Haukipudas

Mar­kus Vit­ta­nie­mi pai­ni SM-prons­sia

Hau­ki­pu­taan Hei­ton Mar­kus Vit­ta­nie­mi pai­ni hie­nos­ti vapaa­pai­nin SM-prons­sia. Kisat käy­tiin Por­voos­sa 8.12. Mita­li oli ensim­mäi­nen Mar­kuk­sel­le SM-tasol­la mut­tei var­mas­ti vii­mei­nen tuu­ma­si val­men­ta­ja Pet­ri Iso­kos­ki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Eriar­vois­tu­mi­nen kes­kus­te­luun Mar­tin­nie­mes­sä

Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­te­tään vuo­den alus­sa kak­si asu­ka­sil­taa. Tam­mi­kuun asu­ka­sil­lan tee­ma­na Mar­tin­nie­mes­sä on asui­na­luei­den väli­nen eriar­vois­tu­mi­nen. Hel­mi­kuus­sa asu­ka­sil­las­sa kir­jas­tos­sa käsi­tel­lään alu­eel­li­sia toi­min­ta­ra­ha­ha­ke­muk­sia ja tilakysymyksiä.Tulossa on kak­si asu­ka­sil­taa toi­sin kuin Ran­ta­poh­jas­sa 28.12. ollees­sa jutus­sa ker­rot­tiin, että kaik­ki edel­lä mai­ni­tut aiheet oli­si­vat käsi­tel­tä­vi­nä ensim­mäi­ses­sä kokouk­ses­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vuo­den 2018 tapah­tu­mia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­ja ker­toi vuon­na 2018 jäl­leen tuhan­sil­la jutuil­la ja kuvil­la alu­een­sa tapah­tu­mis­ta sekä asiois­ta. Toi­mi­tus poi­mi vuo­si­kat­sauk­seen mie­liin­jää­neen aiheen vuo­den jokai­sel­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Luku­vink­ki­pii­ri alkaa Hau­ki­pu­taal­la

Etkö tie­dä mitä luki­sit seu­raa­vak­si? Olet­ko jos­kus luke­nut niin hyvän kir­jan, että haluai­sit ker­toa sii­tä muil­le? Haluai­sit­ko jos­kus jutel­la kir­jois­ta mui­den luki­joi­den kans­sa? Vas­tauk­se­na näi­hin aja­tuk­siin Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa alkaa Luku­vink­ki­pii­ri 10. tam­mi­kuu­ta.


Talo­teh­taal­ta puuse­pän­vers­taal­le

Puu­ta­lo­jen val­mis­tus aloi­tet­tiin Mar­tin­nie­men sahan teol­li­suusa­lu­eel­la vuon­na 1940. Puu­ta­lo­teh­das käsit­ti nel­jä teh­das­hal­lia ja kak­si varas­to­ra­ken­nus­ta, jot­ka sijait­si­vat lähel­lä sahan tulo­port­tia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus