7 500 kilo­met­riä ja 10 maa­ta vain 16 päi­väs­sä

Simon Grunmann ja Bastian Macrodt lauloivat karaokea ja tutustuivat paikallisiin Haukiputaalla.

Sak­sa­lai­nen nelik­ko lau­laa Hau­ki­pu­taal­la illan­suus­sa karao­kea ja etsii hyvää pit­sa­paik­kaa. Nelik­ko ker­too otta­van­sa osaa Bal­tic Sea Circle-ral­liin, jos­sa kah­den hen­gen tii­mit suo­rit­ta­vat päi­vit­täin eri teh­tä­viä rei­tin var­rel­la 16 päi­vän aika­na. Yhteis­läh­tö on Ham­pu­ris­ta ja reit­ti kul­kee Tans­kan, Ruot­sin, Nor­jan, Suo­men, Viron, Lat­vian, Liet­tua ja Puo­lan kaut­ta takai­sin Sak­saan. Ottaak­seen osaa ral­liin, täy­tyy jokai­sen vali­ta itsel­leen hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö, jota tukee vähin­tään 750 eurol­la.

– Lah­joi­tan oman osa­ni jär­jes­töl­le, joka kerää muo­vi­pul­lo­ja maa­il­man meris­tä, ker­too Tom Wie­rum.

–Minä tuen osal­la­ni sai­raa­laklov­ne­ja ja meil­lä on kasas­sa jo mel­kein 2500 euroa, lisää Pat­rick Walt­her.

Ral­lin sään­töi­hin kuu­luu, ettei nyky­ai­kai­sia navi­goin­ti­jär­jes­tel­miä saa käyt­tää, ja moot­to­ri­tiet ovat kiel­let­ty­jä. Reit­ti tulee ajaa ainoas­taan maan­tei­tä käyt­täen. Neli­kon mukaan se lisää jän­ni­tys­tä ja tekee koko ral­lis­ta seik­kai­lun. Auto­jen tulee myös olla vähin­tään 20-vuot­ta van­ho­ja. Jokai­ses­sa tii­mis­sä tulee olla vähin­tään kak­si hen­ki­löä. Enem­män­kin voi olla, kun­han kaik­ki mah­tu­vat autoon. Idea­na on myös nuk­kua autos­sa.

– Rei­tin voi ajaa Suo­men sijas­ta myös Venä­jän kaut­ta, mut­ta ajoin siel­lä 2017 ja se oli maan­tei­tä pit­kin aika pelot­ta­vaa, Tom Wie­rum tote­aa.

Jokai­nen tii­mi saa myös käyt­töön­sä niin kut­su­tun tie­kir­jan. Tie­kir­ja sisäl­tää vink­ke­jä mat­kan var­rel­le, haas­tei­ta ja ehdo­tuk­sia, joil­la mak­si­moi­da haus­kuus ral­lin aika­na. Tie­kir­jaan voi myös tal­tioi­da kuvin seik­kai­lu­ja mat­kan var­rel­ta ja teh­ty­jä haas­tei­ta.

Suo­mi­päi­vän koh­dal­la teh­tä­vä­nä oli juu­ri tänään lau­laa karao­kea pai­kal­li­ses­sa pubis­sa ja tutus­tua näin pai­kal­li­siin. Bas­tian Mack­rodt ja Simon Grund­mann esit­ti­vät Ramms­tei­nin Du Hast -kap­pa­leen pai­kal­li­ses­sa Musa-Vin­tis­sä ja joi­vat pai­kal­li­set oluet.

– Näim­me Rova­nie­mel­lä myös jou­lu­pu­kin ja pää­sim­me kuvaan pukin kans­sa, se oli hie­noa. Hau­ki­pu­taa­lai­set ovat olleet meil­le ystä­väl­li­siä ja tääl­lä on pal­jon hal­vem­paa kuin Nor­jas­sa, Bas­tian Mack­rodt ker­too hymyil­len.

Neli­kon mat­ka jat­kui sama­na ilta­na vie­lä pai­kal­li­sen ruo­ka­kau­pan kaut­ta koh­ti Ete­lä-Suo­mea. Suo­mes­sa oli yhtä aikaa noin 60 ral­liin osaa­ot­ta­vaa autoa, jois­ta osa pysäh­tyi yök­si Ouluun. Ral­liin voi­vat ottaa osaa myös ulko­maa­lai­set omil­la tii­meil­lään.

Nelik­ko suo­sit­te­lee tapah­tu­maa kai­kil­le seik­kai­lun­ha­lui­sil­le ja ker­to­vat ole­van­sa onnel­li­sia näh­des­sään niin monia hie­no­ja paik­ko­ja mat­kan ansios­ta.