Haukipudas

Luot­sin arki­päi­vää Perä­me­ren alu­eel­la eri vuo­si­kym­me­nil­tä

Alku­vai­heis­saan 1600-luvul­­la lai­va­reit­tien mer­kit­se­mi­nen hoi­det­tiin rei­ma­rei­den avul­la. Oulus­sa oli joen­mer­kit­si­jöi­tä ja rei­ma­ri­mie­hiä. Hei­tä oli yleen­sä kak­si, jot­ka ase­tet­tiin tähän teh­tä­vään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mie­li­pi­de: Nuor­ten hen­gai­lu­paik­ka

Hau­ki­pu­taal­la ei ole nuo­ril­le kun­non oles­ke­lu­paik­kaa, jon­ka seu­rauk­se­na esim. kou­lu­jen pihat sot­keu­tu­vat, kun nuo­ret viet­tä­vät aikaa siel­lä. Ehdot­tai­sim­me nuo­ri­so­kah­vi­laa. Nuo­ri­so­kah­vi­la…


Elä­mäs­sä pitää kat­soa eteen­päin

– Mihin nämä vuo­si­kym­me­net ovat men­neet, ihmet­te­lee 90 vuot­ta täyt­tä­nyt Erk­ki Rau­ha­la alkaes­saan pur­kaa elä­män­sä kerää, jos­ta löy­tyy värik­käi­tä ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Perin­ne rau­has­ta ja kehi­tyk­ses­tä

Perin­teek­si muo­dos­tu­nut rau­han puun istut­ta­mi­nen tapah­tui jäl­leen Hau­ki­pu­taan lukion piha­maal­la. Uuusi ikä­luok­ka sai istut­taa oman pih­la­jan­sa maa­han opet­ta­jien avus­taes­sa ja…
Rat­ti­juop­po suis­tui kai­tee­seen

Oulun polii­sin par­tio sai lau­an­tai­na 1.9. noin puo­li yhdek­sän aikaan illal­la teh­tä­vän  Hau­ki­pu­taan­tiel­le, mis­sä ilmoi­tuk­sen mukaan oli hen­ki­lö­au­to suis­tu­nut ulos…