Hau­ki­pu­das-päi­vät jo 38. kerran

Hau­ki­pu­das-päi­vät jär­jes­te­tään tule­va­na vii­kon­lop­pu­na 9.–11. jo 38. ker­ran ja kuu­den­nen ker­ran uudes­sa Oulus­sa. Tar­jol­la on jäl­leen moni­puo­lis­ta ohjel­maa kai­ken ikäi­sil­le Jatu­lis­sa, kir­jas­tos­sa, Teat­te­ri­kuo­pal­la ja seurakunnassa.

Myy­jäis­ten kaik­ki myyn­ti­pai­kat Jatu­lis­sa on varat­tu lauantaina.
– Kysyn­tää oli enem­män kuin myyn­ti­paik­ko­ja voi­daan Jatu­lis­sa tar­jo­ta, ker­too Han­nu Lil­ja­mo Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asukasyhdistyksestä.
Sisäl­lä on 70 ja ulko­na 2 myyn­ti­paik­kaa. Myy­jäis­ten yhtey­des­sä pal­ki­taan myös vuo­den hau­ki­pu­taa­lai­nen. Myy­jäi­set ovat kel­lo 9–15.
Asu­ka­syh­dis­tys on saa­nut yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­lis­ta toi­min­ta­ra­haa Hau­ki­pu­das-päi­vien järjestämiseen.

Hau­ki­pu­das-päi­vien ohjel­mas­sa on muun muas­sa tors­tai­na disco 4.–9. luok­ka­lai­sil­le, joka jär­jes­te­tään vesi-disco­na. Uima­hal­lis­sa on luvas­sa myös uin­tia kynt­ti­län­va­los­sa ja vesivoimistelua.
– Hau­ki­pu­das-päi­vien erin­omai­si­na yhteis­kump­pa­ni­na toi­mi­vat jäl­leen Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta, Oulun sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut ja Oulu Opis­ton Kii­min­ki­joen yksik­kö. LC Haukipudas/Kello on myös jär­jes­te­lyis­sä muka­na, ker­too Liljamo.

Per­jan­tai­na on Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa kel­lo 19–22 urku­ma­ra­ton, joka liit­tyy myös Oulun seu­ra­kun­tien kirk­ko­musiik­ki­viik­koon. Sun­nun­tai­na ohjel­mas­sa on mes­su ja isäin­päi­vä­kah­vit kirkkosalissa.
Kir­jas­tos­sa on pois­to­kir­jo­jen myyn­tiä, ja myös nuo­ri­so­ti­lat Jatu­lis­sa ovat avoin­na lau­an­tai­na kel­lo 21 saakka.

Nuo­ret esit­tä­vät pienoisnäytelmät

Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la näh­dään lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na kel­lo 16 nuor­ten esit­tä­mä näy­tel­mä Tuli­tik­ku­tyt­tö ja Ullak­ko­muis­to­ja. Näy­tel­mät on ohjan­nut Jen­ni Mat­ti­la. Näy­tel­miä suo­si­tel­laan yli 12-vuotiaille.

Oulu-opis­ton tai­de­kou­lun Oulun­sa­lon 14–16-vuotiaiden nuor­ten teat­te­rin H.C.Andersenin Tuli­tik­ku­tyt­tö on sadun poh­jal­ta mukail­tu yksi­näi­sen tytön tari­na. Nuo­ret siir­si­vät kaik­kien tun­te­man sadun nyky­päi­vään, säi­lyt­täen kui­ten­kin tari­nan traa­gi­sen sisällön.
Ryh­mäl­lä on vah­va impro­vi­saa­tio­taus­ta, joten ohjaa­ja päät­ti käyt­tää tätä tai­toa näy­tel­män val­mis­ta­mi­ses­sa. Tuli­tik­ku­ty­tön roo­lis­sa on Emi­lia Han­ka­la, äidin roo­lis­sa Lovi­sa Pou­tiai­nen ja isän roo­lis­sa Vaa­tu Kamu­la. Mui­ta näyt­te­li­jöi­tä ovat: Jon­na-Julia Leh­to­la, Ella Määt­tä, Min­ni Sep­pä, Vil­ma Mate­ro, Mona Hei­no­la, Alli Olli­kai­nen, Mii­ka Kal­lio­nie­mi, Ame­lia Kis­ner, Heta Sute­la ja Janet­te Husso.

Oulu-opis­ton tai­de­kou­lun­Kii­min­gin 13–16 v nuor­ten teat­te­ri esit­tää Ilo­na Tiai­sen näy­tel­män Ullak­ko­muis­to­ja. Alexan­dra halu­aa osal­lis­tua lau­lu­kil­pai­luun mut­ta yli­suo­je­le­va äiti on päät­tä­nyt aivan muu­ta. Alexan­dra ja muut suku­lais­lap­set mää­rä­tään ulla­kol­le pak­kaa­maan mum­mo­vai­naan tava­roi­ta. Mitä kaik­kea löy­tyy­kään van­hois­ta albumeista?

Nuo­ret ovat itse osal­lis­tu­neet teks­tin dra­ma­ti­soin­tiin. Nuo­ret ovat uuden äärel­lä, kos­ka tämä on ensim­mäi­nen pidem­pi teks­ti, jota tämä ryh­mä on har­joi­tel­lut. Ryh­mä on myös teh­nyt pal­jon taus­ta­työn tutus­tues­saan ”ysä­ri­tee­maan”. Näyt­te­le­mäs­sä ovat: Sofia Pul­li, Kata­rii­na Ryt­kö­nen, Mat­roo­na Heik­ki­nen, Met­te Kave­ri­nen, Jen­na Vää­nä­nen, Tuu­li Lap­pa­lai­nen, Jen­ny Pel­to­la, Oli­via Ant­ti­la ja Pet­ra Vattula.

Esi­tyk­set: lau­an­tai­na 10.11. klo 16 ensi-ilta.
Muut näy­tök­set su 11.11. klo 16, la 17.11. klo 16 ja su 18.11. klo 16 Teat­te­ri­kuop­pa (Revon­tie 45 Haukipudas).