Koti­hoi­va­pal­ve­lu­ja tar­vi­taan yhä enem­män

Haukiputaan Kotihoivapalveluiden toimisto ja tyšntekijšiden tukikohta sijaitsee Kellossa Nikintien liiketalossa, missŠ myšs yrittŠjŠpari Johanna ja Ville Kuivalan pŠŠasiallinen toimipaikka sijaitsee. Yritys aloitti vuosi sitten yhteistyšn Haukiputaan LŠŠääkärikeskuksen kanssa.

Johan­na ja Vil­le Kui­va­lan yri­tys Hau­ki­pu­taan Koti­hoi­va­pal­ve­lut Oy aloit­ti toi­min­tan­sa vuon­na 2015. Aja­tuk­se­na oli, että toi­min­ta kes­kit­tyi­si Hau­ki­pu­taan alu­eel­le, mut­ta pal­ve­lui­den kysyn­nän ja tar­peen vuok­si toi­mia­lue on laa­jen­tu­nut Raja­ky­lään ja Ouluun.Haukiputaan Koti­hoi­va­pal­ve­lut on täl­lä het­kel­lä Oulun seu­dun suu­rim­pia yksi­tyi­siä, val­ta­kun­nal­li­siin ket­jui­hin kuu­lu­mat­to­mia hoi­va-alan yri­tyk­siä. Alus­sa hen­ki­lös­tö­mää­rä oli puo­len­kym­men­tä, nyt palk­ka­lis­toil­la on neli­sen­kym­men­tä ter­vey­den­huol­lon ja hoi­toa­lan ammat­ti­lais­ta. Hen­ki­lös­tön rek­ry­toin­ti on käyn­nis­sä koko ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus