Veik­kaus pois­taa raha­pe­li­au­to­maat­te­jaan – Auto­maa­tit ovat mer­kit­tä­vä tulon­läh­de useal­le yrittäjälle

Haukiputaan SEOn Juha Rasila kertoo, että automaatit ovat merkittävä tulonlähde yrittäjälle. (Kuva: Teea Tunturi)

Veik­kaus aikoo pois­taa tämän vuo­den aika­na Suo­mes­ta yhteen­sä noin 3 500 peli­au­to­maat­ti­aan. Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä nii­tä pois­te­taan jopa 8 000. Täl­lä het­kel­lä koko maas­sa on noin 18 500 peli­au­to­maat­tia. Uudis­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on pait­si estää alai­käis­ten pelaa­mis­ta myös vähen­tää raha­pe­li­au­to­maat­tien pelaa­mi­ses­ta aiheu­tu­via haittoja.

Teh­dyt rat­kai­sut liit­ty­vät syk­syn aika­na ker­rot­tui­hin pelaa­ja­kes­kei­siin vas­tuul­li­suus­lin­jauk­siin ja val­mis­tau­tu­mi­seen pakol­li­seen tun­nis­tau­tu­mi­seen, joi­den kaut­ta raha­pe­laa­mi­ses­ta pyri­tään teke­mään entis­tä tur­val­li­sem­paa. Pakol­li­nen tun­nis­ta­tu­mi­nen on tulos­sa auto­maa­teil­le vuo­den 2021 aika­na ja myös se vai­kut­taa nega­tii­vi­ses­ti Veik­kauk­sen tuloi­hin. Tun­nis­tau­tu­mi­nen ja muut kei­not kos­ke­vat ainoas­taan Veik­kauk­sen haja­si­joi­tet­tu­ja lait­tei­ta. Peli­sa­leis­sa ole­vat lait­teet jää­vät edel­leen tun­nis­tau­tu­mi­sen ulkopuolelle.

Veik­kaus arvioi peli­kat­teen­sa las­ke­van ensi vuon­na noin 30 mil­joo­naa euroa auto­maat­tien vähen­tä­mi­sen seu­rauk­se­na. Vuon­na 2018 auto­maat­ti­pe­lien peli­ka­te oli noin 840 mil­joo­naa euroa.

Peli­au­to­maat­te­ja vähen­ne­tään myös Ran­ta­poh­jan alueelta.

Raha­pe­li­au­to­maat­tien vähen­nyk­set on jo aloi­tet­tu ympä­ri Suo­mea. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la Oulus­sa raha­pe­li­au­to­maat­te­ja on haja­si­joi­tet­tu­na kaik­ki­aan 546 kap­pa­let­ta. Iis­sä puo­les­taan auto­maat­te­ja on 39.

Monet alu­eem­me Veik­kauk­sen asia­mie­het eivät vie­lä tie­dä, pois­tuu­ko heil­tä auto­maat­te­ja, mut­ta muun muas­sa Yli­kii­min­gin S‑marketin Mark­ku Päk­ki­lä ker­too, että heil­lä ole­vis­ta nel­jäs­tä auto­maa­tis­ta yksi poistetaan.

– En usko, että vähen­nys meil­lä vai­kut­taa mitenkään.

Samoil­la lin­joil­la on Yli-Iin Salen pal­ve­lu­vas­taa­va Sari Hil­tu­la, joka ker­too, että heil­lä on kak­si raha­pe­li­au­to­maat­tia, eikä vie­lä ole tul­lut ilmoi­tus­ta, että kum­paa­kaan poistettaisiin.

– En usko, että se vai­kut­taa meil­lä mihin­kään, vaik­ka toi­nen auto­maa­teis­ta poistettaisiin.

Hau­ki­pu­taan SEO:n Juha Rasi­la ker­too, että heil­le ei vie­lä ole tul­lut tie­toa vähen­nys­ten määrästä.

– Meil­lä on ollut nel­jä auto­maat­tia jo vuo­si­kym­me­nien ajan. Auto­maa­tit ovat meil­le mer­kit­tä­vä tulon­läh­de, mut­ta en usko, että esi­mer­kik­si yhden auto­maa­tin pois­ta­mi­nen juu­ri­kaan tulee näky­mään tulois­sa. Ne jot­ka pelaa­vat, pelaa­vat sit­ten niil­lä koneil­la, joi­ta jää jäljelle.

Rasi­lan mukaan auto­maat­tien vie­mään neliö­mää­rään suh­teu­tet­tu­na nii­den tuo­ma tuot­to on hyvä. Tosin jo kolik­koa­jas­ta pank­ki­kort­ti­pe­laa­mi­seen siir­tyes­sä auto­maat­tien tulot Rasi­lan mukaan pienenivät.

Rasi­la arvos­te­lee raha­pe­liyh­tiön mark­ki­noin­nin ja val­von­nan yhteensovittamisyrityksiä.

– Nyt tun­tuu, että men­nään höl­möyk­siin asti. Ei muu­ta­mien auto­maat­tien pois­to vie ongel­ma­pe­laa­jien ongel­mia mihin­kään. Jokai­nen löy­tää kei­not pela­ta, Rasi­la sanoo.

Hänen mie­les­tään se, että auto­maat­te­ja vähen­ne­tään on huo­noa pal­ve­lua asiak­kai­ta kohtaan.

– Sehän tar­koit­taa, että meil­tä pois­tuu osa pal­ve­luis­ta, joi­ta tääl­lä asiak­kail­lem­me tarjoamme.

Iin Auto­kei­taan Han­nes Kor­te­sal­mi on Rasi­lan kans­sa samoil­la lin­joil­la ongel­ma­pe­laa­mi­sen problematiikasta.

– Jos tuos­ta mei­dän seit­se­män auto­maa­tin rivis­tä yksi auto­maat­ti pois­te­taan, ei se juu­ri­kaan vai­ku­ta mihin­kään. Onhan se tie­tys­ti yksi mah­dol­li­suus vähem­män pela­ta, mut­ta enem­män ajat­te­len, että kun pakol­li­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen tulee, niin sil­lä voi­daan jo aina­kin jol­lain tasol­la vai­kut­taa ongel­ma­pe­laa­mi­seen. Itse olen kui­ten­kin sitä miel­tä, että se joka pelaa, se pelaa mis­sä vaan.

Niin Iin Auto­kei­taal­la kuin Hau­ki­pu­taan SEOl­la­kin on hen­ki­lö­kun­nan käy­tös­sä peli­au­to­maat­tien kau­ko-ohjain­lai­te, jol­la peli voi­daan sul­kea, jos havai­taan esi­mer­kik­si, että ala-ikäi­nen pyr­kii pelaamaan.

Veik­kaus-kor­til­la voit tun­nis­tau­tua myyn­ti­pai­kois­sa pela­tes­sa­si. Kort­tiin voi saa­da myös esi­mer­kik­si Pelaa mal­til­la ‑toi­min­non, jol­la voi rajoit­taa omaa pelaa­mis­taan. (Kuva: Veikkaus)

Kes­ki­mää­rin Veik­kauk­sel­ta arvioi­daan, että yksi auto­maat­ti tuot­taa asia­mie­hel­leen noin 4 000 euroa kuu­kau­des­sa. Toki auto­maat­tien välil­lä on tuot­ta­vuu­des­sa hur­jia ero­ja vaik­ka­pa sijain­nis­ta riip­puen. Koko­nai­suu­des­saan Poh­jois-Poh­jan­maan alu­een yrit­tä­jät saa­vat vuo­sit­tain peli­au­to­maa­teis­ta noin vii­den mil­joo­nan tulot. Esi­mer­kik­si Iin kun­nan alu­een yrit­tä­jil­le mak­set­tiin vii­me vuon­na peli­au­to­maat­ti­palk­kioi­ta yhteen­sä noin 132 000 euroa. Veik­kauk­sen mukaan myyn­ti­paik­ka­kor­vauk­sia kai­kis­ta Veik­kauk­sen eri peli­muo­dois­ta mak­set­tiin vii­me vuon­na Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­le noin 9,2 mil­joo­naa euroa.

Tämän lisäk­si maa­kun­nan monet yhdis­tyk­set saa­vat mer­kit­tä­vän osan tulois­taan Veik­kauk­sen kaut­ta tule­vi­na tuki­na ja yhdis­tys­vä­ki on ollut osal­taan huo­les­tu­nut­ta sii­tä, miten Veik­kauk­sen vähe­ne­vät tuot­to näkyy hei­dän toi­min­nas­saan. Toi­saal­ta Sisä­mi­nis­te­riö kiin­nit­tää huo­mio­ta sii­hen, että raha­pe­lion­gel­mis­ta joh­tu­vien hait­ta­kus­tan­nus­ten koko­nai­suu­den on arvioi­tu ole­van Suo­mes­sa sato­ja mil­joo­nia euroja.

Veik­kauk­sen pele­jä pela­taan Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­ta eni­ten Pyhä­jär­vel­lä, jos­sa peli­ka­tet­ta jokais­ta asu­kas­ta koh­den syn­tyy 552 euroa vuo­des­sa. Vähi­ten pela­taan Tyr­nä­väl­lä, jos­sa peli­ka­te on 216 euroa per asu­kas. Iis­sä vas­taa­va luku on 384 euroa ja Oulus­sa 324 euroa. Täs­tä luke­mas­ta Onnen­pe­leis­tä, joi­hin fyy­si­set peli­au­to­maa­tit­kin las­ke­taan, muo­dos­tuu Oulus­sa 132 euroa ja Iis­sä 180 euroa. Luvuis­sa on huo­mioi­tu kun­nan asuk­kai­den net­ti­pe­laa­mi­nen ja kun­nan alu­een myyntipaikkapelaaminen.

Peli­ka­te las­ke­taan vähen­tä­mäl­lä lii­ke­vaih­dos­ta pelaa­jil­le mak­se­tut voi­tot eli käy­tän­nös­sä se luku tar­koit­taa sitä, pal­jon­ko kysei­sel­lä paik­ka­kun­nal­la on jokais­ta täy­si-ikäis­tä asu­kas­ta koh­ti hävit­tyä rahaa. Kos­ka luvut ovat peli­ka­tet­ta ne ovat ver­tai­lu­kel­poi­sia, eikä esi­mer­kik­si yksi iso voit­to kun­nan alu­eel­le hei­lau­ta tilas­toa mer­kit­tä­väs­ti. Usei­den pie­nien paik­ka­kun­tien suu­ret luke­mat joh­tu­vat sii­tä, että kun­nan alu­eel­la sijait­see esi­mer­kik­si lii­ken­nea­se­ma, jos­sa ohi­kul­ki­jat pelaa­vat Veik­kauk­sen pelejä.