Kylä­kir­ja syn­tyi sisul­la ja sydämellä

Kyläkirjan tekijät kolla, istumassa vas. Kauko Jämsä, Erkki Torvela, Asta Niskanen, Anni Jämsä, Sirkka Kurkela, Anneli Lotvonen, Ulpu Seppänen, Helka Annala ja Marja Huttunen. Seisomassa vas. Toivo Mettovaara, Eero Jämsä, H. Tapio Hanhela, Jorma Jämsä, Ossi Hanhela, Pentti K. I. Niskanen, Pentti I. Niskanen ja Pekka Rehu.

Sisul­la ja Sydä­mel­lä – Kylä­kir­ja Joki­ky­lä & Onka­mon­ky­lä & Tai­pa­leen­ky­lä on val­mis­tu­mas­sa Oulu-opis­ton opintopiirissä.

Rei­lut 500-sivui­nen kir­ja ilmes­tyy kevääl­lä ja se sisäl­tää 230 aihe­pii­riin liit­ty­vää tari­naa ja pari sataa valo­ku­vaa. Kir­ja ker­too Hau­ki­pu­taan itä­osan elä­mäs­tä kylil­lä 1900-luvulla.

Kir­jan nimek­si vali­koi­tui Sisul­la ja sydä­mel­lä, mikä kuvaa kylä­kul­man ihmis­ten elä­mä­na­sen­net­ta ennen, nyt ja tulevaisuudessa.

Muka­na kir­ja­hank­kees­sa on liki pari­kym­men­tä kylä­läis­tä tai juu­ril­taan siel­tä läh­töi­sin ole­vaa. Opin­to­pii­ri kokoon­tuu Joki­ky­län kylä­ta­lol­la eli enti­sel­lä Joke­lan kou­lul­la. Nyt nel­jän­te­nä toi­min­ta­vuo­te­na isos­sa pro­jek­tis­sa ollaan maalisuoralla.

Kir­ja teh­dään oma­kus­tan­tee­na ja pai­nos riip­puu ennak­ko­ti­lauk­sis­ta, jot­ka tulee teh­dä jou­lu­kuun puo­leen­vä­liin men­nes­sä. Tie­dus­te­lut kir­ja­pii­rin jäse­nil­tä tai säh­kö­pos­tit­se (jokikylan.kylakirja@gmail.com)

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta tiis­tai­na 4.12.

Joki­ky­län Sisun nuo­ria TUL:n liit­to­juh­las­sa Hel­sin­gis­sä 1954.
1. rivi vas. Elsa Tam­mia (Anna­la), Mai­la Ukko­la (Nis­ka­nen), Tert­tu Män­ty­leh­to (Nik­ki­lä), Arja Kur­ke­la (Lindroos), Kaa­ri­na Män­ty­leh­to (Haa­ra­la), Mai­la Kur­ke­la (Lal­li), Mir­ja Ukko­la (Kivi­mä­ki) ja Elsa Pent­ti­lä (Mur­su). 2. rivi vas. Pau­li Kor­pe­la, Eero Iko­nen, Asta Tam­mia (Nis­ka­nen), Mai­ja Jäm­sä (Jääs­ke­läi­nen), Esa Iso­jäm­sä ja Kau­no Kui­va­la.
3. rivi vas. Pent­ti Jäm­sä, Ossi Han­he­la, Knut Jäm­sä, Esko Sipo­la ja Teu­vo Suor­sa. 4. rivi vas. Veik­ko Sipo­la, Paa­vo Erk­ki­lä ja Hel­ge Mettovaara.

Oulun Maa­ta­lous­seu­ran myön­tä­mien kul­tais­ten ansio­merk­kien jako­ti­lai­suus Sipo­lan pir­tis­sä 60-luvul­la. Vas. Lyy­dia Väi­sä­nen, Lee­na Meri­läi­nen, Aino Kur­ke­la, Mart­ta Joke­la ja Greet­ta Meri­läi­nen sekä maa­ta­lous­seu­ran edus­ta­ja Rohkimainen.

Räty­kos­kel­la onki­mas­sa ennen 60-luvun puo­li­vä­liä. Vas. Rei­jo Jäm­sä, Tapa­ni Pent­ti ja Kau­ko Jämsä.