Toi­mit­ta­jal­ta: Suun­ta koh­ti pai­kal­lis­ta pal­ve­lua

Ter­veys on tie­ten­kin tär­kein, mut­ta kyl­lä toi­meen­tu­lo ja pal­ve­lu­jen saan­ti­kin on hyvä jut­tu. Pai­kal­lis­ten pal­ve­lu­jen käy­tön tär­keys ja nii­den mer­ki­tys koros­tuu nyt koro­na-aika­na. Kan­nat­taa­ko esi­mer­kik­si kaup­pa- tai mui­ta asioi­ta läh­teä hoi­ta­maan kau­pun­kien kaup­pa­kes­kuk­siin, mis­sä tuhan­net ihmi­set ovat liik­ku­neet vai onnis­tui­si­ko asioi­den hoi­to ihan sii­nä lähel­lä. Samal­la tuli­si pidet­tyä yllä pai­kal­lis­ta elin­voi­maa.

Pai­kal­li­sen talou­den eli­neh­to on se, että kulut­ta­jat käyt­tä­vät alu­een­sa yri­tys­ten pal­ve­lu­ja sekä osta­vat nii­den tuot­tei­ta. Nyt kun Suo­mi ollaan pane­mas­sa viruk­sen takia kiin­ni, suu­rim­pia kär­si­jöi­tä voi­vat olla juu­ri pai­kal­li­set pie­net yri­tyk­set. Maan hal­li­tuk­sel­ta on tulos­sa jon­kin­lai­nen tuki­pa­ket­ti, mut­ta paras­ta tie­ten­kin yri­tys­ten ja nii­den työn­te­ki­jöi­den kan­nal­ta oli­si, että ne voi­si­vat säi­lyt­tää krii­sin­kin aika­na mah­dol­li­sim­man suu­ren osan lii­ke­vaih­dos­taan ja pal­kan­mak­su­ky­vys­tään.

Jos ja kun tukea val­tiol­ta yri­tyk­sil­le tulee, niin sen hake­mi­nen pitäi­si olla mah­dol­li­sim­man yksin­ker­tais­ta ja pää­tök­sen­te­ko nope­aa. Myös työ­paik­ko­jen säi­lyt­tä­mi­sen kan­nal­ta tuki­muo­to­jen pitäi­si olla sel­kei­tä ja toteu­tuk­sel­taan nopei­ta. Myös nii­den riit­tä­vä kes­to on tär­ke­ää.

Koro­na­ti­lan­ne ei tule ole­maan pysy­vä, vaik­ka kukaan ei voi tark­kaan tie­tää, kuin­ka kau­an se lopul­ta jat­kuu. Eläm­me lähia­jat poik­keus­o­lois­sa ja sii­tä yli pää­se­mi­nen vaa­tii meil­tä jokai­sel­ta vas­tuul­lis­ta käy­tös­tä eten­kin ris­ki­ryh­mien suo­je­lun kan­nal­ta. Koe­te­taan nou­dat­taa meil­le annet­tu­ja ohjei­ta.