Haukipudas

Vuo­den 2018 tapah­tu­mia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­ja ker­toi vuon­na 2018 jäl­leen tuhan­sil­la jutuil­la ja kuvil­la alu­een­sa tapah­tu­mis­ta sekä asiois­ta. Toi­mi­tus poi­mi vuo­si­kat­sauk­seen mie­liin­jää­neen aiheen vuo­den jokai­sel­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Luku­vink­ki­pii­ri alkaa Hau­ki­pu­taal­la

Etkö tie­dä mitä luki­sit seu­raa­vak­si? Olet­ko jos­kus luke­nut niin hyvän kir­jan, että haluai­sit ker­toa sii­tä muil­le? Haluai­sit­ko jos­kus jutel­la kir­jois­ta mui­den luki­joi­den kans­sa? Vas­tauk­se­na näi­hin aja­tuk­siin Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa alkaa Luku­vink­ki­pii­ri 10. tam­mi­kuu­ta.


Talo­teh­taal­ta puuse­pän­vers­taal­le

Puu­ta­lo­jen val­mis­tus aloi­tet­tiin Mar­tin­nie­men sahan teol­li­suusa­lu­eel­la vuon­na 1940. Puu­ta­lo­teh­das käsit­ti nel­jä teh­das­hal­lia ja kak­si varas­to­ra­ken­nus­ta, jot­ka sijait­si­vat lähel­lä sahan tulo­port­tia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvää jou­lua Ran­ta­poh­jas­ta

Ran­ta­poh­jan hen­ki­lö­kun­ta toi­vot­taa hyvää jou­lua kai­kil­le leh­den luki­joil­le ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le. Yhteis­työs­tä kiit­tä­vät Auli Haa­pa­la, Sari Nii­ra­nen, Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo, Pek­ka Kevä­jär­vi,…


Influens­sa­kausi on alka­nut

Influens­saa on todet­tu Poh­­jois-Poh­­jan­­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la. Influens­sa­po­ti­laat voi­vat ruuh­kaut­taa Oulun akuut­ti­vas­taa­no­tot ja yhteis­päi­vys­tyk­sen. Influens­sa­vi­rus tart­tuu ihmi­ses­tä toi­seen lähin­nä pisa­­ra- ja…


Polii­sil­la teh­tä­viä Iis­sä ja Hau­ki­pu­taal­la

Polii­sil­la oli tors­­tai-ilta­­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­la sel­vi­tet­tä­vä­nä aina­kin yksi rat­ti­juo­pu­mus­ta­paus sekä tapaus, jos­sa autoa kul­je­tet­tiin huu­mausai­neen vai­ku­tuk­sen alai­­se­­na- Iis­sä Soro­sen­tiel­lä polii­si­par­tio…