Haukipudas

Yrit­tä­jil­le kou­lu­tus­ta

Yrit­tä­jil­le on tar­jol­la kou­lu­tus­ta­pah­tu­mia hel­mi­kuus­sa. Kii­min­gis­sä Kiim­fys Oy:n tilois­sa jär­jes­te­tään 6.2. (klo 17–19.30), Iis­sä Mic­ro­po­lik­ses­sa 7.2. (klo 10–13) ja Hau­ki­pu­taal­la…Sääs­töis­tä kai­va­taan tark­ko­ja las­kel­mia ja yhtei­sym­mär­rys­tä

Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon suur­aluei­den yhteis­työ­ryh­mät kokoon­tui­vat yhtei­seen kokouk­seen 24.1. laa­ti­maan kan­nan­o­ton Oulun kau­pun­gin sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­tä. Oulun sivis­­tys- ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTun­nus­tus­ta vapaa­eh­tois­työs­tä

Lil­ja Soro­sel­le myön­net­tiin SOSTE ry:n kul­tai­nen ansio­merk­ki vii­me vuo­den lopus­sa. SOSTE ry (Suo­men sosi­aa­li ja ter­veys ry) on val­ta­kun­nal­li­nen kat­to­jär­jes­tö, joka koko­aa yhteen yli 200 sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan jär­jes­töä ja kym­me­niä mui­ta toi­mi­joi­ta. Kul­tai­nen ansio­merk­ki myön­ne­tään tun­nus­tuk­se­na ansiok­kaas­ta toi­min­nas­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la.Nelos­tien paran­ta­mis­suun­ni­tel­mil­le vih­re­ää valoa

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta antoi tiis­tai­na lausun­non ELY-kes­kuk­sel­le kos­kien val­ta­tie 4:n paran­ta­mis­suun­ni­tel­maa välil­lä Kel­lo-Räi­nän­pe­rä. Tie­suun­ni­tel­ma oli näh­tä­vil­lä mar­ras-jou­lu­kuus­sa, jol­loin sii­tä jätet­tiin yhdek­sän muis­tu­tus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nurk­ka­näyt­tä­mö palaa Nis­ka­vuo­ren maa­ti­lal­le

Oulu-opis­ton näy­tel­mä­ryh­mä Nurk­ka­näyt­tä­mö palaa Nis­ka­vuo­ren maa­ti­lal­le 20 vuo­den jäl­keen. Ryh­mä esit­ti sil­loin Nis­ka­vuo­ren nuo­ren emän­nän Mar­tin­nie­men van­hal­la kou­lul­la. Tuol­loin nuo­ri emän­tä Lovii­sa tais­te­li mie­hen­sä rak­kau­des­ta.


Väri­sil­mäl­le par­hai­ta arvioi­ta

Hau­ki­pu­taan Väri­sil­mä on saa­nut par­hai­ta arvioi­ta Talous­tut­ki­mus Oy:n teke­mäs­sä tut­ki­muk­ses­sa. Hau­ki­pu­taa­lais­lii­ke lis­tat­tiin par­haak­si vii­des­sä arvios­sa kuu­des­ta kun vas­taa­jia pyy­det­tiin arvioi­maan sisus­tusa­lan eri­kois­liik­kei­tä.