Hau­ki­pu­taan Lää­kä­ri­kes­kus on toi­mi­nut jo 30 vuot­ta

Yksityiset palvelut täydentävät julkisia, sanovat fysioterapeutti Pekka Kyllönen (vas.) ja hammaslääkäri Heikki Kiviahde Haukiputaan Lääkärikeskuksesta.

Kun Hau­ki­pu­taan Lää­kä­ri­kes­kus aloit­ti kol­me vuo­si­kym­men­tä sit­ten toi­min­tan­sa Hau­ki­pu­taal­la, yksi­tyi­set lää­kä­ria­se­mat teki­vät vas­ta tulo­aan. Lää­kä­ri­kes­kuk­sen perus­ta­ji­na ja osak­kai­na oli jouk­ko lää­kä­rei­tä ja yritysosakkaita.Rantapohja uuti­soi tuol­loin vuon­na 1988: “Hau­ki­pu­taal­la lähes kaik­ki eri­kois­lää­kä­ri­pal­ve­lut. Paik­ka­kun­nal­le on siir­ty­nyt ikään­kuin pie­ni OYKS”. Leh­den ylei­sön­osas­tos­sa kes­kus­tel­tiin vilk­kaas­ti lää­kä­ri­kes­kuk­sen vai­ku­tuk­sis­ta kun­nal­li­seen ter­veys­kes­kuk­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus