Haukipudas

Tala­vi­rie­has­sa otet­tiin kan­taa saha­muis­to­merk­kiin

Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys oli pan­nut taas paras­taan jär­jes­täes­sään perin­tei­sen Tala­vi­rie­han Ukko­lan­ran­nas­sa. Tar­jol­la oli tal­vi­sen sun­nun­tain viet­tä­jil­le mäen­las­kua, Mar­lin­ki-kisa eli kah­vi­pan­nun liu‘uttamista  rataa pit­kin jääl­le kai­rat­tuun rei­kään, her­ne­keit­toa, mak­ka­raa, kah­via, onnen­pyö­rä ja arpa­jai­set.– Muka­vaa on ollut, väkeä­kin näyt­tää ole­van pai­kal­la enem­män kuin osa­sim­me arva­ta. Kai­kin puo­lin posi­tii­vi­nen tapah­tu­ma, arpa­jai­sis­ta­kin voi­tim­me, tote­si­vat Mik­ko Kai­po­nen ja Son­ja Ervas­ti. Per­heen Jas­per-pojan mie­les­tä kai­kis­ta muka­vin­ta oli mäen­las­ku.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kus­tan 80-vuo­tias Joki­ky­län pai­kal­lis­osas­to juh­li his­to­ri­aan­sa

Kes­kus­tan Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län pai­kal­lis­osas­to juh­li 80-vuo­tis­ta his­to­ri­aan­sa lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taan lukiol­la pide­tys­sä semi­naa­ris­sa. Vuon­na 1939 perus­tet­tua pai­kal­lis­osas­toa muis­tel­tiin semi­naa­ris­sa juh­la­vis­sa tun­nel­mis­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 12

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki

Ma: liha­keit­to, juus­to, suo­la­kurk­ku, pur­jo-peru­na­so­se­keit­to. Ti: pork­ka­na­nap­pi, peru­na­so­se, jää­vuo­ri-kurk­ku-papri­ka­sa­laat­ti. Ke: lohi­kiusaus, puna­juu­ri, pork­ka­na­raas­te-per­sil­ja, kas­vis­laa­tik­ko. To: broi­le­ri­keit­to, leik­ke­le, tuo­re­pa­la, kas­vis­ruo­ka, mar­ja­rah­ka. Pe: jau­he­li­ha­la­sag­net­te, viher­poh­ja-ana­nas-kurk­ku, kas­vis­la­sag­net­te.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hopea­som­pa on kau­den hui­pen­nus

Vii­kon­lop­pu­na kisat­tiin Lah­des­sa mäki­hy­pyn ja yhdis­te­tyn Hopea­som­pa -kisat. Hau­ki­pu­taal­ta oli muka­na kol­me hyp­pää­jää: Eeme­li Kurt­ti­la, Peter Räi­sä­nen ja ensim­mäis­tä ker­taa Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen väreis­sä kil­pail­lut Joo­se Vänt­ti­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHaHen nai­set voit­ti­vat sar­jan­sa

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nai­set voit­ti­vat Poh­­jois-Suo­­men 2. divi­sioo­nan run­ko­sar­jan 33 pis­teel­lä. HaHen pelaa­jis­ta Suvi-Maa­­ria Päk­ki­lä voit­ti  sekä run­ko­sar­jan pis­­te- että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Avus­tus­ta vai orja­työ­tä? – Hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan työs­tä mon­ta tul­kin­taa

Vai­kea­vam­mai­sel­la on mah­dol­li­suus saa­da hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja, mikä­li hän tar­vit­see apua tavan­omai­seen elä­mään liit­ty­vis­sä toi­mis­sa. Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu on vält­tä­mä­tön­tä toi­sen ihmi­sen anta­maa apua niis­sä tavan­omai­seen elä­mään liit­ty­vis­sä toi­mis­sa, jot­ka hen­ki­lö teki­si itse, mut­ta vam­man tai sai­rau­den vuok­si hän ei sel­viä niis­tä oma­toi­mi­ses­ti.


Tala­vi­rie­ha Mar­tin­nie­mes­sä

Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys jär­jes­tää perin­tei­sen Tala­vi­rie­han Ukko­lan­ran­nas­sa sun­nun­tai­na 17.3. kel­lo 12–14.  Tär­keim­pä­nä ohjel­ma­na on jäl­leen mar­lin­gin mes­ta­ruus­kil­pai­lut isol­la ja pie­nel­lä pan­nul­la. Leik­ki­mie­li­ses­sa kisas­sa idea­na on liu’uttaa kah­vi­pan­nua jääl­lä.


Ron­ja Ryö­vä­rin­ty­tär Teat­te­ri­kuo­pal­la

Teat­te­ri­kuop­pa muut­tuu hur­jak­si ryö­vä­ri­met­säk­si, kun ensi-iltan­sa saa 16.3. Astrid Lindgre­nin klas­sik­ko­sa­tuun perus­tu­va näy­telm Ron­ja Ryö­vä­rin­ty­tär. Näy­tel­män on ohjan­nut Jen­ni Mat­ti­la ja toteut­ta­nut Oulu-opis­ton Teat­te­ri Levo­luu­tio.