola­vi Vir­ta palaut­ti Timo Koi­vusa­lon takai­sin 1950-luvul­le

Suo­ma­lai­sen viih­teen moni­toi­mi­mies Timo Koi­vusa­lo on ehti­nyt elä­mäs­sään pal­jon. Pek­ko Aika­mies­poi­ka­na suo­ma­lais­ten sydä­miin mope­dil­laan puk­su­tel­lut miek­ko­nen tun­ne­taan nykyi­sin pait­si tv-per­­soo­­na­­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koti­hoi­va­pal­ve­lu­ja tar­vi­taan yhä enem­män

Johan­na ja Vil­le Kui­va­lan yri­tys Hau­ki­pu­taan Koti­hoi­va­pal­ve­lut Oy aloit­ti toi­min­tan­sa vuon­na 2015. Aja­tuk­se­na oli, että toi­min­ta kes­kit­tyi­si Hau­ki­pu­taan alu­eel­le, mut­ta pal­ve­lui­den kysyn­nän ja tar­peen vuok­si toi­mia­lue on laa­jen­tu­nut Raja­ky­lään ja Ouluun.Haukiputaan Koti­hoi­va­pal­ve­lut on täl­lä het­kel­lä Oulun seu­dun suu­rim­pia yksi­tyi­siä, val­ta­kun­nal­li­siin ket­jui­hin kuu­lu­mat­to­mia hoi­va-alan yri­tyk­siä. Alus­sa hen­ki­lös­tö­mää­rä oli puo­len­kym­men­tä, nyt palk­ka­lis­toil­la on neli­sen­kym­men­tä ter­vey­den­huol­lon ja hoi­toa­lan ammat­ti­lais­ta. Hen­ki­lös­tön rek­ry­toin­ti on käyn­nis­sä koko ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lelu­kaup­pa ava­si oven­sa

Leluait­ta on avan­nut oven­sa Hau­ki­pu­taal­la Joke­lan­tie 1:ssä kir­jas­toa vas­ta­pää­tä. Yrit­tä­jä Anu Kor­jo­nen ker­too, että kau­pan avaa­mi­nen oli mie­tin­näs­sä pit­kään ja hän oli kat­so­nut tyh­jil­lään ole­via tilo­ja sil­lä sil­mäl­lä, että tuos­sa oli­si juu­ri sopi­va lii­ke­paik­ka näy­teik­ku­noi­neen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMyös Hal­pa­Hal­li ryh­tyy sun­nun­tai­kaup­paan

Hal­pa­Hal­lin myy­mä­lät pal­ve­le­vat asiak­kai­ta 18. mar­ras­kuu­ta läh­tien myös sun­nun­tai­sin. Laa­jen­ne­tus­ta aukio­los­ta päät­tä­neen yhtiön hal­li­tuk­sen mukaan pää­tös perus­tuu asia­kas­käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­seen, joka on tar­koit­ta­nut eri­tyi­ses­ti sun­nun­tai­kau­pan voi­ma­kas­ta kas­vua.


Jor­ma Sääs­ki­lah­ti ensim­mäi­siin val­jak­kour­hei­lun EM-kisoi­hin­sa, myös hau­ki­pu­taa­lai­nen Mai­ja Niva­la edus­taa Suo­mea kil­pai­lus­sa

Vas­ta kol­mi­sen vuot­ta lajia har­ras­ta­nut val­jak­kour­hei­li­ja Jor­ma Sääs­ki­lah­ti valit­tiin menes­tyk­sen­sä perus­teel­la sulan­maan EM-kil­­pai­­lui­­hin yhden koi­ran kär­ry­luok­kaan. Kil­pai­lu käy­dään Ruot­sin Nybros­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTien­käy­tön kiel­tä­mis­tä Rivin­no­kal­la kos­ke­va vali­tus hylät­tiin

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on hylän­nyt Hau­ki­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen teke­män oikai­su­vaa­ti­muk­sen. Oikai­su­vaa­ti­mus kos­ki kun­nan Rivin­no­kan tie­kun­nal­le anta­maa suos­tu­mus­ta aset­taa kysei­sel­le tiel­le lii­ken­ne­mer­kit,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Unia ja mys­tiik­kaa valo­ku­vi­na

Hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­nen Anna K. Greus (s. 1987) tut­kii kokei­le­van valo­ku­vauk­sen kei­noin, kuin­ka luo­da kuviin mys­ti­siä ja unen­omai­sia maa­il­mo­ja. Ensi­näyt­te­lyn­sä Uni­tar­ha Greus…