Artikkelit joiden kirjoittaja on Kari Holma

Laa­vuseik­kai­lua koko perheelle

Hau­ki­pu­taan Putaan Vilk­kaat jär­jes­ti hil­jat­tain kai­kil­le avoi­men laa­vuseik­kai­lun. Idea sii­hen oli syn­ty­nyt suun­ni­tel­taes­sa 50-vuo­tis­juh­lia, jot­ka pidet­tiin tänä vuon­na hel­mi­kuun puo­les­sa välis­sä. Todet­tiin, että oli­si haus­kaa jär­jes­tää kai­kil­le avoin­ta par­tio-ohjel­maa kai­kil­la Hau­ki­pu­taan laa­vuil­la ja pys­tyt­tää par­tio­lei­ri kes­kel­le kylää.

Lue lisää

Hon­ka­pir­tin väis­tö­ti­lo­jen käy­tän­nöt alka­vat sel­vi­tä, toi­min­to­ja siir­tyy Pate­nie­men Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ja Ora­van kou­lun tiloihin

Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­nan pääl­lik­kö Pasi Lauk­ka ja osal­li­suus- ja vuo­ro­vai­ku­tus­asian­tun­ti­ja Heik­ki Oja­la, jol­le kuu­luu Oulun poh­joi­sen ja ete­läi­sen alu­een alue­työ sekä yhtei­sö­ti­lois­ta eli enti­sis­tä asu­kas­tu­vis­ta vas­taa­mi­nen käy­tän­nös­sä, jär­jes­ti­vät asu­ka­sil­ta­päi­vän Pate­nie­men Rau­han yhdis­tyk­sel­lä 6.5. Tilai­suu­des­sa esi­tel­tiin Hon­ka­pir­tin kor­vaa­vien väis­tö­ti­lo­jen, Pate­nie­men Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ja Ora­van kou­lun käy­tän­nön toi­min­taa ja pelisääntöjä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvin­voin­tia yhteistyössä,ideointia ja tule­via tapah­tu­mia, luvas­sa uusia kesätapahtumia

Oulun kau­pun­ki jär­jes­ti maa­lis­kuus­sa Hyvin­voin­tia yhteis­työs­sä yhdis­ty­sil­lat Oulun Poh­joi­sel­la alu­eel­la, johon kuu­lu­vat Ase­ma­ky­lä, Mar­tin­nie­mi, Joki­ky­lä, Hau­ki­pu­das, Kel­lo, Kivi­nie­mi, Pate­nie­mi, Raja­ky­lä, Rita­har­ju, Kui­vas­jär­vi ja Pöl­lön­kan­gas. Yhdis­ty­sil­lat jär­jes­tet­tiin 14.3. Kel­lon yhtei­sö­ti­las­sa eli enti­sel­lä asu­kas­tu­val­la ja 20.3. Rita­har­jun koululla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAlu­eel­li­sen toi­min­ta­ra­han jakoa tehostetaan

Oulun kau­pun­gin yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­li­set toi­min­ta­ra­hat oli­vat haet­ta­vi­na 1.12.2023–22.12.2023 ja nii­hin liit­ty­vät asu­ka­sil­lat pidet­tiin 22.1.–1.2.2024 nel­jäl­lä­tois­ta alu­eel­la. Toi­min­ta­ra­haa oli jaos­sa enem­män kuin sitä oli haet­tu. Jaos­sa oli noin 211 000 euroa ja rahaa oli haet­tu n. 188500 euroa. Takai­sin palau­tu­vaa rahaa voi­daan käyt­tää mui­hin kau­pun­gin avus­tuk­siin, kuten esi­mer­kik­si kohdeavustuksiin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMar­tin­nie­men saha­muis­to­mer­kin vai­heis­ta ja sisällöstä

Kun­ta­lais­aloi­te muis­to­mer­kis­tä Hau­ki­pu­taan rik­kaan saha­teol­li­suu­den his­to­rian kun­niak­si teh­tiin 10.11.2017. Yhte­nä pon­ti­me­na oli San­ta­hol­man pii­pun pur­ka­mi­nen saho­jen vii­mei­sim­pä­nä 5.6.2018. Sitä ennen oli esi­tet­ty pii­pun säi­lyt­tä­mis­tä muis­to­merk­ki­nä vaik­ka­pa lyhyem­pä­nä ver­sio­na. Täs­tä ideas­ta kir­joi­tet­tiin sil­loin mm. Ran­ta­poh­jas­sa. Mut­ta, kos­ka tätä­kään piip­pua ei säi­ly­tet­ty, niin Oulun kau­pun­ki päät­ti pys­tyt­tää saha­muis­to­mer­kin, ker­too alus­ta läh­tien hank­kees­sa muka­na ollut sil­loi­sen Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, Han­nu Lil­ja­mo. Nykyi­sin Lil­ja­mo toi­mii Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asukasyhdistyksessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


150 vuot­ta kan­sa- ja perus­kou­lua Pateniemessä

Pate­nie­men yhte­näis­kou­lun 150-vuo­tis­juh­la­viik­ko hui­pen­tui Pate­nie­men ylä­kou­lul­la vie­tet­tyyn juh­laan vii­me lau­an­tai­na. Vii­kon aika­na kou­lul­la muis­tet­tiin aihet­ta mm. työ­pa­joil­la ja oppi­lail­la oli oma juh­lan­sa perjantaina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Laa­ja kuva­kat­taus Pate­nie­men sahan historiaan

Mar­tin­nie­mes­sä ja Pate­nie­mes­sä tun­tuu ole­van käyn­nis­sä todel­li­nen saha­buu­mi, kun muis­to­merk­ke­jä jul­kais­taan ja saha­se­mi­naa­re­ja pide­tään. Pate­nie­mi-Seu­ra jul­kis­ti 17.6. Pate­nie­men sahan muis­to­mer­kin ja piti saha­se­mi­naa­rin Hon­ka­pir­til­lä 2.9. Tai­tei­li­ja San­na Koi­vis­ton Saha­työn muis­to­merk­ki jul­kais­tiin vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na ja nyt on vuo­ros­sa Pate­nie­mi-Seu­ran laa­ja valo­ku­va­näyt­te­ly Jatu­lis­sa Pate­nie­men sahan historiasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Osal­lis­tu­mal­la hyvin­voin­tia Pateniemipäivillä

Perin­tei­set Pate­nie­mi­päi­vät jär­jes­tet­tiin LC Pate­nie­men toi­mes­ta nyt kah­dek­sat­ta ker­taa. Hon­ka­pirt­ti ei ollut täl­lä ker­taa käy­tet­tä­vis­sä sisäil­maon­gel­mien vuok­si, joten tapah­tu­ma oli siir­ret­ty ”Risu­nii­tyn kou­lul­le” eli Pate­nie­men ala-asteel­le. Hyvin tun­tui tämä­kin tila kes­tä­vän sitä läm­min­hen­kis­tä ja viih­tyi­sää tun­nel­maa, mikä päi­vil­lä on tavan­nut olla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus