Haukipudas

Vink­ke­jä työn­ha­kuun ja jat­ko-opin­toi­hin mes­suil­ta

Etsit­kö työ­tä tai har­kit­set­ko jat­ko-opin­to­ja? Työ­elä­mä- ja jat­ko-opin­to­mes­sut jär­jes­te­tään Oulun seu­dun ammat­tio­pis­ton Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä (Ase­ma­ky­län­tie 5) kes­ki­viik­ko­na 20. 2. Mes­sut on suun­nat­tu OSAOn opis­ke­li­joil­le sekä kai­kil­le ura­suun­ni­tel­maa poh­ti­vil­le.

Lue lisää

Guten Appe­tit! Oppi­laat perus­ti­vat sak­sa­lais­ra­vin­to­lan

Hau­ki­pu­taan kou­lun koti­ta­lous­luok­ka muut­tui sak­sa­lais­ra­vin­to­la Sil­kek­si vii­me tors­tai-ilta­päi­vä­nä. Pöy­tä not­kui sak­sa­lais­herk­ku­ja kuten bratwurst-mak­ka­raa, apfel­stru­de­lia eli ome­na­tort­tua, ber­lii­nin­munk­ke­ja, suo­lai­sia breze­lei­tä, pan­nu­kak­kua (flamm­kuc­he), knöö­de­lei­tä ja sac­her­kak­kua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uno-pokaa­li näy­til­lä Jatu­lis­sa

Uno-pokaa­­li on ihail­ta­va­na tämän vii­kon Jatu­lis­sa Hau­ki­pu­taal­la. Oulun kau­pun­ki sai pokaa­lin tun­nus­tuk­se­na valin­nas­ta Suo­men liik­ku­vim­mak­si kun­nak­si val­ta­kun­nal­li­ses­sa Urheui­lu­gaa­las­sa tam­mi­kuun lopul­la.…

Lue lisää


Ter­veys­mit­tauk­sia teh­dään jäl­leen

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut jär­jes­tää jäl­leen hel­mi-maa­lis­kuus­sa suo­si­tun ter­veys­kun­to­mit­taus­kam­pan­jan. Oman kehon kun­non ja koos­tu­muk­sen voi käy­dä tes­taa­mas­sa hel­pos­ti ja hikoi­le­mat­ta arki­vaat­teis­sa.


Eero Tapio Salil­le kol­me hope­aa

Poris­sa pai­nit­tiin vapaa­pai­nin Kou­lu­lii­kun­ta­lii­ton mes­ta­ruuk­sis­ta 15–16.12. Hei­tos­ta muka­na oli kol­me pai­ni­jaa ja kotiin tuo­mi­si­na oli myös kol­me hope­aa. Atte Suho­nen, Aino Vei­jo­la ja Mar­kus Vit­ta­nie­mi edus­ti­vat omia kun­ti­aan ja opis­ke­lu­paik­ko­jaan kil­pai­luis­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­ta­nie­mi Kuusa­mon mai­se­mis­sa

Kel­lo­lai­nen Leo Kou­ta­nie­mi on koon­nut kir­jak­si työ­ural­laan jul­kai­se­mia Kuusa­mo-aihei­sia kir­joi­tuk­sia. Pit­kin poi­kin Kuusa­moa -kir­ja pitää sisäl­län Kou­ta­nie­men Oulun yli­opis­ton maan­tie­teen lai­tok­sen dosent­ti­na kir­joit­ta­mi­aan artik­ke­lei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mart­ti­la-Tor­nio Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lu­een puheen­joh­ta­jak­si

Uuden lain mukai­set kala­ta­lous­a­lu­eet aloit­ta­vat toi­min­tan­sa tämän vuo­den alku­puo­lel­la. Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lu­een perus­ta­va kokous jär­jes­tet­tiin Yli­kii­min­gis­sä, jos­sa puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin Pent­ti Mart­ti­la-Tor­nio Yli­kii­min­gis­tä. Vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin kii­min­ki­läi­nen Mart­ti Vää­nä­nen ja hal­li­tuk­sen jäse­nik­si Pent­ti Hamu­nen Puo­lan­gal­ta, Eero Pirt­ti­kos­ki Juor­ku­nas­ta, Kau­ko Mar­kus Hau­ki­pu­taal­ta, Lau­ri Halo­nen Kel­los­ta sekä Kari Sara­jär­vi Met­sä­hal­li­tuk­sen edus­ta­ja­na.