Artikkelit joiden kirjoittaja on Kari Holma

Kenel­le kel­lot soi­vat Heik­ki Vää­nä­sen tapu­leis­sa

Aikai­sem­min kuu­kau­den kult­tuu­ri­koh­de­ju­tus­sa­ni käsit­te­lin Yli­kii­min­gin van­haa kirk­koa ja tapu­lin­ra­ken­ta­ja Heik­ki Vää­näs­tä. Täs­sä jutus­sa on tar­koi­tus tar­kem­min tar­kas­tel­la Hei­kin teke­miä tapu­lei­ta ja kirk­ko­ja­kin sekä laa­jem­min tapu­lei­den his­to­ri­aa­kin. Vää­nä­sen­kin tapu­leis­sa on kol­me ker­ros­ta. Ensim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa oli läpi­käy­tä­vä yleen­sä tiel­tä kirk­ko­tar­haan ja toi­ses­sa ker­rok­ses­sa soi­vat kel­lot, joi­ta on kah­des­ta kol­meen­kin kap­pa­let­ta. Kol­mas ker­ros muo­dos­tuu kah­dek­san­kul­mai­ses­ta lan­ter­tii­nio­sas­ta, joka päät­tyy vii­ri­tan­koon. Näin esim. Hau­ki­pu­taan v. 1751 ja Kem­pe­leen kir­kon v. 1769 val­mis­tu­neis­sa tapu­leis­sa­kin.

Lue lisää

Arja Renel­lin Pin­nan alla ava­si Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan kesän

Arja Renel­lin tai­de­näyt­te­ly ” Pin­nan alla ” ava­si Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan kesän ohjel­man per­jan­tai­na 31.5. Näyt­te­ly on avoin­na 31.7. saak­ka. Elo­kuus­sa on Ant­ti Lei­no­sen valo­ku­va­näyt­te­ly ” Last Man Fis­hing ” ja Val­to Per­nun perin­tei­nen Pho­to Marat­hon jär­jes­te­tään 8.- 10.8.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Antai­sit kima­lai­sen len­tää

Iiläi­sel­lä Pet­ri Yrjö­läl­lä on Gal­le­ria Har­ma­jas­sa Piki­saa­res­sa 5.–28.4.2019 tai­de­näyt­te­ly nimel­tään Kom­pas­si-Maa­lauk­sia. Näyt­te­ly on jo kuu­des samas­sa gal­le­rias­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Annet­han sen men­nä tai­de­koul­hun”

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la työs­ken­te­lee myös muu­ta­mia kan­sal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti­kin tun­net­tu­ja tai­tei­li­joi­ta. Eräs heis­tä on kuvan­veis­tä­jä­nä tun­net­tu iiläi­nen tai­tei­li­ja San­na Koi­vis­to. San­na on moni­puo­li­nen tai­tei­li­ja, joka myös maa­laa, piir­tää sekä opet­taa. Hänel­lä on jul­ki­sia teok­sia yli 20 kap­pa­let­ta. Tun­nem­me hänet muun muas­sa Iin Uit­to­pat­saas­ta, Rotu­aa­rin Tier­na­po­jis­ta ja Ajan Kul­ku, Oulun 400- vuo­tis­juh­la­teok­ses­ta kau­pun­gin­ta­lon taka­na. Monen­mois­ta on ehti­nyt San­nan jo 45-vuo­ti­sel­la tai­tei­li­jan tai­pa­leel­la tapah­tua. Mut­ta anne­taan­pa San­nan itsen­sä ker­toa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTalo­teh­taal­ta puuse­pän­vers­taal­le

Puu­ta­lo­jen val­mis­tus aloi­tet­tiin Mar­tin­nie­men sahan teol­li­suusa­lu­eel­la vuon­na 1940. Puu­ta­lo­teh­das käsit­ti nel­jä teh­das­hal­lia ja kak­si varas­to­ra­ken­nus­ta, jot­ka sijait­si­vat lähel­lä sahan tulo­port­tia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kalas­tus­ta Kel­lon merel­lä

Kun tar­kas­te­lem­me van­has­ta kar­tas­ta ran­ta­vii­vaa 1450- luvun puo­li­vä­lis­sä, huo­maam­me asu­tuk­sen kes­kit­ty­neen Kel­los­sa Kel­lon Ison­lah­den ympä­ril­le ja Kii­min­ki­joel­la Joke­lan kylän tie­noil­le.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun isä säh­kö­lam­pun osti

Säh­kö­va­lais­tus tuli Ran­ta­poh­jan alu­een kotei­hin hitaas­ti. Samoin katu­va­lais­tus oli vie­lä vähäis­tä aina 1960-luvul­­le saak­ka. Aina 1870-luvul­­le saak­ka kote­ja valais­tiin päre­val­kean,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Luot­sin arki­päi­vää Perä­me­ren alu­eel­la eri vuo­si­kym­me­nil­tä

Alku­vai­heis­saan 1600-luvul­­la lai­va­reit­tien mer­kit­se­mi­nen hoi­det­tiin rei­ma­rei­den avul­la. Oulus­sa oli joen­mer­kit­si­jöi­tä ja rei­ma­ri­mie­hiä. Hei­tä oli yleen­sä kak­si, jot­ka ase­tet­tiin tähän teh­tä­vään.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pou­taa riit­tää ja hei­nä kas­vaa Yli-Iin Kar­ja­lan­ky­läs­sä­kin

Met­säs­tys, kalas­tus ja kau­pan­käyn­ti oli­vat pit­kään pää­sään­töi­set toi­meen­tu­lon läh­teet. Kos­ka riis­taa riit­ti, niin maan­vil­je­lys­tä ei kan­nat­ta­nut har­joit­taa. Ensim­mäi­siä viit­tei­tä maan­vil­je­lyk­ses­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus