Talo­teh­taal­ta puuse­pän­vers­taal­le

Talotehtaalta Puusepänverstaalle. Puutalojen valmistus aloitettiin Martinniemen sahan teollisuusalueella v. 1940. Vuonna 1948 valmistui puutyötehdas. Kuvassa talotehtaan työntekijöitä 50-luvun puolivälin tienoilla. Miehiä ylhäältä vasemmalta Jussi Korhonen, Edvin Mattila, Jalmari Pietilä, Toivo Ohtamaa, Niilo Savilaakso, Eero Ruotanen. Edessä oikealle Niilo Ponkkonen ja Viktor Klytserof. Tytöt vasemmalta ovat Riitta Nikkinen, Naimi Ittonen, Vieno Vilppola, Helmi Korhonen, Kerttu Vahtola, Bertta Korvala ja Aino Kärkelä. Taustalla takana levyvarasto, vasemmalla naulaamo. Valokuvan on ottanut Eino Taskinen, joka toimi Niilo Savilaakson apurina.

Puu­ta­lo­jen val­mis­tus aloi­tet­tiin Mar­tin­nie­men sahan teol­li­suusa­lu­eel­la vuon­na 1940. Puu­ta­lo­teh­das käsit­ti nel­jä teh­das­hal­lia ja kak­si varas­to­ra­ken­nus­ta, jot­ka sijait­si­vat lähel­lä sahan tulo­port­tia tien oikeal­la puo­lel­la. Suu­rin osa val­mis­tu­neis­ta para­keis­ta meni Sak­saan. Vuon­na 1948 val­mis­tui puu­työ­teh­das, jon­ka teh­tä­vä­nä oli val­mis­taa ovia, ikku­noi­ta ja mui­ta raken­nus­ten osia lähin­nä talo­teh­taan tar­pei­siin. Tuo­tan­to meni pää­asias­sa Neu­vos­to­liit­toon. Rau­ma-Repo­la perus­tet­tiin vuon­na 1951, jol­loin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus