Mir­ja Veh­ka­pe­rä: Jokai­sel­la meil­lä on nyt oma tär­keä roo­lim­me ja teh­tä­väm­me

– Pysytään rauhallisina, mutta varautuneena. Tilanne elää koko ajan. Minulla on vahva usko a luottamus siitä, että me selviämme kaikki yhdessä tästä poikkeustilanteesta, sanoo Oulun kaupunginvaltuuston pujeenjohtaja Mirja Vehkaperä. Kuva: Sanna Krook.

– Olen ylpeä ja luo­tan suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan, joka toi­mii hyvin poik­keus­ti­lan­tees­sa ja varau­tu­mi­nen poik­keus­o­loi­hin on erin­omai­sel­la tasol­la, sanoo Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, hau­ki­pu­taa­lai­nen Mir­ja Veh­ka­pe­rä. Päät­tä­jät ja viran­omai­set teke­vät omat heil­le kuu­lu­vat teh­tä­vän­sä ja kan­sa­lai­sil­la on nyt oma tär­keä roo­li nou­dat­taa kaik­kia nii­tä ylei­siä ohjei­ta, mitä anne­taan. Näin voi­daan par­hai­ten vai­kut­taa koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mi­seen ja rajaa­mi­seen. -…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus