Myl­ly­saa­ren uusi laa­vu koko­si kyläläiset

Haukiputaan Asemakylän kyläyhdistyksen suuri urakka, uuden laavun rakentaminen on saatu päätökseen. Kotaa juhlittiin pyhäinpäivän iltana. Kuva: Suvi Siira

Myl­ly­saa­ren laa­vun ava­jais­juh­la koko­si ase­ma­ky­lä­läi­set viet­tä­mään tun­nel­mal­lis­ta laa­vun ava­jais­juh­laa ja pyhäin­päi­vän iltaa lau­an­tai­na. Myl­ly­saa­reen, joka myös Sant­tusaa­re­na tun­ne­taan,  on val­mis­tu­nut hie­no uusi laa­vu  nuo­tio­paik­koi­neen kylä­läis­ten yhteisvoimin.

– Olem­me käy­neet Myl­ly­saa­res­sa usein kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na ja aiom­me käy­dä jat­kos­sa­kin. Tämä on hie­no paik­ka, ja nyt on uusi laa­vu­kin, sanoi las­ten kans­sa pai­kal­le tul­lut Kir­si Koivukangas.

Hie­nos­ta tuli­tai­de-esi­tyk­ses­tä vas­ta­si Tulikukka-ryhmä.

Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tys ryh­tyi virit­tä­mään laa­vu­han­ket­ta pari vuot­ta sit­ten. Puo­leen hank­keen menois­ta saa­tiin Lea­der-avus­tus­ta, mikä edel­lyt­ti myös mer­kit­tä­vää omaa tal­koo­työ­osuut­ta. Tal­koo­tun­te­ja ker­tyi­kin yhteen­sä hur­jat nel­jä tuhatta.

Kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Pasi  Haa­pa­kan­gas halusi lausua kii­tok­set kai­kil­le hank­kees­sa ja tal­kois­sa muka­na olleil­le  ja eri­tyis­kii­tok­set  Veik­ko ja Tel­ler­vo Jär­ve­läl­le, jot­ka ura­koi­vat puo­let kai­kis­ta tal­koo­tun­neis­ta ja joi­den osaa­vis­sa käsis­sä pää­vas­tuu laa­vun raken­ta­mi­ses­ta oli.

Oulun lii­kun­ta­pal­ve­lut ja pai­kal­li­nen Oulun Teklin lii­kun­ta­puo­li on toteut­ta­nut kun­to­po­lun pinnoituksen.

Jut­tua tun­nel­mal­li­sis­ta laa­vun ava­jais­juh­lis­ta tiis­tai­na 6.11.

Tuli­kuk­ka-ryh­mä esit­ti hie­non valos­hown. Kuva: Suvi Siira.

Laa­vun raken­ta­mi­sen ja alu­een kun­nos­tuk­sen vai­heis­ta jut­te­le­mas­sa kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Pasi Haa­pa­kan­gas (vas.), Ase­man kou­lun reh­to­ri Mika Kent­tä­maa ja laa­vun raken­ta­mi­ses­ta pää­vas­tuun kan­ta­neet Veik­ko ja Tel­ler­vo Jär­ve­lä. Kuva: Auli Haapala