Haukipudas

Käy­tet­ty auto on osta­jal­le uusi

Kym­me­nen vuot­ta tyh­jil­lään ollut enti­nen Shell-huol­toa­se­ma Kel­los­sa on herän­nyt eloon. Kiin­teis­tön katol­le on ilmaan­tu­nut kylt­ti Nikin­tien Auto­ta­lo. Toden tot­ta, pai­kas­sa on aloit­ta­nut uusi yri­tys.– Aje­lim­me tääl­lä päin ja etsis­ke­lim­me yri­tyk­sel­le sopi­via tilo­ja, kun tämä paik­ka osui sil­mään, ker­too yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta Pasi Mik­ko­nen ja Riik­ka Kor­kia­kos­ki.He vuo­kra­si­vat Nikin­tien ja Hau­ki­pu­taan­tien kul­mas­sa sijait­se­van enti­sen huol­ta­mo­ti­lan, johon kuu­luu myös kor­jaa­mo­hal­li ja laa­ja piha-alue — eli kaik­ki tar­vit­ta­va. Auto­kaup­pa on jo pääs­syt hyvään vauh­tiin. Pai­kan omis­ta­ja remon­toi paras­ta aikaa kiin­teis­töä niin ulkoa kuin sisäl­tä.– Ulko­sei­nät ovat ter­veet, mut­ta sisä­puo­li uudis­te­taan käy­tän­nös­sä aivan täy­sin. Nyt meil­lä on myy­tä­vät autot pihal­la, mut­ta remon­tin val­mis­tut­tua myös sisäl­le saa­daan kym­men­kun­ta autoa, ker­too Pasi Mik­ko­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mus­ti ja Mir­ri muut­ti

Mus­ti ja Mir­ri on muut­ta­nut uuteen paik­kaan Hau­ki­pu­taal­la. Uudet tilat sijait­se­vat Liik­ku-kun­to­kes­kuk­sen naa­pu­ris­sa lii­ke­pai­kal­la, jos­sa aiem­min ovat toi­mi­neet Link­ki-kirp­pis ja Pentik.Musti ja Mir­ri muut­ti uuteen paik­kaan Hau­ki­pu­taan­tien itä­puo­lel­ta.– Se puo­li kes­kuk­ses­ta hil­je­ni S-mar­ke­tin ja aptee­kin muu­tet­tua tän­ne län­si­puo­lel­le, jon­ne mekin halusim­me isom­pien asia­kas­vir­ran kes­kel­le, ker­too yrit­tä­jä Mer­vi Vesa­la.Ava­jai­sia Kirk­ko­tie 1:ssä vie­te­tään tänään tors­tai­na. Kah­vit tar­jo­taan asiak­kail­le lau­an­tai­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ensi­kir­jo­ja vapaa­eh­tois­työ­nä

IKIOMA ensi­kir­ja on kos­ke­tel­ta­va kir­ja alle 2-vuo­tiail­le näkö- ja moni­vam­mai­sil­le lap­sil­le. Käsi­työ­nä kan­kaas­ta val­mis­tet­ta­vaa kir­jaa teh­dään vapaa­eh­tois­työ­nä eri puo­lil­la Suo­mea. Val­ta­kun­nal­lis­ta ensi­kir­ja­han­ket­ta koor­di­noi Oulun NNKY, jos­sa vapaa­eh­toi­se­na vetä­jä­nä toi­mii idean äiti Vuok­ko Kerä­nen. Vapaa­eh­toi­sia kir­jan­te­ki­jöi­tä on myös muun muas­sa Hau­ki­pu­taal­ta ja Kii­min­gis­tä. Yksi heis­tä on hau­ki­pu­taa­lai­nen Kert­tu Peus­sa.– Kokoon­num­me Oulus­sa NNKY:llä, seu­raa­va tapaa­mi­nen on 6.10. kel­lo 13–17, sin­ne ovat kiin­nos­tu­neet ter­ve­tul­lei­ta mukaan, vink­kaa Peus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKyy­te­jä tar­jol­la, jos tilaa­mi­nen onnis­tuu

Hau­ki­pu­taa­lais­ten kul­ke­mi­nen jouk­ko­lii­ken­tees­sä para­nee kah­den uuden kokei­lun myö­tä. Puhe­li­mel­la tilat­ta­va Onni-pal­­ve­­lu­­lii­­ken­­ne on jo alka­nut. Lisäk­si syk­syl­lä start­taa kut­su­poh­jai­sen jouk­ko­lii­ken­ne­pal­ve­lun kokei­lu…