Haukipudas

Mir­ja Veh­ka­pe­rä: Jokai­sel­la meil­lä on nyt oma tär­keä roo­lim­me ja teh­tä­väm­me

– Olen ylpeä ja luo­tan suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan, joka toi­mii hyvin poik­keus­ti­lan­tees­sa ja varau­tu­mi­nen poik­keus­o­loi­hin on erin­omai­sel­la tasol­la, sanoo Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lap­sel­la on oikeus ilmai­suun – Simp­pu­lan­kar­ta­non avoi­mes­sa päi­vä­ko­dis­sa las­ten tai­det­ta esi­tel­tiin van­hem­mil­le

Hau­ki­pu­taal­la on ollut avoin­ta var­hais­kas­va­tus­ta jo vuo­des­ta 1996 saak­ka. Simp­pu­lan­kar­ta­non iha­nas­sa van­has­sa raken­nuk­ses­sa se on toi­mi­nut usei­ta vuo­sia. Avoin päi­vä­ko­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ker­ros­ta­lo­jen asun­not men­neet hyvin kau­pak­si

Kun­nan­vi­ras­ton vie­reen tule­van ker­ros­ta­lon raken­nus­työt ovat eden­neet Iis­sä aika­tau­lus­saan. – Työ­maal­la on käyn­nis­sä ikku­noi­den ja par­vek­kei­den asen­nus, ulko­sei­nien levy­tys ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Van­hem­pia akti­voi­daan mukaan ham­mas­tar­kas­tuk­siin – Liik­ku­va ham­mas­hoi­don yksik­kö tekee tar­kas­tuk­set Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä

Las­ten ham­mas­hoi­dos­sa siir­ryt­tiin Oulus­sa­kin pois käy­tän­nös­tä, jos­sa lap­set kul­je­te­taan ham­mas­tar­kas­tuk­seen yhteis­kyy­dil­lä kou­lul­ta. Nykyi­sin vas­tuu ham­mas­tar­kas­tuk­seen kul­jet­ta­mi­ses­ta on huol­ta­jal­la. Osa van­hem­mis­ta…Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jien väki aamu­pa­lal­la

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät ry:n jo perin­teek­si muo­dos­tu­nut aamu­pa­la­ti­lai­suus koko­si pai­kal­li­sia yrit­tä­jiä aamu­pa­lal­le saman pöy­dän ääreen ravin­to­la Samant­taan. Yrit­tä­jäyh­dis­tys tar­joi­li mait­ta­van aamiai­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus