Toi­mit­ta­jal­ta: Tulee­ko jou­lu tonttuovesta?

Nykyi­sin jou­lu tun­tuu alka­van jo jou­lu­kuun 1. päi­vä­nä. Mikä­pä sii­nä. Jou­lu­ka­len­te­rei­den luu­kut tun­tu­vat alka­neen avau­tu­van nyt niin vin­haa vauh­tia, että arva­ten­kin monet suun­ni­tel­mat itse teh­dyis­tä jutuis­ta karisevat.

Pitäi­si­kö näprä­tä tont­tuo­vi, tuo jo jon­kin aikaa muo­dis­sa ollut pie­ni jou­lu­ko­ris­te, joka lai­te­taan  lat­tian­ra­jaan kul­ku­rei­tik­si ton­tun tul­la ja tuo­da aina­kin se jou­lu­mie­li. Tai miten käy­nee uusim­man hit­ti­ju­tun käpy­hy­asin­tin kyhää­mi­sen. Käpy­jä saat­taa vie­lä löy­tää, jos lumi sulaa. Kävyt aukea­vat läm­pi­mäs­sä pai­kas­sa sano­ma­leh­den pääl­le  levi­tet­ty­nä  tai  mie­dol­la läm­möl­lä uunis­sa. Halu­tes­sa kävyt voi vär­jä­tä sprei­maa­lil­la tai jät­tää eko­lo­gi­ses­ti luomutilaan.

Eko­teot värit­tä­vät jou­lua entis­tä enem­män ja näky­vät myös Lin­nan juh­lien tar­joi­lus­sa ja koris­te­lus­sa. Pre­si­den­tin puo­li­son yllä näh­dään koi­vu­kui­dus­ta teh­ty ilta­pu­ku ja mui­den­kin daa­mien yllä uusia inno­vaa­tioi­ta kuten puna­kaa­lil­la vär­jät­tyä kan­gas­ta tai puvun hel­mas­sa vah­vik­kee­na käy­tet­tyä van­haa messumattoa.

Hie­noa, että ympä­ris­tö­teot näky­vät myös kut­su­vie­ras­lis­tal­la, jol­ta löy­tyy myös ympä­ris­tö­asiois­sa kun­nos­tau­tu­va Iin kun­ta, jota edus­taa juh­lis­sa kun­nan­joh­ta­ja puo­li­soi­neen. Tus­kin malt­taa taas odot­taa itse­näi­syys­päi­vän illan tv-sessiota.

Jou­lun odo­tuk­seen voi virit­täy­tyä myös seu­raa­mal­la vir­tu­aa­li­sia jou­lu­ka­len­te­rei­ta, joi­ta some on pul­lol­laan vähän lii­ak­si­kin asti. Haus­kaa, että tele­vi­sios­sa on alka­nut Aikuis­ten nais­ten jou­lu­ka­len­te­ri. Sii­nä iro­ni­soi­daan yli­kier­rok­sil­la jou­lu­val­mis­te­lu­ja tohot­ta­van per­hee­näi­din pyr­ki­mys­tä lait­taa taas jäl­leen ker­ran täy­del­li­nen unel­mien joulu.

Sel­lais­ta har­vem­min syn­tyy, eikä ole tar­vis­kaan. Jou­lu­na­lusai­kaan kai­va­taan eni­ten rau­hal­lis­ta miel­tä ja malt­tia – vaik­ka se käpy­hy­asint­ti jäi­si­kin tekemättä.

Auli Haa­pa­la

auli.haapala(at)rantapohja.fi