Artikkelit joiden kirjoittaja on Kari Holma

Poh­jois-Poh­jan­maan kir­joit­ta­jat ry on 30-vuotias

Poh­jois-Poh­jan­maan kir­joit­ta­jien syn­ty­sa­nat lausut­tiin 16.6.1990 Ruu­kis­sa, joten yhdis­tys täyt­ti 30 vuot­ta vii­me vuon­na. Vii­me syk­syk­si suun­ni­tel­lut 30-vuo­tis­juh­lat Alek­sis Kiven päi­vä­nä siir­tyi­vät koro­nan vuok­si pidet­tä­vik­si 9.10. tänä syk­sy­nä Ouluun Alek­sin­kul­man juhlasaliin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koti­seu­tu­mark­ki­nat ja kaupunnikarkelot

Val­ta­kun­nal­lis­ten koti­seu­tu­päi­vien yhtey­des­sä jär­jes­tet­tiin koti­seu­tu­mark­ki­nat per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na. Koro­na-ajan hen­ges­sä mark­ki­noil­le osal­lis­tu­vien tel­tat oli sijoi­tet­tu vajaan kilo­met­rin mat­kal­le Rotu­aa­ril­ta Man­ner­hei­min puis­toon saakka. Oulun kau­pun­gil­ta vas­taus aloit­tee­seen Haa­pa­jär­ven kunnostuksesta

Huh­ti­kuun lop­pu­puo­lel­la teh­tyyn kun­ta­lais­aloit­tee­seen Haa­pa­jär­ven kun­nos­tuk­ses­ta sekä Haa­pa­jär­ven lähi­lii­kun­ta­rei­tin paran­ta­mi­ses­ta on saa­tu kau­pun­gin vas­taus. Aloit­teen teki Han­nu Lil­ja­mo, joka tuol­loin vie­lä toi­mi sekä Hau­ki­pu­taan Suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tyk­sen että Kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheenjohtajana. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Shaa­lit Kui­va­nie­men lotal­le ja pik­ku­lo­til­le sekä sota­ve­te­raa­ni Iiva­ri Ollikaiselle

Tors­tai­na 6.5. luo­vu­tet­tiin Kui­va­nie­men Sota­ve­te­raa­nit Ry:n puo­les­ta yli­kii­min­ki­läi­sen Tai­na Kois­ti­sen suun­nit­te­le­mat ja teke­mät shaa­lit lotil­le Elsa Rah­ko­lal­le ja Lai­na Tuu­nai­sel­le. Kum­pi­kin on toi­mi­nut Kui­va­nie­mel­lä pik­ku­lot­ti­na suo­rit­taen ilma­val­von­taa Kui­va­nie­men Kir­kon­tor­nis­sa ja Oijär­ven kan­sa­kou­lun katolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hän jät­ti jäl­jen ‑sar­ja jat­kuu: Osmo Jus­si­la, Venä­jän asiantuntija

Osmo Tapio Jus­si­la syn­tyi Hau­ki­pu­taal­la 14.3.1938 ja kuo­li 15.3.2019 Espoos­sa. Hänet tun­ne­taan suo­ma­lai­sen poliit­ti­sen his­to­rian tut­ki­ja­na, jon­ka tut­ki­mus­ten pää­koh­de oli Suo­men suu­ri­ruh­ti­nas­kun­ta ja sen val­tiol­li­nen ase­ma Venä­jän impe­riu­mis­sa. Hän eri­kois­tui myös Neu­vos­to­lii­ton aikaan tul­len tun­ne­tuk­si Suo­men ja Venä­jän suh­tei­den kriit­ti­se­nä asiantuntijana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Haa­pa­jär­vi ja sen ympä­ris­tö oli­si mah­dol­lis­ta saa­da parem­paan kuntoon

Hau­ki­pu­taan Haa­pa­jär­vi sijait­see kes­kei­sel­lä pai­kal­la Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län alu­eel­la. Jär­vi on kool­taan noin 7,5 heh­taa­ria. Vas­ta teh­dyn mit­tauk­sen mukaan veden syvyys vaih­te­li 1 met­ris­tä 1,4 met­riin. Poh­jal­la lie­jun (sedi­men­tin) pak­suus vaih­te­li 1,3 met­ris­tä 1,6 met­riin. Jär­vi on run­saas­ti rehe­vöi­ty­nyt ja ran­noil­taan osin soistunut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Juuso Runt­ti, Hut­tu­ky­läs­tä eduskuntaan

Juuso Runt­ti (enti­nen Runt­ti­la, Man­ni­nen) syn­tyi Kii­min­gis­sä 2.3.1854. Hänen van­hem­pan­sa oli­vat maan­vil­je­li­jä Paa­va­li Runt­ti­la ja Lii­sa Hut­tu. Vai­mon­sa Marian (12.12 1851–25.11.1923) hän löy­si Hau­ki­pu­taan Holmasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun ensim­mäi­nen kirkko

Oulun­suun kyläs­sä on 1600-luvun alus­sa ollut noin 60 taloa ja ylem­pä­nä joki­var­res­sa noin 100 taloa. Oulun­sa­los­sa on ollut noin 30 taloa. Asuk­kai­ta koko alu­eel­la on ollut lähem­mäs 1 000.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Luo­mi­sen tus­ka ja riemu

Hau­ki­pu­taan tai­deyh­dis­tys ry. ja Iin kir­jas­to jär­jes­ti­vät Iin Nät­te­po­ris­sa 5.11. ylei­sö­luen­non tee­mal­la Luo­mi­sen tus­ka ja Rie­mu. Esi­tel­möit­si­jä­nä toi­mi hau­ki­pu­taa­lai­nen Anna-Liisa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus