Vir­pi­nie­mes­sä dualthon

Meri­nie­mes­sä näh­tiin triath­lo­nin sijas­ta duath­lon mer­ten jumal­ten näy­tet­ty­ään voi­mi­aan. Ran­taa pit­kin puhal­ta­nut poh­jois­tuu­li kyl­met­ti vedet edel­lis­vii­kon iha­nan läm­pi­mis­tä vesis­tä hyi­se­vän kyl­mik­si. Yri­tim­me vii­mei­se­nä ilta­na puhua vedet kuu­mik­si ins­ta­gram-videol­la, mut­ta ei se onnistunut.

Duath­lo­nis­sa uin­ti muut­tui juok­suun meri­ve­den olles­sa vain 11-asteis­ta. Päi­vän pääl­le ilma läm­pe­ni ja aurin­ko­kin pais­toi läm­pi­mäs­ti kuten aina!

Nuor­ten Suo­men Cupin start­ti oli aamul­la ensin pie­net junio­rit 13v ja alle, sit­ten 14–19v. Päi­väl­lä start­ta­si sprint­ti, perus­mat­ka ja lopuk­si sovel­ta­va triathlon.

Parat­riath­lo­nin SM-sprint­ti oli myös ensim­mäis­tä ker­taa kisois­sam­me, tah­tim­me näh­tä­väs­ti para­nee vuo­si vuo­del­ta kun saam­me Triath­lon­lii­tol­ta lisää vastuuta.

Oulu­lais­ten mes­ta­rei­den jouk­kue Pro Vic­to­ria voit­ti vies­tin vii­me­vuo­ti­seen tapaan rei­lus­ti hii­pi­joi­den tul­les­sa toiseksi.

Mies­ten sprin­tin voit­ti Arto Pau­na ja nais­ten Hei­ni Joen­suu-Man­ni­nen. Perus­mat­kan val­ti­aat oli­vat Jar­no Met­sa­pool ja Mai­ja Ora­va­mä­ki. Parat­riath­lo­nin mes­ta­rik­si tuli Jus­si Lotvonen.

Meri­nie­men ran­ta­hu­vi­lan myyn­ti ete­nee kau­pun­gin toi­mes­ta ja jou­tu­nem­me etsi­mään uuden kisa­kes­kuk­sen jat­kos­sa. Voi olla, että ensi kesän kisa pide­tään Jatu­lin ympäristössä.

Kau­nis kii­tos jär­jes­te­lyis­tä kuu­luu tal­koo­väel­le ja toi­mit­si­joil­le. Toi­min­ta oli hyvin ammattimaista.

Toi­mit­si­ja Vesa Kerä­nen lähet­tä­mäs­sä kil­pai­li­joi­ta matkaan.

Heit­to­lai­sia toi­mit­si­joi­ta ryh­mä­ku­vas­sa ylhääl­tä vasem­mal­ta alkaen Arto Kivi­mä­ki, Tan­ja Yli­sir­niö, Maa­rit Kes­ti­lä, Simo Tam­me­la, Vesa Kerä­nen ja ala­ri­vi vasem­mal­ta Eeva Määt­tä, Lii­sa Ran­ta­tulk­ki­la, Veli-Mat­ti Nie­mi­nen, Jari Leh­to­saa­ri, Juk­ka Ukko­la ja Mika Luk­ka­ri­la. Edes­sä vasem­mal­la Mer­vi Hil­luk­ka­la. Kuvan otti toi­mi­tis­joi­hin lukeu­tu­va Tomi Hillukkala.

Pek­ka Turu­nen sel­vit­ti ensim­mäi­sen triath­lo­nin­sa hie­nos­ti maa­liin ast. Hänen poi­kan­sa kil­pai­li­vat juniorisarjoissa.