Kou­lun korea­lais­vie­raat huo­let­ta­vat van­hem­pia — Tie­do­tuk­ses­sa oli puut­tei­ta

Iis­sä Mic­ro­po­lik­sen vie­raa­na ole­va ete­lä­ko­rea­lais­ryh­mä on aiheut­ta­nut häm­min­kiä ja huol­ta.

Sun­nun­tai­na Iihin tul­leet ete­lä­ko­rea­lai­set vie­rai­li­jat ovat tele­vi­sio­yh­tiös­tä, joka on tulos­sa teke­mään ohjel­maa Iis­tä. Ryh­mä kävi kes­ki­viik­ko­na Hami­nan kou­lul­la. Asia on herät­tä­nyt huol­ta ja pel­koa kou­lun oppi­lai­den van­hem­mis­sa. Asias­ta on kir­joi­tet­tu run­saas­ti muun muas­sa Iiläis­ten pus­ka­ra­dio -ryh­mäs­sä Face­boo­kis­sa. Siel­lä ihme­tel­lään, miten epi­de­mia-alu­eel­ta voi­daan vas­taa­not­taa vie­rai­ta.

Hami­nan kou­lul­ta ker­rot­tiin vie­rai­den tulos­ta ennak­koon maa­nan­tai­na Wil­ma-vies­til­lä. Vies­tiä ei kui­ten­kaan lähe­tet­ty Ala­ran­nan kou­lun oppi­lail­le, joi­den väis­tö­ti­lo­ja on Hami­nan kou­lul­la.

– Häm­min­kiä on var­mas­ti tul­lut sii­tä, että kaik­kia yhtei­siä ruo­kai­lu­ti­lo­ja käyt­tä­nei­tä ei ole tie­do­tet­tu vie­rai­lus­ta. Näi­den oppi­lai­den van­hem­mat eivät saa­neet etu­kä­teen tie­toa, että vie­rail­la on ser­ti­fi­kaa­tit, jon­ka mukaan he eivät ole koro­na­vi­ruk­sen kan­ta­jia, sanoo Iin kun­nan ope­tus­joh­ta­ja Tuo­mo Luk­ka­ri.

Kun­ta on osal­lis­tu­nut vie­rai­lun ris­kiar­vioin­tiin ja ennen vie­rai­lua Mic­ro­po­lis on kysy­nyt neu­voa THL:n yli­lää­kä­ril­tä, Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mäl­tä ja OYS:sta. Kai­kis­ta ollaan Luk­ka­rin mukaan oltu sii­tä miel­tä, ettei vie­rai­lua ollut sen­het­ki­sen tie­don mukaan syy­tä peruut­taa.

Vie­raat oli­vat Hami­nan kou­lul­la kes­ki­viik­ko­na kel­lo 9–12. He eivät käy­neet luok­ka­ti­lois­sa, jois­sa oli lap­sia. He ruo­kai­li­vat kou­lul­la mui­den ruo­kai­li­joi­den jäl­keen.

Osa Iin Hami­nan ja Ala­ran­nan kou­lu­jen oppi­lai­den van­hem­mis­ta on päät­tä­nyt, ettei hei­dän lap­sen­sa mene kou­luun aina­kaan täl­lä vii­kol­la. Hami­nan kou­lun reh­to­ri Jari-Juk­ka Joke­la ker­too, että eilen kes­ki­viik­ko­na 90 pro­sent­tia kou­lun oppi­lais­ta oli kou­lus­sa.

Tuo­mo Luk­ka­ri  ker­too, että tänään Hami­nan ja Ala­ran­nan kou­luil­ta on yksit­täi­siä oppi­lai­ta  jää­nyt pois.

– Mer­kit­tä­viä mää­riä pois­sao­li­joil­ta ei kui­ten­kaan käsi­tyk­se­ni mukaan ole. Huol­ta­jat­han teke­vät vii­me kädes­sä rat­kai­sun las­ten­sa pois­sao­los­ta. Meil­lä on näke­mys, että kou­luun voi tul­la tur­val­li­ses­ti ja kou­lu­työ jat­kuu nor­maa­lis­ti.

Luk­ka­ri ker­too, että Iin kun­nas­sa nou­da­te­taan koro­nan osal­ta THL:n suo­si­tuk­sia, jot­ka muut­tu­vat lähes päi­vit­täin tilan­teen mukaan.

– Ope­tuk­sen jär­jes­tä­ji­nä suh­tau­dum­me asi­aan vaka­vas­ti ja mie­tim­me, miten kou­lu­jen toi­min­ta jär­jes­te­tään. Luo­tam­me kui­ten­kin suo­ma­lai­sen ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tön ohjei­siin  ja toi­mim­me nii­den mukai­ses­ti.

Huhun mukaan korea­lais­ryh­mä oli­si käy­nyt kes­ki­viik­ko­na ilta­päi­väl­lä myös Ase­man kou­lul­la. Luk­ka­rin mukaan ryh­mä on käy­nyt vain Ase­man kou­lun lähei­ses­sä maas­tos­sa.

– Kou­lu ei ole ollut vie­rai­lu­koh­de, vaan ryh­mä on omaeh­toi­ses­ti käy­nyt lähei­ses­sä met­säs­sä. Oppi­lai­ta on ollut kou­lun pihal­la. Toi­sen tie­don mukaan oppi­lai­den ja vie­rai­den koh­taa­mi­nen on ollut läm­min­hen­ki­nen, toi­set sano­vat oppi­lai­den pelän­neen suusuo­jin varus­tau­tu­nei­ta vie­rai­ta.