Artikkelit joiden kirjoittaja on Kari Holma

Mar­tin­nie­men saha­muis­to­mer­kin vai­heis­ta ja sisällöstä

Kun­ta­lais­aloi­te muis­to­mer­kis­tä Hau­ki­pu­taan rik­kaan saha­teol­li­suu­den his­to­rian kun­niak­si teh­tiin 10.11.2017. Yhte­nä pon­ti­me­na oli San­ta­hol­man pii­pun pur­ka­mi­nen saho­jen vii­mei­sim­pä­nä 5.6.2018. Sitä ennen oli esi­tet­ty pii­pun säi­lyt­tä­mis­tä muis­to­merk­ki­nä vaik­ka­pa lyhyem­pä­nä ver­sio­na. Täs­tä ideas­ta kir­joi­tet­tiin sil­loin mm. Ran­ta­poh­jas­sa. Mut­ta, kos­ka tätä­kään piip­pua ei säi­ly­tet­ty, niin Oulun kau­pun­ki päät­ti pys­tyt­tää saha­muis­to­mer­kin, ker­too alus­ta läh­tien hank­kees­sa muka­na ollut sil­loi­sen Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, Han­nu Lil­ja­mo. Nykyi­sin Lil­ja­mo toi­mii Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asukasyhdistyksessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

150 vuot­ta kan­sa- ja perus­kou­lua Pateniemessä

Pate­nie­men yhte­näis­kou­lun 150-vuo­tis­juh­la­viik­ko hui­pen­tui Pate­nie­men ylä­kou­lul­la vie­tet­tyyn juh­laan vii­me lau­an­tai­na. Vii­kon aika­na kou­lul­la muis­tet­tiin aihet­ta mm. työ­pa­joil­la ja oppi­lail­la oli oma juh­lan­sa perjantaina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Laa­ja kuva­kat­taus Pate­nie­men sahan historiaan

Mar­tin­nie­mes­sä ja Pate­nie­mes­sä tun­tuu ole­van käyn­nis­sä todel­li­nen saha­buu­mi, kun muis­to­merk­ke­jä jul­kais­taan ja saha­se­mi­naa­re­ja pide­tään. Pate­nie­mi-Seu­ra jul­kis­ti 17.6. Pate­nie­men sahan muis­to­mer­kin ja piti saha­se­mi­naa­rin Hon­ka­pir­til­lä 2.9. Tai­tei­li­ja San­na Koi­vis­ton Saha­työn muis­to­merk­ki jul­kais­tiin vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na ja nyt on vuo­ros­sa Pate­nie­mi-Seu­ran laa­ja valo­ku­va­näyt­te­ly Jatu­lis­sa Pate­nie­men sahan historiasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Osal­lis­tu­mal­la hyvin­voin­tia Pateniemipäivillä

Perin­tei­set Pate­nie­mi­päi­vät jär­jes­tet­tiin LC Pate­nie­men toi­mes­ta nyt kah­dek­sat­ta ker­taa. Hon­ka­pirt­ti ei ollut täl­lä ker­taa käy­tet­tä­vis­sä sisäil­maon­gel­mien vuok­si, joten tapah­tu­ma oli siir­ret­ty ”Risu­nii­tyn kou­lul­le” eli Pate­nie­men ala-asteel­le. Hyvin tun­tui tämä­kin tila kes­tä­vän sitä läm­min­hen­kis­tä ja viih­tyi­sää tun­nel­maa, mikä päi­vil­lä on tavan­nut olla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


San­na Koi­vis­tos­ta lei­vot­tiin Oulun Etta

Iiläi­nen tai­tei­li­ja San­na Koi­vis­to valit­tiin vii­me sun­nun­tai­na Oulun Etak­si. Juh­la­ti­lai­suus pidet­tiin Oulus­sa Alek­sin­kul­mas­sa. Oulun Etal­la on 40-vuo­ti­set perin­teet, joten San­na Koi­vis­to on Oulun nel­jäs­kym­me­ne­sen­sim­mäi­nen Etta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pate­nie­men Saha­se­mi­naa­ri oli peruuntua

Tiis­tai­aa­mu­na vii­me vii­kol­la soi puhe­lin ja kuluu todel­li­nen pom­mi: Hon­ka­pirt­ti sul­je­taan, kaik­ki tapah­tu­mat peru­taan. Oulun Päi­vien ohjel­mas­sa oli­si vie­lä lau­an­tai­na 2.9. Pate­nie­mi-Seu­ran saha­se­mi­naa­ri ja 3.9. Hau­ki­pu­taan Työ­väen­näyt­tä­mön musi­kaa­li Lai­va on las­tat­tu. Pate­nie­mi-Seu­ra oli tuke­nut esi­tys­tä jakaen seit­se­män­sa­taa esi­tet­tä lähiym­pä­ris­töön ja lait­ta­nut ilmoi­tuk­set leh­tiin. Seu­ran puheen­joh­ta­ja Sep­po Barck panee toi­mek­si. Hän ottaa yhteyt­tä Oulun kau­pun­gin tila­pal­ve­luis­ta vas­taa­viin hen­ki­löi­hin. Lopul­ta jär­jen ääni voit­taa ja tilai­suu­det voi­daan pitää. Hon­ka­pirt­ti vaa­tii laa­jaa kor­jaus­ta ja on mah­dol­li­ses­ti kiin­ni pit­käl­le kevää­seen. Tosin myös väliai­kais­rat­kai­su­ja vie­lä mie­ti­tään, sil­lä yhtei­sö­ta­lol­la on pal­jon käyttäjiä.Ilmat­ta­ren ihmei­tä tai­de­näyt­te­lys­sä Haukiputaalla

Hau­ki­pu­taan Tai­deyh­dis­tyk­sen nel­jään ele­ment­tiin, maa, vesi, tuli ja ilma liit­ty­väs­sä näyt­te­ly­sar­jas­sa, on vii­mei­se­nä tee­ma­na ilma. Niin­pä Hau­ki­pu­taan Jatu­lis­sa syys­kuun ajan ole­va näyt­te­ly on saa­nut luon­te­vas­ti nimek­seen Ilmat­ta­ren ihmeet. Nimi-idean takaa löy­tyy Eeva Hol­ma. Edel­li­nen näyt­te­ly tou­ko­kuus­sa Pate­nie­men Hon­ka­pir­til­lä oli kes­kit­ty­nyt maateemaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­jo­lan Voi­ma täyt­tää 80 vuot­ta, vesi­voi­ma­lai­tos­ten raken­nus­vai­hei­ta pohjoisessa

Poh­jo­lan Voi­ma Oyj viet­tää 80-vuo­tis­juh­li­aan tänä vuon­na. Se perus­tet­tiin sota-aika­na 13.7.1943. Poh­jo­lan Voi­man toi­min­ta on nyky­ään erit­täin laa­jaa ja moni­puo­lis­ta toi­min­taa. Täs­sä kes­ki­ty­tään lähin­nä Poh­jo­lan Voi­man toi­min­taan Ran­ta­poh­jan alu­eel­la sekä yhtiön toi­min­nan alku­vai­hei­siin. Jon­kin ver­ran sivu­taan myös nykytilannetta.


Hil­jen­ny het­kek­si Hau­ki­pu­taan van­hal­la hautausmaalla

Tänä kesä­nä voit käy­dä Hau­ki­pu­taan van­hal­la hau­taus­maal­la hil­jen­ty­mäs­sä, istah­ta­mas­sa ja kuun­te­le­mas­sa lin­nun lau­lua ja van­ho­jen pui­den humi­naa LC Haukipudas/Kellon sin­ne lah­joit­ta­mil­la pen­keil­lä. Idea penk­kien lah­joit­ta­mi­ses­ta syn­tyi vuo­si sit­ten. Kun asia sai myön­teis­tä vas­ta­kai­kua, sovit­tiin Lion­sien ja Oulun Seu­ra­kun­tayh­ty­män kes­ken vii­den pen­kin teosta.