Haukipudas

Hau­Pa aloit­taa Kol­mo­sen vie­rais­sa huip­puot­te­lul­la

Vii­me kau­del­ta mil­tei sama­na pysy­nyt “kel­ta­vih­reät” on har­joi­tel­lut tal­ven lujaa. Jouk­kue koh­taa sun­nun­tai­na vie­rais­sa RoPS/2:n.– Vii­me kau­den lukui­sat louk­kaan­tu­mi­set ja nii­den pit­kät toi­pu­mi­sa­jat sai­vat mei­dät huo­maa­maan fysii­kan tär­key­den, joten men­neen tal­ven aika­na on kun­toa raken­net­tu niin juok­suin kuin salit­ree­nein, ker­too vas­tuu­val­men­nuk­ses­sa edel­leen muka­na ole­va Mik­ko Iso­kan­gas.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man kun­nos­tus toteu­tuu

Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen iso han­ke Sii­ka­pu­taan van­han tul­vauo­man kun­nos­ta­mi­sek­si on toteu­tu­mas­sa. Kun­nos­tuk­sel­la halu­taan palaut­taa uomaan luon­nol­li­nen vir­taus. Yhdis­tys on saa­nut ELY-kes­­kuk­­ses­­ta…


Digi­talk­ka­ri aut­taa pul­mis­sa

Kir­jas­to tar­jo­aa neu­vo­ja ja opas­tus­ta asiak­kail­le tie­to­tek­niik­kaon­gel­mis­sa ja antaa apua myös digi­taa­lis­ten lait­tei­den käy­tös­sä. Kir­si Olli­kai­nen aloit­ti digi­talk­ka­rin teh­tä­vis­sä Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa 9.4.Pulmia, joi­ta eteen voi tul­la, ovat esi­mer­kik­si miten kir­jas­tos­sa voi tulos­taa ja miten skan­ne­ria käy­te­tään. Apua voi tar­vi­ta verk­ko­kir­jas­ton käyt­töön tai sii­hen, mis­tä löy­tyy tai miten käy­te­tään e-aineis­toa. Opas­tus­ta tar­vi­taan usein myös ohjel­ma­so­vel­luk­sis­ta, joi­ta nykyi­sin tar­vi­taan monien pal­ve­lui­den käyttämisessä.Digitalkkarilta voi myös kysyä neu­voa omien lait­tei­den käyt­töön liit­ty­vis­sä ongel­mis­sa.– Mukaan voi ottaa oman puhe­li­men, table­tin tai kan­net­ta­van tie­to­ko­neen, neu­voo Kir­si Olli­kai­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Asu­ka­syh­dis­tys uusiu­tui

Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tyk­sen hal­li­tus on uusiu­tu­nut. Hal­li­tuk­sen vii­me kokouk­ses­sa uudek­si jäse­nek­si valit­tiin Kul­ler­vo Rau­ha­la. Uudek­si vara­jä­se­nek­si valit­tiin Mika Huus­ko. Hau­ki­pu­taan…