Haukipudas

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 11

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: itä­mai­nen broi­le­ri­kas­ti­ke, rii­si, kaa­­li-per­­sil­­ja-mus­­ta­­he­­ruk­­ka­­sa­­laat­­ti, hedel­mäi­nen kas­vis­kas­ti­ke. Ti: kala­keit­to, tuo­re­pa­la, juus­to, kas­vis­keit­to. Ke: jau­­he­­li­­ha-peru­­na­­so­­se­­laa­­tik­­ko, puna­kaa­li­sa­laat­ti, kas­vis­vuo­ka. To: pinaat­ti­keit­to,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Esiin­ty­mi­sen tai­kaa jo kym­me­net­tä vuot­ta

Kun San­ni Vil­mi, 17, halusi seit­se­män­vuo­ti­aa­na vaih­te­lua arkeen ja olla het­ken joku toi­nen, tuli kuvioi­hin teat­te­ri. Oulu-opis­ton pitä­mään teat­te­ri­ker­hoon liit­ty­mi­nen Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la on ollut hänen mukaan erit­täin hyvä pää­tös.– Voin sanoa, että on ollut par­haim­mat 10 vuot­ta elä­mäs­tä­ni, Vil­mi kertoo.Haukiputaan alu­eel­la nuor­ten näyt­te­li­jöi­den ja har­ras­ta­jien toi­min­taa on mel­ko vähän. Vil­min mukaan teat­te­ri ei ole har­ras­tuk­se­na kovin­kaan kuu­lui­sa, vaan tie­to ker­ho­toi­min­nas­ta ja sii­hen hake­mi­ses­ta kul­kee pää­asias­sa kave­ril­ta toi­sel­le. Teat­te­ri­kuo­pal­la toi­mii useam­pi eri nuor­ten ryh­mä, ikä­luok­kien mukaan. Vil­min ryh­mäs­sä on kui­ten­kin täl­lä het­kel­lä enem­män kuin mone­na vuo­te­na aiem­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kult­tuu­ria­vus­tus­ta ei hel­pol­la heru

Oulun kau­pun­ki on jaka­nut kult­tuu­ria­vus­tuk­si­na täl­le vuo­del­le yhteen­sä 196 748 euroa. Myön­net­ty­jen tukien raha­mää­rä oli mil­tei sama kuin vii­me vuon­na, mut­ta hake­mus­ten mää­rä nousi sel­väs­ti. Esi­mer­kik­si kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen pro­jek­tia­vus­tuk­siin jätet­tiin vii­me vuon­na 17 hake­mus­ta, mut­ta tänä vuon­na hake­muk­sia oli 31. Kult­tuu­ri­toi­min­nan vuo­sia­vus­tuk­sen haki­joi­ta oli tänä vuon­na 44 ja vii­me vuon­na 34. Kaik­ki­aan vuo­del­le 2019 hake­muk­sia saa­pui mää­rä­ai­kaan men­nes­sä 243 kap­pa­let­ta, yhteen­sä 800 177 eurolla.Vaikka kult­tuu­ria­vus­tuk­sis­ta pää­se­vät osal­li­sik­si monet, var­sin­kin “susi­ra­jan” taka­na Hau­ki­pu­taan puo­lel­la koe­taan jää­tä­vän mopen osil­le. Esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mön (HTN) väki saat­toi tode­ta jää­neen­sä jäl­leen ran­nal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Saha­muis­to­merk­ki­han­ke ete­nee

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut antoi vas­tauk­sen Emil Kiviah­teen teke­mään kun­ta­lais­aloit­tee­seen, joka kos­kee aloi­tet­ta muis­to­mer­kis­tä Hau­ki­pu­taan rik­kaan saha­teol­li­suus­his­to­rian kun­niak­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ehdok­kaat vaa­li­kier­tu­eel­la: Nelos­tien paran­ta­mis­ta jat­ket­ta­va

– Olem­me entis­tä vakuut­tu­neim­pia, että val­ta­tie 4:n paran­ta­mi­sen on jat­kut­ta­va ensi vaa­li­kau­del­la­kin, sanoi­vat kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaat tai­val­let­tu­aan san­kas­sa lumi­tuis­kus­sa vaa­li­kier­tu­eel­la Kui­va­nie­mel­lä, Iis­sä, Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä lauantaina.Viisikon yhtei­sel­lä Poh­joi­sen puo­les­ta -kier­tu­eel­la oli­vat minis­te­ri ja kan­san­edus­ta­ja Pirk­ko Mat­ti­la (sin.) Muhok­sel­ta ja kan­san­edus­ta­jat Kat­ja Hän­ni­nen (vas.) Raa­hes­ta, Ant­ti Ran­ta­kan­gas (kesk.) Haa­pa­ve­del­tä, Mari-Lee­na Tal­vi­tie (kok.) Oulus­ta ja vara­kan­san­edus­ta­ja Rai­mo Pii­rai­nen (sd.) Raa­hes­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kip­po­nit-satu­met­sä­ret­kis­tä uusia tuu­lia hevos­ta­lou­teen ja mat­kai­luun

Kip­po­nit kylä ja satu­met­sä­ret­ki on Tiia-Lii­sa Saa­ri­sen kek­si­mä las­ten elä­mys­pal­ve­lu. Saa­ri­sel­la on ollut kuu­den vuo­den ajan Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läl­lä kil­pa­val­men­nus­tal­li, mut­ta jou­lu­kuus­sa alka­nut Kip­po­nit-toi­min­ta on Saa­ri­sen aivan uusi ja oma idea, jota hän hioo eteen­päin koko ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tar­ha­tur­nauk­ses­sa ei las­ke­ta maa­le­ja

Hau­Pa-hal­lis­sa teh­tiin las­ke­ma­ton mää­rä maa­le­ja, kun noin 240 päi­vä­ko­ti­lais­ta pela­si tar­ha­tur­naus­ta. Maa­le­ja ei las­ket­tu, eikä sijoi­tuk­sia jaet­tu, sil­lä pää­asia oli pelaa­mi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus