Perin­neam­mat­te­ja kalen­te­ris­sa

LC-Hau­ki­pu­das Kel­lon perin­tei­nen vuo­si­ka­len­te­ri ilmes­tyy tule­van vii­kon­lo­pun Hau­ki­pu­das-päi­vil­le. Täl­lä ker­taa tee­ma­na vuo­den 2019 kalen­te­ris­sa ovat perin­neam­ma­tit. Kuvien ohel­la kalen­te­ri sisäl­tää pal­jon myös tari­noi­ta. Aiheet  vaih­te­le­vat hyl­keen­pyyn­nis­tä maan­vil­je­lyk­seen.

– Tätä voi­si luon­neh­tia kalen­te­ri­ro­maa­nik­si, kuvai­lee  LC-kalen­te­ria vuo­des­ta  1995 teh­nyt tai­tei­li­ja Kari Hol­ma.

Läh­tö­koh­ta­na vuo­den 2019 kalen­te­ris­sa ovat olleet Hol­man Ran­ta­poh­jas­sa vii­me ja tänä vuon­na jul­kais­tut kuu­kau­den kult­tuu­ri­koh­teis­ta ja perin­neam­ma­tis­ta ker­to­vat jutut.

– Täl­lai­set kalen­te­ri­ro­maa­nit ovat har­vi­nai­sia. Ilman Ran­ta­poh­jas­sa ollei­ta laa­jo­ja jut­tu­ja täl­lais­ta kalen­te­ria ei oli­si voi­nut teh­dä, sanoo Hol­ma.

Perin­neam­mat­tien ohel­la muu­ta­mia kalen­te­rin aihei­ta ovat ryy­dit­tä­neet yri­tys­ten vuo­si­juh­lat. Esi­mer­kik­si Putaan Pul­la täyt­ti vas­ta 40 ja Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­ta 100 vuot­ta. Muka­na on myös ensi vuon­na 50 vuot­ta täyt­tä­vä pai­kal­lis­leh­ti Ran­ta­poh­ja.

Kalen­te­rin tuot­to menee hyvän­te­ke­väi­syy­teen. Lei­jo­nat ovat myös lah­joit­ta­neet kalen­te­rin kan­si­ku­va­tau­lun Hau­ki­pu­taan ter­veys­kes­kuk­sen vas­taan­ot­to­ti­loi­hin. LC Haukipudas/Kellon toi­min­nas­ta ker­too kalen­te­rin leh­dil­lä klu­bin uusi pre­si­dent­ti Ant­ti Haa­pa­lai­nen.